Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag [...] Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit), Parijs, 15-07-2014

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en de werking van een "European Synchrotron Radiation Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit)

Authentiek : NL

Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en werking van een „European Synchrotron Radiation Facility” (Europese synchrotronstralingsfaciliteit)

De Regering van het Koninkrijk België,

De Regering van het Koninkrijk Denemarken,

De Regering van de Republiek Finland,

de Regering van de Franse Republiek,

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

De Regering van de Italiaanse Republiek,

De regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

De Regering van het Koninkrijk Noorwegen,

De Regering van het Koninkrijk Spanje,

De Regering van het Koninkrijk Zweden,

De Regering van de Zwitserse Confederatie,

De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen, die het Verdrag hebben ondertekend inzake de bouw en de exploitatie van de „European Synchrotron Radiation Facility” op 16 december 1988 in Parijs (met uitzondering van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, die op 9 december 1991 ondertekende), hierna genoemd het Verdrag,

enerzijds,

en de regering van de Russische Federatie,

anderzijds,

Overwegende dat de Overeenkomstsluitende Partijen, zoals verwoord in de preambule van het Verdrag, hopen dat andere Europese landen zullen deelnemen aan de activiteiten die zij zich voorstellen te ondernemen uit hoofde van dit Verdrag,

Overwegende dat de Raad van de „European Synchrotron Radiation Facility” (ESRF, hierna te noemen de Vennootschap) met eenparigheid van stemmen in oktober 2011, in overeenstemming met het Verdrag, de Russische Federatie heeft uitgenodigd om toe te treden tot het Verdrag op dezelfde voorwaarden als de Overeenkomstsluitende Partijen,

Overwegende dat de Raad van de Vennootschap op 18 juni 2012 met eenparigheid van stemmen een resolutie aannam om, in overeenstemming met artikel 12 van het Verdrag, de Russische Federatie toe te laten met een eigendomsniveau van 6 procent en een eenmalig bijdrage te accepteren van tien miljoen euro (10.000.000 euro) van de Russische Federatie als een tegemoetkoming in de bouwkosten,

Overwegende dat 6 procent van het eigendom van de Vennootschap overeenkomt met een jaarlijkse bijdrage aan de begroting van de Vennootschap van vijf miljoen tweehonderd eenenzestigduizend euro (5.261.000 miljoen euro) volgens de prijzen in 2012,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 12 van het Verdrag treedt de regering van de Russische Federatie toe tot het verdrag als een Overeenkomstsluitende Partij door de overname van 6 procent van de aandelen van de Vennootschap, wat overeenkomt met 6 procent van het eigendom van de Vennootschap.

Artikel 2

De regering van de Russische Federatie geeft een eenmalige bijdrage van tien miljoen euro, zonder BTW (10.000.000 euro) als tegemoetkoming in de bouwkosten die is bedoeld voor het moderniseren en versterken van de wetenschappelijke capaciteiten van de Vennootschap. Deze bijdrage wordt gedaan binnen een jaar na de datum van ondertekening van dit Protocol.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie; Parijs, 16 december 1988.]

Artikel 5

Het onderhavige Protocol zal in werking treden één maand nadat alle ondertekenende Overeenkomstsluitende Partijen en de Regering van de Russische Federatie de Regering van de Franse Republiek, als depositaris van het Verdrag, hebben geïnformeerd dat zij alle grondwettelijke procedures hebben uitgevoerd die vereist zijn voor de bekrachtiging van het onderhavige Protocol.

Gedaan in Grenoble op 23 juni 2014 en in Parijs op 15 juli 2014, in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en Spaans in een enkel exemplaar. Elk van deze teksten is gelijkelijk authentiek.

Het originele exemplaar van het Protocol zal worden neergelegd bij de Regering van de Franse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal zenden aan elke Overeenkomstsluitende partij en aan de Regering van de Russische Federatie.

Terug naar begin van de pagina