Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend Protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar [...] houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 25-03-2014

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Aanvullend Protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Aanvullend Protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie , hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd,

en

de Europese Unie,

enerzijds, en

de Republiek Korea, hierna „Korea” genoemd,

anderzijds,

hierna „de partijen” genoemd,

Overwegende dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), op 6 oktober 2010 te Brussel is ondertekend en sinds 1 juli 2011 voorlopig wordt toegepast.

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” genoemd) op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I. DE PARTIJEN

Artikel 1

Kroatië wordt een partij bij de overeenkomst.

Artikel 2

Kroatië wordt toegevoegd aan de lijst van partijen bij de overeenkomst.

AFDELING II. OORSPRONGSREGELS

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]

Artikel 4

  • 1 De bepalingen van de overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die van Korea naar Kroatië of van Kroatië naar Korea worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van het protocol betreffende oorsprongsregels bij de overeenkomst, en op 1 juli 2013 ofwel onderweg waren of in tijdelijke opslag waren in een douane-entrepot of in een vrije zone in Korea of Kroatië.

  • 2 In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling verleend, mits binnen twaalf maanden na 1 juli 2013 bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven.

AFDELING III. HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]

AFDELING IV. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

  • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen schriftelijke kennisgevingen met elkaar hebben uitgewisseld waarin zij verklaren dat hun respectieve toepasselijke wettelijke vereisten en procedures zijn afgesloten.

  • 2 Onverminderd lid 1 van dit artikel is dit protocol van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

  • 3 In afwachting van de inwerkingtreding van het protocol komen de partijen overeen het protocol tien (10) dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de voorlopige toepassing van de Europese Unie of van Korea, afhankelijk van welke de laatste is, voorlopig toe te passen.

  • 4 De kennisgevingen in het kader van dit artikel worden respectievelijk aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Korea, dan wel de opvolger daarvan, gericht.

Artikel 10

Dit protocol is opgesteld in tweevoud, in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds en Koreaans, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

De Europese Unie communiceert aan Korea de Kroatische taalversie van de overeenkomst. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de Kroatische taalversie authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol. Artikel 15.16 van de overeenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 11

Dit protocol en de bijlagen bij dit protocol maken een integrerend deel uit van de overeenkomst.

Bijlage I

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage II

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage III

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage IV

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage V

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]