Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het [...] informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR), Rome, 03-02-2017[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]

Geldend van 03-02-2017 t/m heden

Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR)

Authentiek : NL

Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje, hierna te noemen „de Partijen”,

Overwegende de Intentieverklaring betreffende EUROGENDFOR, ondertekend te Noordwijk op 17 september 2004;

Overwegende artikel 12 van het Verdrag tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje tot oprichting van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR), getekend te Velsen (Nederland) op 18 oktober 2007;

In het besef dat voor de uitvoering van de aan EUROGENDFOR opgedragen taken en het bereiken van de doelen van EUROGENDFOR de uitwisseling van gerubriceerde informatie noodzakelijk is;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Reikwijdte en doel [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze Overeenkomst is van toepassing op gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3, ongeacht of die informatie haar oorsprong heeft binnen EUROGENDFOR of ontvangen is van de Partijen in het belang van EUROGENDFOR.

 • 2 Het doel van deze Overeenkomst is het beschermen van gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR teneinde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te waarborgen.

 • 3 De Partijen en EUROGENDFOR beschermen alle gerubriceerde en als zodanig gemarkeerde informatie die ontstaat dan wel wordt uitgewisseld in het kader van EUROGENDFOR.

Artikel 2. Definities [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

 • a. Onder „gerubriceerde informatie” wordt verstaan in enigerlei vorm te genereren of communiceren informatie of materiaal waarvan de niet-geautoriseerde openbaarmaking de belangen van de Partijen of EUROGENDFOR zou kunnen schaden en dat als zodanig is aangeduid middels een rubricering zoals in artikel 4 omschreven;

 • b. Onder „rubricering” wordt verstaan een markering waarmee het beschermingsniveau wordt aangeduid dat aan gerubriceerde informatie dient te worden toegekend;

 • c. Onder „bronhouder” wordt verstaan iedere Partij bij deze Overeenkomst onder wier bevoegdheid gerubriceerde informatie is geproduceerd dan wel binnen de EUROGENDFOR-organisatie in omloop is gebracht. Ook EUROGENDFOR kan bronhouder van gerubriceerde informatie zijn.

Artikel 3. Rubriceringen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Met betrekking tot gerubriceerde informatie zoals omschreven in artikel 2 en met betrekking tot artikel 1, gebruiken de Partijen de volgende rubriceringen voor informatie die binnen EUROGENDFOR is gegenereerd dan wel uitgewisseld:

 • a. EUROGENDFOR TOP SECRET (EGF-TS): betekent dat ongeautoriseerde openbaarmaking zou leiden tot uitzonderlijk ernstige schade aan EUROGENDFOR of aan één of meerdere Partijen;

 • b. EUROGENDFOR SECRET (EGF-S): betekent dat ongeautoriseerde openbaarmaking zou leiden tot ernstige schade aan EUROGENDFOR of aan een of meerdere Partijen;

 • c. EUROGENDFOR CONFIDENTIAL (EGF-C): betekent dat ongeautoriseerde openbaarmaking zou leiden tot schade aan EUROGENDFOR of aan een of meerdere Partijen;

 • d. EUROGENDFOR RESTRICTED (EGF-R): betekent dat ongeautoriseerde openbaarmaking nadelig zou zijn voor EUROGENDFOR of voor één of meerdere Partijen;

Artikel 4. Vergelijkingstabellen voor rubriceringen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Partijen verklaren dat de hieronder genoemde rubriceringsniveaus overeenkomen met de in hun eigen nationale wetten en regelgeving gedefinieerde niveaus.

  EUROGENDFOR

  FRANKRIJK

  ITALIË

  NEDERLAND

  PORTUGAL

  SPANJE

  EUROGENDFOR TOP SECRET

  TRES SECRET DEFENSE

  SEGRETISSIMO

  STG. ZEER GEHEIM

  MUITO SECRETO

  SECRETO

  EUROGENDFOR SECRET

  SECRET DEFENSE

  SEGRETO

  STG. GEHEIM

  SECRETO

  RESERVADO

  EUROGENDFOR CONFIDENTIAL

  CONFIDENTIEL DEFENSE

  RISERVATISSIMO

  STG. CONFIDENTIEEL

  CONFIDENCIAL

  CONFIDENCIAL

  EUROGENDFOR RESTRICTED

  Zie 4.2 (hieronder)

  RISERVATO

  DEP. VERTROUWELIJK

  RESERVADO

  DIFUSIÓN LIMITADA

 • 2 Frankrijk behandelt en beschermt informatie met de rubricering „EUROGENDFOR RESTRICTED” of een nationaal equivalent gemerkte informatie volgens de geldende Franse wetten en regelgeving voor het beschermde maar niet-gerubriceerde niveau, zoals „DIFFUSION RESTREINTE”.

  EUROGENDFOR en de overige Partijen behandelen en beschermen informatie met de rubricering “DIFFUSION RESTREINTE” volgens de toepasselijke regelgeving voor het niveau “EUROGENDFOR RESTRICTED” of het nationale equivalent.

Artikel 5. Degraderen en derubriceren [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De bronhouder of EUROGENDFOR stelt de ontvangende Partij of EUROGENDFOR onverwijld op de hoogte van eventuele veranderingen in de rubricering van de gerubriceerde informatie die onder zijn bevoegdheid is vrijgegeven.

 • 2 De ontvangende Partij of EUROGENDFOR kan de bronhouder verzoeken bepaalde gerubriceerde informatie te degraderen of te derubriceren. De ontvangende Partij kan, in het geval EUROGENDFOR de bronhouder is, EUROGENDFOR verzoeken bepaalde gerubriceerde informatie te degraderen of te derubriceren.

 • 3 Informatie mag niet worden gedegradeerd of gederubriceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bronhouder.

Artikel 6. Verplichtingen van de Partijen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Partijen verplichten zich ertoe:

 • a. Conform hun eigen nationale wetten en regelgeving alle relevante maatregelen te nemen om de bescherming van de gerubriceerde informatie die binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst wordt verstuurd, ontvangen, geproduceerd of ontwikkeld, te waarborgen.

 • b. De in artikel 4 omschreven equivalentie van rubriceringsniveaus toe te passen om ervoor te zorgen dat aan alle gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR hetzelfde beschermingsniveau wordt toegekend als aan hun eigen informatie met het equivalente rubriceringsniveau zoals aangegeven in artikel 4.

 • c. Gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR niet te gebruiken voor andere doeleinden dan vastgelegd in het oprichtingsverdrag van EUROGENDFOR.

 • d. Gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR niet aan niet-EUROGENDFOR-partijen of Internationale Organisaties beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bronhouder of, indien van toepassing, EUROGENDFOR, en zonder dat hierover een veiligheidsovereenkomst of -regeling van kracht is.

Artikel 7. Beheer en beveiliging van gerubriceerde informatie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Commandant EGF ziet erop toe dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden toegepast op het permanente hoofdkwartier en binnen de bij EUROGENDFOR ingedeelde eenheden.

 • 2 Binnen de Partijen en binnen EUROGENDFOR wordt een beveiligingssysteem voorzien dat tot doel heeft het beheer en de bescherming van gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR te waarborgen.

 • 3 Daartoe zal de Commandant EGF of de CIMIN, al naar gelang van toepassing, specifieke veiligheidsvoorschriften en ondersteunende richtlijnen goedkeuren, met goedkeuring van de nationale veiligheidsautoriteiten van de Partijen.

Artikel 8. Toegang tot gerubriceerde informatie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Toegang tot gerubriceerde informatie van EUROGENDFOR wordt alleen gegeven aan personen die om hun taken te kunnen uitvoeren van die informatie op de hoogte moeten zijn („need to know”).

 • 2 De Partijen garanderen dat iedere persoon die voor het uitvoeren van zijn/haar taken toegang moet krijgen tot informatie met de rubricering EUROGENDFOR CONFIDENTIAL of hoger, in het bezit is van de juiste verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de bevoegde veiligheidsautoriteit.

 • 3 Iedere Partij voert de noodzakelijke veiligheidsonderzoeken met betrekking tot haar eigen onderdanen uit conform haar eigen toepasselijke nationale wetten en regelgeving. De nationale/bevoegde veiligheidsautoriteiten van de Partijen staan elkaar op verzoek bij in de onderzoeksprocedures met betrekking tot het afgeven van de verklaringen van geen bezwaar conform nationale wetten en regelgeving.

Artikel 9. Veiligheidsincidenten en schending van het vertrouwelijke karakter van informatie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Partijen en de Commandant EGF, al naar gelang van toepassing, verplichten zich ertoe:

 • a. Ieder geval te onderzoeken waarbij wordt onderkend dan wel vermoed dat gerubriceerde informatie die in het kader van deze Overeenkomst beschikbaar is gesteld of gegenereerd, gecompromitteerd is of dat dergelijke informatie verloren gegaan is.

 • b. Elkaar waar van toepassing zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens met betrekking tot de zaak, alsmede van de uiteindelijke resultaten van het onderzoek en eventuele correctieve maatregelen die genomen zijn om herhaling van een dergelijke openbaarmaking te voorkomen.

Artikel 10. Bevoegde veiligheidsautoriteiten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Iedere Partij stelt via haar nationale veiligheidsautoriteit informatie beschikbaar aan de andere Partijen en aan EUROGENDFOR over haar veiligheidsorganisatie alsmede de benaming en het adres van de bevoegde veiligheidsautoriteit op nationaal niveau.

Artikel 11. Andere overeenkomsten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze overeenkomst sluit niet uit dat de Partijen andere bilaterale of multilaterale overeenkomsten aangaan en laat de verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit andere internationale overeenkomsten onverlet.

 • 2 Op grond van deze Overeenkomst kunnen de nationale/bevoegde veiligheidsautoriteiten van de Partijen specifieke technische regelingen bedingen met betrekking tot specifieke veiligheidsvraagstukken die binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst vallen.

Artikel 12. Geschillenbeslechting [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst worden beslecht door middel van overleg of onderhandelingen tussen de Partijen.

Artikel 13. Depositaris [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Italiaanse Republiek is depositaris van deze Overeenkomst.

Artikel 14. Toetreding tot de Overeenkomst [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze Overeenkomst staat open voor toetreding door nieuwe Staten die Partij worden bij het oprichtingsverdrag van EUROGENDFOR.

Artikel 15. Inwerkingtreding [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze Overeenkomst treedt dertig dagen nadat alle Partijen hun instrumenten van ratificatie, aanvaarding of goedkeuring hebben neergelegd, in werking.

 • 2 Voor staten die Partij worden bij het oprichtingsverdrag van EUROGENDFOR treedt deze Overeenkomst dertig dagen nadat hun instrumenten van toetreding zijn neergelegd, in werking.

Artikel 16. Wijzigingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze Overeenkomst kan worden gewijzigd na schriftelijk verzoek daartoe door een van de Partijen.

 • 2 Na onderhandeling en instemming van alle Partijen treden de daaruit voortvloeiende wijzigingen in werking conform het gestelde in artikel 15, lid (1).

 • 3 De depositaris stelt alle Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van een dergelijke wijziging.

Artikel 17. Duur en beëindiging [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde duur van kracht.

 • 2 Deze Overeenkomst kan door iedere Partij schriftelijk worden opgezegd bij de depositaris, die alle andere Partijen van de opzegging op de hoogte stelt. De beëindiging wordt van kracht zes maanden na ontvangst van de opzegging door de depositaris.

 • 3 Partijen die deze Overeenkomst opzeggen, blijven gehouden gerubriceerde informatie waartoe zij op basis van deze overeenkomst toegang hebben gekregen, te beschermen. Hetzelfde geldt voor Partijen bij deze Overeenkomst die zich terugtrekken uit het oprichtingsverdrag van EUROGENDFOR op grond van artikel 41 van dat verdrag.

 • 4 Beëindiging van het oprichtingsverdrag van EUROGENDFOR leidt tot beëindiging van deze Overeenkomst.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Rome, op 3-2-2017 in één exemplaar in de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, en in de gezamenlijke werktaal Engels, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek.