Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag van vriendschap tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije, Angora, 16-08-1924

Geldend van 02-08-1925 t/m heden

Verdrag van vriendschap tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije

Authentiek : FR

Les Pays-Bas, d'une part,

et

La Turquie, d'autre part,

animés du désir d'établir et de concilier les liens de sincère amitié entre le Royaume des Pays-Bas et la République Turque et pénétrés de la même conviction que les relations entre les deux Etats, une fois établies, serviront à la prospérité et au bien-être de leurs nations respectives, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

 • Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

 • Son Excellence le Baron DE WELDEREN RENGERS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

  et

 • Le Président de la République Turque:

 • Son Excellence TEWFIK KIAMIL BEY, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1

Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre le Royaume des Pays-Bas et la République Turque.

Article 2

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour établir les relations diplomatiques entre les deux Etats conformément aux principes du droit des gens. Elles conviennent que les représentants diplomatiques de chacune d'elles recevront, à charge de réciprocité dans le territoire de l'autre, le traitement consacré par les principes généraux du droit international public général.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour régler les relations consulaires et commerciales entre leurs pays respectifs ainsi que les conditions d'établissement et de séjour, dans le territoire de chacune d'elles, des ressortissants de l'autre partie par des conventions qu'elles se réservent de conclure conformément aux règles du droit international public général sur la base d'une parfaite réciprocité.

Article 4

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Angora, le seize août mil neuf cent vingt quatre.

(L.S.) W. v. WELDEREN RENGERS.

(L.S.) TEWFIK KIAMIL.

Vertaling : NL

Nederland, eenerzijds

en

Turkije, anderzijds,

bezield met het verlangen de banden van oprechte vriendschap tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turksche Republiek te vestigen en te verstekken en gelijkelijk doordrongen van dezelfde overtuiging, dat wanneer de betrekkingen tusschen de beide Staten eenmaal zijn gevestigd, deze ten goede zullen komen aan den voorspoed en het welzijn van hunne wederzijdsche volken, hebben besloten een Verdrag van Vriendschap te sluiten en hebben te dien einde benoemd tot hunne gevolmachtigden:

 • Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

 • Zijne Excellentie Baron VAN WELDEREN RENGERS, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden;

  en

 • de President van de Turksche Republiek:

 • Zijne Excellentie TEWFIK KIAMIL Bey, Onder-Staatssecretaris aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken,

die, na elkander hunne volmachten te hebben medegedeeld, die in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, tot overeenstemming zijn gekomen over de volgende bepalingen:

Artikel 1

Er zal zijn onschendbare vrede en oprechte en voortdurende vriendschap tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turksche Republiek.

Artikel 2

Er bestaat overeenstemming tusschen de Hooge Verdragsluitende Partijen om de diplomatieke betrekkingen tusschen de beide Staten te vestigen overeenkomstig de beginselen van bet volkenrecht. Zij komen overeen, dat de diplomatieke vertegenwoordigers van elk harer, onder verplichting van wederkeerigheid, op het gebied van den ander de behandeling zullen ontvangen, vastgelegd door de algemeene beginselen van het algemeen internationaal publiek recht.

Artikel 3

Er bestaat overeenstemming tusschen de Hooge Verdragsluitende Partijen om de consulaire- en handelsbetrekkingen tusschen hare wederzijdsche landen, evenals de voorwaarden van vestiging en verblijf op het gebied van elk harer van onderdanen van de andere partij, te regelen bij verdragen, welke zij zich voorbehouden te sluiten overeenkomstig de regelen van het algemeen internationaal publiek recht op den grondslag eener volkomen wederkeerigheid.

Artikel 4

Het onderhavige verdrag zal worden bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen te Constantinopel zoo spoedig mogelijk worden uitgewisseld. Het zal in werking treden op den vijftienden dag na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend en er hunne zegels op hebben geplaatst.

Gedaan in tweevoud te Angora, op zestien Augustus negentienhonderd vier en twintig.

(L.S.) W. v. WELDEREN RENGERS.

(L.S.) TEWFIK KIAMIL.