Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 18-07-2014[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-07-2013.]

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de lidstaten” genoemd,

en

de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Europese Unie” genoemd, enerzijds,

en

de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Overwegende hetgeen volgt:

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Kroatië wordt partij bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, die op 9 april 2001 in Luxemburg is ondertekend, en dient, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de SAO en die van de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

DEEL II. LANDBOUWPRODUCTEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Arikel 2. Landbouwproducten in strikte zin [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 9 april 2001.]

Artikel 3. Visserijproducten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 9 april 2001.]

Artikel 4. Bewerkte landbouwproducten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 9 april 2001.]

Artikel 5. Overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 9 april 2001.]

DEEL III. OORSPRONGSREGELS [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 9 april 2001.]

OVERGANGSBEPALINGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

DEEL IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 7. WTO [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zal geen vordering, verzoek of raadpleging doen noch enige concessie krachtens de artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT 1994 aanpassen of intrekken in verband met deze uitbreiding van de Europese Unie.

Artikel 8. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze zijn afgegeven door de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of Kroatië in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die tussen hen van toepassing zijn, worden in de respectieve landen aanvaard, op voorwaarde dat:

  • a. de verkrijging van de oorsprong met zich meebrengt dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de SAO opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

  • b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

  • c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten wordt ingediend.

  Indien goederen vóór de toetredingsdatum zijn aangegeven voor invoer in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of Kroatië krachtens in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Kroatië op dat moment geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen nadien krachtens deze overeenkomsten of regelingen afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, op voorwaarde dat zij binnen een periode van vier maanden na de toetredingsdatum bij de douaneautoriteiten zijn ingediend.

 • 2 De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Kroatië mogen de vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is toegekend in het kader van tussen hen toegepaste preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, handhaven, mits:

  • a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de vóór de toetredingsdatum van Kroatië gesloten overeenkomst tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Europese Unie; en

  • b. de toegelaten exporteurs de oorsprongsregels van die overeenkomst toepassen.

  Deze vergunningen worden uiterlijk één jaar na de datum van de toetreding van Kroatië vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de SAO zijn afgegeven.

 • 3 Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven krachtens de preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen als bedoeld in lid 1 worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of Kroatië, en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden gedaan door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.

Artikel 9. Goederen in doorvoer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 De bepalingen van de SAO kunnen worden toegepast op goederen die worden uitgevoerd uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar Kroatië of van Kroatië naar de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, die voldoen aan de voorwaarden van protocol 4 bij de SAO en die op de toetredingsdatum van Kroatië en route dan wel in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of een vrije zone in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of in Kroatië.

 • 2 In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van de toetreding van Kroatië bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

Artikel 10. Tariefcontingenten in 2013 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Voor het jaar 2013 worden de hoeveelheden van de nieuwe tariefcontingenten en de toename van de hoeveelheden van de bestaande tariefcontingenten berekend naar rata van de basishoeveelheden, rekening houdend met de vóór 1 juli 2013 verstreken periode.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

DEEL V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol en de bijlagen erbij vormen een integrerend onderdeel van de SAO.

Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 Dit protocol wordt goedgekeurd door de Europese Unie en haar lidstaten en door de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië volgens hun eigen procedures.

 • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.

 • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor 1 juli 2013 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in elk van de officiële talen van de partijen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De tekst van de SAO, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Kroatische taal en die tekst is evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De stabilisatie- en associatieraad keurt die teksten goed.

GEDAAN te Brussel, de achttiende juli tweeduizend veertien.

BIJLAGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn tevens gepubliceerd in PbEU 2014, L 276.]