Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 10-10-1960

Geldend van 01-11-1960 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te De Kempen tot internationaal douanekantoor voor de scheepvaart en het wegverkeer en nopens de aanwijzing van de Nederlandse kantoren te Borkel en Schaft en te Baarle-Nassau tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/8714

's-Gravenhage, 10 oktober 1960

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzingen, overeenkomstig artikel 1) van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, te weten:

 • I.

  • a) als internationaal douanekantoor voor de scheepvaart en het wegverkeer: het grenskantoor De Kempen op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: De Kempen-Bocholt;

  • b) als internationale douaneweg voor de scheepvaart: het kanaal genaamd Zuid-Willemsvaart, met inbegrip van de kaden aan de noord-west en zuid-oost zijde en van het jaagpad aan de zuid-oost zijde van dit kanaal, een en ander over een lengte van 310 meter op Nederlands grondgebied en een lengte van 200 meter op Belgisch grondgebied, beide lengten gemeten vanaf grenspaal 168;

  • c) als internationale douaneweg voor het wegverkeer: de weg van Weert naar Bocholt via De Kempen, langs de noord-west zijde van de Zuid-Willemsvaart, over een lengte van 310 meter op Nederlands grondgebied en van 200 meter op Belgisch grondgebied, beide lengten gemeten vanaf grenspaal 168.

 • II.

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Borkel en Schaft, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Schaft-Achel;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Schaft (gemeente Valkenswaard) naar Achel, over een lengte van 120 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

 • III.

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Baarle-Nassau, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: Baarle-Nassau-Weelde;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Baarle-Nassau naar Turnhout, over een lengte van 120 meter op Nederlands grondgebied en een lengte van 50 meter op Belgisch grondgebied, beide lengten gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

De regelingen onder I. en II. treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1960 en de regeling onder III. wordt van kracht met ingang van 1 november 1960.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie de Heer Prof. Dr. J. E. de Quay, Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i., te 's-Gravenhage

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. 145668

's-Gravenhage, 10 oktober 1960

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 10 oktober 1960, No. 172/8714 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (Zoals in nr. I)]

De regelingen onder I. en II. treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 october 1960 en de regeling onder III. wordt van kracht met ingang van 1 november 1960.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. DE QUAY

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Zijner Excellentie F. X. L. M. G. Baron van der Straten Waillet, Ambassadeur van België te 's-Gravenhage.