Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel, Parijs, 23-10-1954[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 06-05-1955 t/m 29-06-2011

Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel

Authentiek : EN

Protocol modifying and completing the Brussels Treaty [Vervallen per 30-06-2011]

His Majesty the King of the Belgians, the President of the French Republic, President of the French Union, Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg, Her Majesty the Queen of the Netherlands and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth, Parties to the Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on March the 17th, 1948, hereinafter referred to as the Treaty, on the one hand,

and the President of the Federal Republic of Germany and the President of the Italian Republic on the other hand,

Inspired by a common will to strengthen peace and security;

Desirous to this end of promoting the unity and of encouraging the progressive integration of Europe;

Convinced that the accession of the Federal Republic of Germany and the Italian Republic to the Treaty will represent a new and substantial advance towards these aims;

Having taken into consideration the decisions of the London Conference as set out in the Final Act of October the 3rd, 1954, and its Annexes;

Have appointed as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of the Belgians

His Excellency Mr. Paul-Henri Spaak, Minister of Foreign Affairs

The President of the French Republic, President of the French Union

His Excellency Mr. Pierre Mendès-France, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs

The President of the Federal Republic of Germany

His Excellency Mr. Konrad Adenauer, Federal Chancellor, Federal Minister of Foreign Affairs

The President of the Italian Republic

His Excellency Mr. Gaetano Martino, Minister of Foreign Affairs

Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg

His Excellency Mr. Joseph Bech, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs

Her Majesty the Queen of the Netherlands

His Excellency Mr. Johan Willem Beyen, Minister of Foreign Affairs

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The Right Honourable Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Member of Parliament, Principal Secretary of State For Foreign Affairs,

Who, having exhibited their full powers found in good and due form,

Have agreed as follows:

Article I [Vervallen per 30-06-2011]

The Federal Republic of Germany and the Italian Republic hereby accede to the Treaty as modified and completed by the present Protocol.

The High Contracting Parties to the present Protocol consider the Protocol on Forces of Western European Union (hereinafter referred to as Protocol No. II), the Protocol on the Control of Armaments and its Annexes (hereinafter referred to as Protocol No. III), and the Protocol on the Agency of Western European Union for the Control of Armaments (hereinafter referred to as Protocol No. IV) to be an integral part of the present Protocol.

Article II [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Article III [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Article IV [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Article V [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Article VI [Vervallen per 30-06-2011]

The present Protocol and the other Protocols listed in Article I above shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Belgian Government.

They shall enter into force when all instruments of ratification of the present Protocol have been deposited with the Belgian Government and the instrument of accession of the Federal Republic of Germany to the North Atlantic Treaty has been deposited with the Government of the United States of America.

The Belgian Government shall inform the governments of the other High Contracting Parties and the Government of the United States of America of the deposit of each instrument of ratification.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present Protocol and have affixed thereto their seals.

Done at Paris this twenty-third day of October 1954 in two texts, in the English and French languages, each text being equally authoritative in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Belgian Government and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other Signatories.

Vertaling : NL

Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel [Vervallen per 30-06-2011]

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de President van de Franse Republiek, President van de Franse Unie, Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en van Haar andere Rijken en Gebieden, Hoofd van het Gemenebest, Partijen bij het op 17 Maart 1948 te Brussel ondertekende Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, hierna te noemen het Verdrag, te ener zijde,

en de President van de Bondsrepubliek Duitsland en de President van de Italiaanse Republiek, te anderer zijde,

Bezield met de gemeenschappelijke wil, de vrede en veiligheid te versterken;

Verlangend te dien einde de Europese eenheid te bevorderen en de geleidelijke integratie van Europa aan te moedigen;

Ervan overtuigd dat de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Italiaanse Republiek tot het Verdrag een nieuwe en belangrijke stap zal betekenen op de weg naar de verwezenlijking van deze doelstellingen;

In aanmerking genomen hebbende de besluiten van de Londense Conferentie zoals deze zijn vervat in de Slotakte van 3 October 1954 en de daarbij behorende Bijlagen;

Hebben als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Zijne Excellentie de Heer Paul-Henri Spaak, Minister van Buitenlandse Zaken,

De President van de Franse Republiek, President van de Franse Unie

Zijne Excellentie de Heer Pierre Mendès-France, Voorzitter van de Ministerraad, Minister van Buitenlandse Zaken,

De President van de Bondsrepubliek Duitsland

Zijne Excellentie de Heer Konrad Adenauer, Bondskanselier, Bondsminister van Buitenlandse Zaken,

De President van de Italiaanse Republiek

Zijne Excellentie de Heer Gaetano Martino, Minister van Buitenlandse Zaken,

Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg

Zijne Excellentie de Heer Joseph Bech, Minister van Staat, Minister van Buitenlandse Zaken,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Zijne Excellentie de Heer Johan Willem Beyen, Minister van Buitenlandse Zaken,

Hare Majesteit, de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en van haar andere Rijken en Gebieden, Hoofd van het Gemenebest

voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland

Zijne Excellentie Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Lid van het Parlement, Minister van Buitenlandse Zaken,

Die, na hun in goede orde bevonden volmachten te hebben getoond,

Het volgende zijn overeengekomen:

Artikel I [Vervallen per 30-06-2011]

De Bondsrepubliek Duitsland en de Italiaanse Republiek treden hierbij toe tot het Verdrag als gewijzigd en aangevuld door dit Protocol.

De Hoge Verdragsluitende Partijen, partij bij dit Protocol, beschouwen het Protocol betreffende de strijdkrachten van de West-Europese Unie (hierna te noemen Protocol No. II), het Protocol betreffende het toezicht op de bewapening en de daarbij behorende Bijlagen (hierna te noemen Protocol No. III), en het Protocol betreffende het Agentschap van de West-Europese Unie voor het toezicht op de bewapening (hierna te noemen Protocol No. IV) als een integrerend onderdeel van dit Protocol.

Artikel II [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Artikel III [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Artikel IV [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Artikel V [Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Brussel, 17 maart 1948.]

Artikel VI [Vervallen per 30-06-2011]

Dit Protocol en de andere in artikel I genoemde Protocollen zullen worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden nedergelegd bij de Belgische Regering.

Zij treden in werking op het ogenblik waarop alle akten van bekrachtiging van dit Protocol bij de Belgische Regering zijn nedergelegd en de akte van toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot het Noord-Atlantisch Verdrag is nedergelegd bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika.

De Belgische Regering doet aan de regeringen van de andere Hoge Verdragsluitende Partijen en aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging van dit Protocol.

Ten blijke waarvan de bovengenoemde gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend en van hun zegel hebben voorzien.

Gedaan te Parijs, de 23ste October 1954, in twee teksten, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in een enkel exemplaar dat nedergelegd zal blijven in het archief van de Belgische Regering en waarvan deze Regering gewaarmerkte afschriften zal zenden aan ieder der andere ondertekenaars.