Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, 's-Gravenhage, 06-11-1995[Regeling vervallen per 01-12-2016.]

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of India for the promotion and protection of investments [Vervallen per 01-12-2016]

Article 1. Definitions [Vervallen per 01-12-2016]

Article 2. Scope of the Agreement [Vervallen per 01-12-2016]

Article 3. Promotion of Investment [Vervallen per 01-12-2016]

Article 4. National Treatment and most Favoured Nation Treatment [Vervallen per 01-12-2016]

Article 5. Expropriation [Vervallen per 01-12-2016]

Article 6. Compensation for Losses [Vervallen per 01-12-2016]

Article 7. Repatriation of Investment and Returns [Vervallen per 01-12-2016]

Article 8. Subrogation [Vervallen per 01-12-2016]

Article 9. Investment Disputes [Vervallen per 01-12-2016]

Article 10. Disputes between the Contracting Parties [Vervallen per 01-12-2016]

Article 11. Applicable laws [Vervallen per 01-12-2016]

Article 12. Prohibitions and Restrictions [Vervallen per 01-12-2016]

Article 13. Application of other Rules [Vervallen per 01-12-2016]

Article 14. Area of Application [Vervallen per 01-12-2016]

Article 15. Entry into Force [Vervallen per 01-12-2016]

Article 16. Duration and Termination [Vervallen per 01-12-2016]

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 2. Werkingssfeer van het Verdrag [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 3. Investeringsbevordering [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 4. Nationale behandeling en behandeling van meestbegunstigde natie [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 5. Onteigening [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 6. Schadeloosstelling voor verliezen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 7. Repatriëring van de investering en opbrengsten [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 8. Subrogatie [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 9. Investeringsgeschillen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 10. Geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 11. Toepasselijke wetgeving [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 12. Verboden en beperkingen [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 13. Toepassing van andere regels [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 14. Toepassingsgebied [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 16. Werkingsduur en beëindiging [Vervallen per 01-12-2016]