Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Azerbeidzjan [...] van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten, Brussel, 23-11-2017

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 23-11-2017 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Azerbeidzjan en de Regeringen van de Benelux-Staten inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Regering van de Republiek Azerbeidzjan en de Regeringen van de Benelux-Staten (die hierna gezamenlijk worden aangeduid als de „Partijen” en afzonderlijk als een „Partij”);

IN HET BESEF dat de Regeringen van de Benelux-Staten gezamenlijk optreden op basis van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied, die op 11 april 1960 in Brussel werd ondertekend;

GEZIEN de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa met bijbehorende Gemeenschappelijke Verklaring over dienstpaspoorten, die op 29 november 2013 in Vilnius werd ondertekend;

VERLANGENDE de onderdanen van de Republiek Azerbeidzjan en de onderdanen van de Benelux-Staten die houder zijn van een geldig dienstpaspoort makkelijker toegang te geven tot hun onderscheiden landen;

KOMEN HIERBIJ het volgende OVEREEN:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij uit de context anders blijkt, wordt in deze Overeenkomst verstaan onder:

 • „Grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan”: het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan;

 • „Benelux-Staten”: het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;

 • „Benelux-gebied”: het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 2. Bevoegde autoriteiten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst zijn:

 • a. voor de Regering van de Republiek Azerbeidzjan: de Nationale Grensdienst, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere onderscheiden staatsorganen; en

 • b. voor de Regeringen van de Benelux-Staten: voor het Koninkrijk België: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor het Groothertogdom Luxemburg: het Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken en voor het Koninkrijk der Nederlanden: het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 3. Afschaffing van de visumplicht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onderdanen van de Republiek Azerbeidzjan die houder zijn van een geldig dienstpaspoort kunnen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van de Europese Unie, het Benelux-gebied zonder visum binnenkomen of verlaten dan wel door dit gebied reizen, en er ten hoogste negentig (90) dagen binnen een periode van honderdtachtig (180) dagen verblijven.

 • 2 Onderdanen van de Benelux-Staten die houder zijn van een geldig dienstpaspoort kunnen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van de Republiek Azerbeidzjan, het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan zonder visum binnenkomen of verlaten dan wel door dit grondgebied reizen, en er ten hoogste negentig (90) dagen binnen een periode van honderdtachtig (180) dagen verblijven.

Artikel 4. Geaccrediteerde vertegenwoordigers

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onderdanen van de Staat van de ene Partij die zijn aangesteld bij diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen of bij vertegenwoordigingen bij internationale organisaties die gelegen zijn in de Staat van de andere Partij en die houder zijn van een geldig dienstpaspoort, kunnen het grondgebied van de ontvangende Partij zonder visum binnenkomen, verlaten en er verblijven zolang de accreditatie loopt.

 • 2 De Partijen stellen elkaar schriftelijk in kennis van de aankomst van de in lid 1 van dit artikel vermelde ambtenaren en de ambtenaren nemen de accreditatieregeling van de andere Partij in acht.

Artikel 5. Weigering van toegang

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Onverminderd de artikelen 3 en 4 van deze Overeenkomst, behoudt elke Regering zich het recht voor de toegang tot haar grondgebied te weigeren aan personen die als ongewenst worden beschouwd of wier aanwezigheid in het land wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde of voor de nationale veiligheid.

Artikel 6. Toepassing van de wetten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij hierin anders is voorzien, doet deze Overeenkomst geen afbreuk aan de wetten en voorschriften die in de Staten van de Partijen van toepassing zijn op de toegang tot het grondgebied, de duur van het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede op het verrichten van enigerlei arbeid door vreemdelingen.

Artikel 7. Documentatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Partijen wisselen uiterlijk dertig (30) dagen vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst langs diplomatieke weg de specimens van hun geldige dienstpaspoorten uit.

De Partijen doen elkaar langs diplomatieke weg de specimens van hun nieuwe of gewijzigde dienstpaspoorten toekomen, alsmede de gegevens betreffende het gebruik van deze paspoorten, zulks voor zover mogelijk dertig (30) dagen vóór deze in omloop worden gebracht.

De geldigheidstermijn van dienstpaspoorten wordt voor ten minste negentig (90) dagen na de voorgenomen datum van vertrek uit het grondgebied van de Staat van de andere Partij verlengd.

Artikel 8. Geschillenregeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Geschillen tussen de Partijen inzake de toepassing of uitlegging van deze Overeenkomst worden in der minne geregeld via overleg of onderhandelingen tussen de Partijen.

Artikel 9. Wijzigingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze Overeenkomst kan in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de vorm van afzonderlijke Protocollen die integrerend deel uitmaken van deze Overeenkomst en worden van kracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, leden 1 en 4, van deze Overeenkomst.

Artikel 10. Depositaris

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie (waarnaar wordt verwezen als de „Depositaris”) treedt op als depositaris van deze Overeenkomst. De Depositaris doet elke Partij een gewaarmerkt afschrift van het origineel van deze Overeenkomst toekomen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en beëindiging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst door de Depositaris van de laatste kennisgeving waaruit blijkt dat de voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst vereiste interne procedures door de Partijen zijn voltooid.

 • 2 Na de inwerkingtreding kan elke Partij deze Overeenkomst opzeggen door schriftelijk en langs diplomatieke weg uiterlijk dertig (30) dagen vóór de dag waarop de opzegging van kracht wordt daarvan kennis te geven aan de Depositaris.

 • 3 De opzegging van deze Overeenkomst door één van de Partijen heeft de beëindiging ervan voor alle Partijen tot gevolg.

 • 4 De Depositaris stelt de andere Partijen in kennis van de ontvangst van een in dit artikel bedoelde kennisgeving.

Artikel 12. Opschorting

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze Overeenkomst kan door elke Partij worden opgeschort. Deze Partij dient onmiddellijk langs diplomatieke weg de Depositaris in kennis te stellen van haar besluit om deze Overeenkomst op te schorten. De Depositaris zal de overige Partijen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte stellen. Dezelfde procedure geldt voor het ongedaan maken van de opschorting.

Artikel 13. Toepassing op het Koninkrijk der Nederlanden

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst worden uitgebreid tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en tot het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) mits notificatie hiervan aan de Depositaris.

 • 2 De Depositaris zal de Partijen in kennis stellen van deze uitbreiding.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, die daartoe naar behoren zijn gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel op 23 november 2017, in één oorspronkelijk exemplaar in de Azerbeidzjaanse, de Franse, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in uitlegging is de Engelse tekst doorslaggevend.

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Governments of the Benelux States on the exemption of visa requirements for holders of service passports

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Government of the Republic of Azerbaijan and the Governments of the Benelux States (hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately as a “Party”);

RECOGNISING that the Governments of the Benelux States are acting jointly under the Agreement between the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands signed at Brussels on 11 April 1960 concerning the transfer of immigration control to the outer frontiers of Benelux;

HAVING REGARD to the Agreement between the Republic of Azerbaijan and the European Union on the facilitation of the issuance of visas and its Joint Declaration on service passports signed in Vilnius on November 29, 2013;

DESIRING to facilitate the entry of citizens of the Republic of Azerbaijan and citizens of the Benelux States who are holders of a valid service passport into their respective countries;

HEREBY AGREE as follows:

Article 1. Definitions

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

In this Agreement, unless the context indicates otherwise:

 • “Territory of the Republic of Azerbaijan” shall mean the territory of the Republic of Azerbaijan;

 • “Benelux States” shall mean the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands;

 • “Benelux territory” shall mean the joint territories in Europe of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands.

Article 2. Competent authorities

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

 • a) for the Government of the Republic of Azerbaijan: the State Border Service, the Ministry of Foreign Affairs and other respective state bodies; and

 • b) for the Governments of the Benelux States: for the Kingdom of Belgium, the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, for the Grand Duchy of Luxembourg, the Ministry of Foreign and European Affairs and for the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Foreign Affairs.

Article 3. Exemption from visa requirements

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Nationals of the Republic of Azerbaijan who are holders of a valid service passport may enter, depart and transit through, insofar as it is in compliance with the legislation of the European Union, the Benelux States’ territory without a visa and stay in the territory for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) day period.

 • 2 Nationals of the Benelux States who are holders of a valid service passport may enter, depart and transit through, insofar as it is in compliance with the legislation of the Republic of Azerbaijan, the territory of the Republic of Azerbaijan without a visa and stay for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) day period.

Article 4. Accredited representatives

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Nationals of the State of one Party assigned to Diplomatic or Consular missions or missions to international organizations located in the State of the other Party bearing a valid service passport may enter, depart and stay in the territory of the receiving Party without a visa for the duration of their accreditation.

 • 2 The Parties shall notify in writing each other of the arrival of the officials mentioned in paragraph 1 of this article and these officials shall comply with the accreditation regulations of the other Party.

Article 5. Refusal of admission

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Notwithstanding articles 3 and 4 of this Agreement, each Government reserves the right to refuse to admit to its territory any person regarded as being undesirable or whose presence in the country is regarded as prejudicial to law and order or national security.

Article 6. Application of laws

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Except as herein provided this Agreement shall not affect the laws and regulations in force in the States of the Parties governing entry, length of stay, residence and expulsion and any form of occupation of foreigners.

Article 7. Documentation

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Parties shall exchange specimens of their valid service passports through diplomatic channels thirty (30) days before the entry into force of this Agreement, at the latest.

The Parties shall transmit through diplomatic channels specimens of their new or modified service passports, and also the particulars concerning the use of these passports, as far as possible, thirty (30) days before their date of introduction.

The validity period of service passports shall extend for at least ninety (90) days after the intended date of departure from the territory of the State of the other Party.

Article 8. Settlement of disputes

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Any dispute between the Parties arising from the application or interpretation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 9. Amendments

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. Such amendments shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of article 11, paragraphs 1 and 4, of this Agreement.

Article 10. Depositary

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Secretariat General of the Benelux Union (referred to as “Depositary”) shall act as Depositary to this Agreement. The Depositary shall issue each Party with a certified copy of the original of this Agreement.

Article 11. Entry into force and termination

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the last notification confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement.

 • 2 After the entry into force any Party may denounce this Agreement by sending a written notification, through diplomatic channels, of its intention to denounce this Agreement to the Depositary not later than thirty (30) days prior to the date on which the denunciation is to take effect.

 • 3 The denunciation by any Party shall cause this Agreement to terminate for all the Parties.

 • 4 The Depositary shall inform the other Parties of the receipt of any notification mentioned in this article.

Article 12. Suspension

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The application of this Agreement may be suspended by any Party. A Party shall immediately notify the Depositary through diplomatic channels of its decision to suspend this Agreement. The Depositary shall inform the other Parties of the receipt of such notification. The same procedure shall be adopted when the suspension is lifted.

Article 13. Application to the Kingdom of the Netherlands

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 With regard to the Kingdom of the Netherlands, the application of this Agreement may be extended to Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean part of the Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) through notifying the Depositary to that effect.

 • 2 The Depositary shall inform the Parties of this extension.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, having been duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Brussels on 23 November 2017, in one original, in the Azerbaijani, French, Dutch and English languages, the text in each of the languages being equally authentic. In case of divergence in the interpretation the English text shall prevail.

Terug naar begin van de pagina