Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst inzake het onderhoud van de Worm en de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied, Sittard, 29-09-1992

Geldend van 06-01-1994 t/m heden

Overeenkomst inzake het onderhoud van de Worm en de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake het onderhoud van de Worm en de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied

Het Wasserverband Obere Wurm, gevestigd te Aken, vertegenwoordigd door de voorzitter Dr. Berger en het Wasserverband Mittlere Wurm, gevestigd te Geilenkirchen, vertegenwoordigd door de voorzitter de Heer Houben, enerzijds, en het Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, vertegenwoordigd door de plaatsvervangende voorzitter W. Bos, anderzijds, verder Partijen genoemd,

Artikel 1

 • 1 Partijen verbinden zich - onverlet de plichten van derden - de Worm te onderhouden voor wat betreft de op de bijgevoegde overzichtskaart aangeduide beekgedeelten. Daarbij dient in de niet verbeterde beekgedeelten de natuurlijke staat van de watergang in de toekomst te worden behouden voor zover zij geen bedreiging vormt voor infrastructuur, leidingen en gebouwen. Het hydraulisch afvoerprofiel dient vrijgehouden te worden.

 • 2 Partijen gaan ervan uit dat de inhoud van de in deze overeenkomst omschreven onderhoudsverplichting wordt begrensd door de ten tijde van de feitelijke vervulling daarvan geldende voorschriften van nationaal recht.

  De overzichtskaart - schaal 1 : 10.000 - maakt deel uit van deze Overeenkomst (Bijlage 1).

Artikel 2

 • 1 Het onderhoud omvat:

  • a. het schoonhouden en instandhouden van de bodem en van de taluds alsmede het instandhouden en ontwikkelen van gunstige omstandigheden in de watergang ten aanzien van natuurontwikkeling.

  • b. het instandhouden van kunstwerken in en aan de Worm voor zover die werken vallen onder de bevoegdheid van partijen.

 • 2 De noodzakelijke omvang van de onderhoudswerkzaamheden wordt bij de jaarlijkse gemeenschappelijke schouw over de watergangen vastgelegd.

 • 3 Afvoerobstakels, welke tot schade aan de waterbodem, de taluds en de kunstwerken, dan wel tot ongewenste wijzigingen van het beekverloop, kunnen leiden, dienen onverwijld door de onderhoudsplichtigen te worden opgeruimd.

Artikel 3

Het tijdstip van het uitvoeren van de vastgelegde onderhoudswerkzaamheden dient met de bevoegde instanties te worden afgestemd.

Artikel 4

 • 1 Voor de op de overzichtskaart aangegeven grensvormende beekgedeelten en kunstwerken is onderhoudsplichtig:

  • a. Vanaf Grenspaal 238 tot km. 26.080 (spoorbrug) het Wasserverband Obere Wurm

   De zich aan Nederlandse zijde bevindende molentak bij de Baalsbruggermolen maakt geen deel uit van deze overeenkomst.

  • b. Vanaf km. 26.080 tot aan grenspaal 238 C

   het Waterschap Roer en Overmaas

  • c. Vanaf grenspaal 238 C tot aan km. 28.148

   het Wasserverband Obere Wurm

  • d. Vanaf km. 28.148 tot km. 28.828

   het Waterschap Roeren Overmaas

  • e. Vanaf km. 28.828 tot grenspaal 238 E

   het Waterschap Roer en Overmaas.

   Na realisering van de regenwaterbuffer in Rimburg gaat het onderhoud over naar het Wasserverband Obere Wurm.

  • f. Vanaf grenspaal 238 E tot km. 30.722

   het Wasserverband Obere Wurm

  • g. Vanaf km. 30.722 tot grenspaal 239

   het Wasserverband Mittlere Wurm

 • 2 Partijen verplichten zich, in haar gebied bij de bevoegde instanties te bewerkstelligen dat de niet door haar te onderhouden werken in en aan de watergang door daartoe verplichte derden worden onderhouden.

Artikel 5

 • 1 Voor het toezicht op het onderhoud wordt een schouwcommissie van vier leden gevormd. Zij bestaat uit twee vertegenwoordigers van het Waterschap Roer en Overmaas en één vertegenwoordiger van het Wasserverband Obere Wurm en één van het Wasserverband Mittlere Wurm.

  Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend bekleed door een vertegenwoordiger van de Nederlandse en een vertegenwoordiger van een van de Duitse partijen.

  De als dan bevoegde toezichthoudende organen van Partijen, alsmede het Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft Aachen, worden voor de schouwvoering uitgenodigd.

 • 2 Op de werkzaamheden van de schouwcommissie is van toepassing het Reglement van orde van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voor zo ver dit geldt voor de door deze commissie ingestelde subcommissies.

 • 3 De schouwcommissie voert tenminste eenmaal per jaar schouw over de watergang. Ten behoeve van het vaststellen van oorzaken van onvoldoende waterafvoer, kan de schouw ook over aansluitende beekgedeelten worden uitgebreid.

 • 4 De schouwcommissie komt tenminste eenmaal per jaar na afloop van de jaarlijkse schouw in een gewone vergadering bijeen.

 • 5 Een uitnodiging voor een vergadering of voor een schouw moet tenminste twee weken en ten hoogste vier weken van tevoren worden toegezonden.

  De vigerende voorzitter nodigt uit voor een vergadering of schouw.

 • 6 De schouwcommissie besluit na gemeenschappelijk overleg. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan beslist de subcommissie I van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.

 • 7 De schouwcommissie stelt een verslag op van iedere schouw of vergadering. In het verslag van de schouw dienen de voor het herstel van een behoorlijke onderhoudstoestand te treffen maatregelen en desvereist termijnen te worden vermeld.

  De partijen, de toezichthoudende organen, alsmede het Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft te Aken en de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit verslag.

 • 8 De leden van de schouwcommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 4, lid 1, genoemde beekvakken te bezichtigen.

 • 9 De partijen verbinden zich elkaar behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de vereiste grensbescheiden voor de leden van de schouwcommissie en de deskundigen die hen terzijde staan.

  Dit geldt ook voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 6

Wijzigingen in de Overeenkomst behoeven de goedkeuring van de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 7

 • 1 De Overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur van tien jaren. Wordt zij niet drie jaren voor de expiratiedatum opgezegd, dan wordt zij geacht stilzwijgend te zijn verlengd met telkens tien jaren.

 • 2 De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 8

De Overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Bondsrepubliek Duitsland. Beide partijen berichten elkaar wederzijds schriftelijk over de vereiste goedkeuring.

De Overeenkomst wordt een maand na ontvangst van de laatste mededeling over de verleende goedkeuring van kracht. Beide partijen stellen haar regeringen onverwijld schriftelijk op de hoogte van het in werking treden van de Overeenkomst.

OPGEMAAKT te Sittard, dd. 29 september 1992.

In vier originele exemplaren, ieder in de Nederlandse en Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk bindend zijn.

voor het Waterschap Roer en Overmaas

(w.g.) W. BOS

(W. Bos)

Plv. Voorzitter

voor het Wasserverband Obere Wurm

(w.g.) Dr. BERGER

(Dr. Berger)

Voorzitter

voor het Wasserverband Mittlere Wurm

(w.g.) HOUBEN

(Houben)

Voorzitter