Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 15-12-2016

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-02-2017.]
Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en Bosnië en Herzegovina, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en Bosnië en Herzegovina, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de lidstaten” genoemd, en

de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Europese Unie” genoemd, enerzijds, en

Bosnië en Herzegovina,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie op 1 juli 2013, Overwegende hetgeen volgt:

Zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Kroatië wordt partij bij de SAO die op 16 juni 2008 in Luxemburg is ondertekend, en dient, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de SAO en die van de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

DEEL II. AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

LANDBOUWPRODUCTEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Artikel 2. Landbouwproducten in strikte zin

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds; Luxemburg, 16 juni 2008.]

Artikel 3. Vis en visserijproducten

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds; Luxemburg, 16 juni 2008.]

Artikel 4. Bewerkte landbouwproducten

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds; Luxemburg, 16 juni 2008.]

Artikel 5. Wijnovereenkomst

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds; Luxemburg, 16 juni 2008.]

DEEL III. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Dit protocol en de bijlagen erbij vormen een integrerend onderdeel van de SAO.

Artikel 7

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

  • 1 Dit protocol wordt door de Europese Unie en haar lidstaten en door Bosnië en Herzegovina volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

  • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 8

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

  • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.

  • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van ondertekening zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing. De datum van voorlopige toepassing wordt de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van ondertekening.

Artikel 9

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Bosnische en Servische taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

BIJLAGEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-02-2017]

[Red: Liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn tevens gepubliceerd in PbEU 2017, L14.]

Terug naar begin van de pagina