Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 31-10-2016[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]

Geldend van 31-10-2016 t/m heden

Aanvullend protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” genoemd, en

de Europese Unie,

enerzijds, en

de regering van Mongolië, hierna „Mongolië” genoemd,

anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna „de partijen” genoemd,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Overwegende dat de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, hierna „de overeenkomst” genoemd, op 30 april 2013 in Ulaanbaatar is ondertekend,

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd, op 9 december 2011 in Brussel is ondertekend,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de toetredingsakte van de Republiek Kroatië, haar toetreding bij de overeenkomst wordt goedgekeurd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Republiek Kroatië treedt toe tot de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, die op 30 april 2013 in Ulaanbaatar is ondertekend, en dient op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de overeenkomst respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tijdig na de parafering van dit protocol doet de Europese Unie de tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal aan haar lidstaten en Mongolië toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal.

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Dit protocol wordt door de Europese Unie, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Mongolië volgens hun eigen procedures goedgekeurd. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd, maar niet eerder dan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Kroatische, de Tsjechische, de Deense, de Nederlandse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Duitse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse, de Zweedse en de Mongoolse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk authentiek is.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.