Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden [...] Amerika inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens, Washington, 18-08-1960

Geldend van 06-04-1981 t/m heden

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens

Authentiek : EN

Nr. I

DEPARTMENT OF STATE

Washington, August 18, 1960

CONFIDENTIAL

Sir,

I refer to recent discussions between representatives of our respective Governments concerning the desirability of extending to all classified information exchanged between our two Governments the same principles which our Governments have agreed to apply in safeguarding classified information covered by the Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty, approved by the North Atlantic Council on January 6, 1950, and the Basic Principles and Minimum Standards of Security, approved by the Council of March 2, 1955 (NATO Document C-M (55)15(Final)).

I propose, therefore, that all classified information communicated directly or indirectly between our two Governments be protected in accordance with such principles, namely that the recipient:

This arrangement would apply to all information furnished by the United States Government and classified “Confidential”, “Secret” or “Top Secret” and to such information as your Government designated as coming within the purview of this arrangement. It would not, however, apply to information for which special agreements may be required, such as atomic energy information which the United States designates as Restricted Data.

Recognizing that protection of the classified information exchanged hereunder, particularly in the field of research on, and development and production of defense material is essential to the national safety and security of both our countries, general procedures for safeguarding the information would be as set forth in the Annex hereto.

The details regarding channels of communication and the application of the foregoing principles would be the subject of technical arrangements between appropriate agencies of our respective Governments.

If the foregoing is agreeable to your Government, I propose that this note and your reply to that effect, designating the types of information your Government wishes covered, shall constitute an agreement on this matter effective the date of your reply.

Accept, Sir, the renewed assurances of my high consideration.

For the Acting Secretary of State:

IVAN B. WHITE

Enclosure:

Annex of General Security Procedures.

The Honorable

E.L.C. Schiff

Chargé d’Affaires ad interim of the Netherlands

Annex of General Security Procedures

 • 1. Official information given a security classification by either of our two Governments or by agreement of our two Governments and furnished by either Government to the other through Government channels still be assigned a classification by appropriate authorities of the receiving Government which will assure a degree of protection equivalent to or greater than that required by the Government furnishing the information.

 • 2. The recipient Government will not use such information for other than the purposes for which it was furnished and will not disclose such information to a third Government without the prior consent of the Government which furnished the information.

 • 3. With respect to such information furnished in connection with contracts made by either Government, its agencies, or private entities or individuals within its territory with the other Government, its agencies, or private entities or individuals within its territory, the Government of the country in which performance under the contract is taking place will assume responsibility for administering security measures for the protection of such classified information in accordance with standards and requirements which are administered by that Government in the case of contractual arrangements involving information it originated of the same security classification. Prior to the release of any such information which is classified CONFIDENTIAL or higher to any contractor or prospective contractor, the Government considering release of the information will undertake to ensure that such contractor or prospective contractor and his facility have the capability to protect the classified information adequately, will grant an appropriate facility clearance to this effect, and will undertake, in accordance with national practice, to grant appropriate security clearances for all personnel whose duties would require access to the classified information.

 • 4. The recipient Government will also:

  • a) Insure that all persons having access to such classified information are informed of their responsibilities to protect the information in accordance with applicable laws.

  • b) Carry out security inspections of facilities within its territory which are engaged in contracts involving such classified information.

  • c) Assure that access to such classified information at facilities described in subparagraph b. is limited to those persons who require it for official purposes. In this connection, a request for authorization to visit such a facility when access to the classified information is involved will be submitted to the appropriate department or agency of the Government where the facility is located by an agency designated for this purpose by the other Government, and the request will include a statement of the security clearance and official status of the visitor and of the necessity for the visit. Blanket authorizations for visits over extended periods may be arranged. The Government to which the request is submitted will be responsible for advising the contractor of the proposed visit and for authorizing the visit to be made.

 • 5. Costs incurred in conducting security investigations or inspections required hereunder will not be subject to reimbursement.

 • 6. Classified information and material will be transferred only on a government-to-government basis.

 • 7. The Government which is the recipient of material produced under contract in the territory of the other Government undertakes to protect classified information contained therein in the same manner as it protects its own classified information.

 • 4. Each Government will permit security experts of the other Government to make periodic visits to its territory, when it is mutually convenient, to discuss with its security authorities it procedures and facilities for the protection of classified military information furnished to it by the other Government. Each Government will assist such experts in determining whether such information provided to it by the other Government is being adequately protected.

 • 5. The recipient Government will investigate all cases in which it is known or there are grounds for suspecting that classified military information form the originating country has been lost or disclosed to unauthorized persons. The responsible Government agency of the originating country will, without delay, be fully advised of such occurrences and of the final findings and corrective action taken to preclude recurrences.

Nr. II

EMBASSY OF THE NETHERLANDS

Washington, August 18, 1960

Sir,

I have the honor to acknowledge receipt of your Note of August, 18, 1960, with Annex of General Security Procedures, concerning the safeguarding of all classified information exchanged between our two Governments, reading as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

In reply I have the honor to confirm that the arrangement as set forth in your Note and Annex is acceptable to the Netherlands Government. For its part the Netherlands Government states that all information classified “Confidential”, “Secret” or “Top Secret” will come within the purview of this arrangement.

The Netherlands Government furthermore agrees that your Note and this reply constitute an Agreement between our two Governments on this subject, to be effective as of today.

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

E.L.C. SCHIFF

Chargé d’Affaires ad interim

The Honorable

The Acting Secretary of State,

Department of State

Vertaling : NL

Nr. I

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Washington, 18 augustus 1960

CONFIDENTIEEL

Mijnheer,

Ik verwijs naar de recente gesprekken tussen vertegenwoordigers van onze respectieve regeringen over de wenselijkheid op alle gerubriceerde gegevens die tussen onze beide regeringen worden uitgewisseld dezelfde beginselen toe te passen die onze regeringen volgens afspraak toepassen op de beveiliging van gerubriceerde gegevens die vallen onder de Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty, die op 6 januari 1950 door de Noord-Atlantische Raad is goedgekeurd, en de Basic Principles and Minimum Standards of Security, die op 2 maart 1955 door de Raad zijn goedgekeurd (NAVO-document C-M (55)15(Final)).

Ik stel derhalve voor dat alle gerubriceerde gegevens die direct of indirect tussen onze beide regeringen worden gecommuniceerd, worden beveiligd in overeenstemming met deze beginselen. Dit houdt in dat de ontvanger:

 • a. de gegevens niet vrijgeeft voor een derde regering zonder de toestemming van de regering die de gegevens heeft verstrekt;

 • b. zich ertoe verplicht de gegevens in wezen dezelfde graad van beveiliging toe te kennen die de verstrekkende regering heeft toegekend;

 • c. de gegevens niet voor een ander dan het aangegeven doel gebruikt;

 • d. private rechten, zoals octrooien, auteursrechten, of handelsgeheimen die met de gegevens samenhangen respecteert, met dien verstande dat met betrekking tot octrooirechten en technische inlichtingen voor defensiedoeleinden de Overeenkomst ter bevordering van de uitwisseling van octrooirechten en technische inlichtingen voor defensiedoeleinden die op 29 april 1955 tussen onze beide regeringen is gesloten, van toepassing is.

Deze regeling zou van toepassing zijn op alle gegevens die door de regering van de Verenigde Staten worden verstrekt met de rubricering „Confidential”, „Secret”, of „Top Secret” en op de gegevens die uw regering heeft aangewezen als vallende onder de reikwijdte van deze regeling. Zij zou evenwel niet van toepassing zijn op gegevens waarvoor bijzondere overeenkomsten nodig kunnen zijn, zoals gegevens over kernenergie die de Verenigde Staten als „Restricted Data” aanmerkt.

Erkennende dat de beveiliging van gerubriceerde gegevens die uit hoofde hiervan worden uitgewisseld, met name op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling en productie van defensiemateriaal van wezenlijk belang is voor de nationale veiligheid en bescherming van onze beide landen, zouden de algemene procedures voor de beveiliging van gegevens gelden zoals die zijn vervat in de Bijlage hierbij.

De details betreffende communicatiekanalen en de toepassing van de voornoemde beginselen zouden onderwerp moeten zijn van technische overeenkomsten tussen de desbetreffende organen van onze respectieve regeringen.

Indien het bovenstaande voorstel voor uw regering aanvaardbaar is, stel ik voor dat deze nota en uw bevestigende antwoordnota, waarin de typen gegevens staan vermeld die uw regering onder dit verdrag wil laten vallen, een verdrag vormen dat in werking treedt op de datum van uw antwoordnota.

Gelief, mijnheer, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

Voor de waarnemend Minister van Buitenlandse

Zaken:

IVAN B. WHITE

Bijlage:

Bijlage met Algemene Veiligheidsprocedures.

De geachte heer

E.L.C. Schiff

Chargé d’Affaires ad interim of the Netherlands

Bijlage met Algemene Veiligheidsprocedures

 • 1. Officiële gegevens die van een van onze beide regeringen of in onderlinge overeenstemming tussen onze twee regeringen een rubricering hebben gekregen en door een van de regeringen langs officiële kanalen aan de andere regering worden verstrekt, krijgen door de desbetreffende autoriteiten van de ontvangende regering een rubriceringsniveau toegekend dat een mate van beveiliging waarborgt die gelijk is aan of hoger is dan door de regering die de gegevens verstrekt, wordt verlangd.

 • 2. De ontvangende regering gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en geeft de gegevens niet vrij aan een derde regering zonder de voorafgaande toestemming van de regering die de gegevens heeft verstrekt.

 • 3. Met betrekking tot gegevens verstrekt in verband met contracten die een van de regeringen, haar organen, of particuliere entiteiten of individuen op haar grondgebied, sluit met de andere regering, haar organen, of particuliere entiteiten of individuen op haar grondgebied, neemt de regering van het land waarin het contract ten uitvoer wordt gelegd de verantwoordelijkheid op zich voor het uitvoeren van de beschermingsmaatregelen voor het beveiligen van deze gerubriceerde gegevens in overeenstemming met de normen en vereisten die door die regering worden toegepast in het geval van contractuele afspraken waaruit gegevens voorvloeien met dezelfde rubricering. Voorafgaand aan het vrijgeven van gegevens met de rubricering Stg. CONFIDENTIEEL of hoger aan een opdrachtnemer of potentiële opdrachtnemer, verplicht de regering die overweegt de gegevens vrij te geven zich ertoe te waarborgen dat deze opdrachtnemer of potentiële opdrachtnemer en zijn bedrijfslocatie over de mogelijkheden beschikken de gerubriceerde gegevens adequaat te beveiligen, geeft zij de passende bedrijfslocatie hiertoe toestemming, en verleent zij, in overeenstemming met de nationale praktijk, de passende veiligheidsmachtigingen aan alle personeelsleden met taken die toegang tot gerubriceerde gegevens zouden vereisen.

 • 4. De ontvangende regering:

  • a. waarborgt tevens dat alle personen die toegang hebben tot dergelijke gerubriceerde gegevens op de hoogte worden gesteld van hun verantwoordelijkheid de gegevens te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

  • b. zal beveiligingsinspecties uitvoeren van faciliteiten op haar grondgebied die contracten uitvoeren waarbij dergelijke gerubriceerde gegevens worden gebruikt;

  • c. waarborgt dat toegang tot dergelijke gerubriceerde gegevens op bedrijfslocaties genoemd in subparagaaf b wordt beperkt tot die personen die deze voor officiële doeleinden nodig hebben. In dit verband wordt een verzoek om autorisatie voor het bezoeken van een dergelijke bedrijfslocatie, wanneer toegang tot gerubriceerde gegevens wordt verkregen, ingediend bij het desbetreffende ministerie of de overheidsinstantie van de regering waar de bedrijfslocatie zich bevindt door een instantie die daartoe door de andere regering is aangewezen. Het verzoek omvat een verklaring omtrent de veiligheidsmachtiging en officiële status van de bezoeker en omtrent de noodzaak van het verzoek. Er kan een algemene toestemming voor bezoeken gedurende een langere tijd worden afgegeven. De regering waarbij het verzoek wordt ingediend is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de opdrachtnemer van het voorgenomen bezoek en voor het verlenen van toestemming voor het verzoek.

 • 5. Kosten gemaakt bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken of -inspecties die uit hoofde hiervan vereist zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 6. Gerubriceerde gegevens en materialen worden uitsluitend van regering op regering overgedragen.

 • 7. De regering die de ontvanger is van het uit hoofde van het contract geproduceerde materiaal op het grondgebied van de andere regering verbindt zich ertoe de daarin vervatte gerubriceerde gegevens op dezelfde wijze te beschermen als zij haar eigen gerubriceerde gegevens beschermt.

 • 4. Elke regering staat toe dat veiligheidsdeskundigen van de andere regering periodiek haar grondgebied bezoeken, op een voor beide partijen geschikt moment, teneinde met haar veiligheidsautoriteiten te spreken over haar procedures en faciliteiten voor de beveiliging van gerubriceerde militaire gegevens die door de andere regering aan haar zijn verstrekt. Elke regering verleent dergelijke deskundigen bijstand bij het vaststellen of dergelijke door de andere regering aan haar verstrekte gegevens adequaat worden beveiligd.

 • 5. De ontvangende regering onderzoekt alle gevallen waarin bekend is dat of waarin er gronden zijn om te vermoeden dat gerubriceerde militaire gegevens uit het land van oorsprong verloren zijn gegaan of aan onbevoegde personen bekend zijn gemaakt. De verantwoordelijke regeringsinstantie van het land van oorsprong wordt onverwijld volledig op de hoogte gesteld van dergelijke voorvallen en van de uiteindelijke bevindingen en ondernomen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Nr. II

AMBASSADE VAN NEDERLAND

Washington, 18 augustus 1960

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw nota van 18 augustus 1960, met Bijlage met Algemene Veiligheidsprocedures, inzake de beveiliging van alle gerubriceerde gegevens die tussen onze beide regeringen wordt uitgewisseld, welke nota luidt als volgt:

[Red: (Zoals in Nr. I, met Bijlage)]

In antwoord hierop heb ik de eer te bevestigen dat de regeling zoals vervat in uw nota en de Bijlage erbij aanvaardbaar is voor de Nederlandse regering. Op haar beurt verklaart de Nederlandse regering dat alle gerubriceerde gegevens die aangemerkt worden als „Staatsgeheim CONFIDENTIEEL”, „Staatsgeheim GEHEIM” of „Staatsgeheim ZEER GEHEIM” onder de reikwijdte van deze afspraak vallen.

De Nederlandse regering stemt er voorts mee in dat uw nota en deze antwoordnota een Verdrag zullen vormen tussen onze beide regeringen inzake dit onderwerp, dat per vandaag van kracht wordt.

Gelief, mijnheer, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

E.L.C. SCHIFF

Chargé d’Affaires ad interim

Zijne Excellentie

De waarnemend Minister van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken