Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag betreffende grensarbeiders, Brussel, 17-04-1950[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 13-09-1960 t/m 29-06-2011

Verdrag betreffende grensarbeiders

Authentiek : NL

VERDRAG BETREFFENDE GRENSARBEIDERS [Vervallen per 30-06-2011]

De Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland;

Besloten hebbende om — in overeenstemming met de doelstelling van het Verdrag van Brussel, ondertekend op 17 Maart 1948 — haar samenwerking op sociaal gebied uit te breiden;

In overweging nemende de regelingen waaraan krachtens de thans van kracht zijnde bilaterale verdragen de grensarbeiders in de gebieden van de Verdragsluitende Partijen zijn onderworpen;

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 30-06-2011]

 • (a) Onder grensarbeiders worden verstaan onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, die, met behoud van hun woonplaats in een grensgebied van een dier Partijen waarheen zij in beginsel dagelijks terugkeren, arbeid in loondienst verrichten in het belendende grensgebied van een der andere Partijen.

 • (b) De onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, waarop dit Verdrag van toepassing is, zijn genoemd in de Bijlage van dit Verdrag, welke Bijlage een integrerend deel van dit Verdrag vormt.

Artikel 2 [Vervallen per 30-06-2011]

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder grensgebied verstaan het aan weerszijden van een grens gelegen gebied, vastgesteld bij de bilaterale verdragen, die tussen de Verdragsluitende Partijen van kracht zijn of zullen worden. In beginsel zijn deze gebieden 10 kilometer diep.

Artikel 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Aan grensarbeiders zal worden toegestaan de grens te overschrijden teneinde de plaats van hun arbeid te bereiken, indien zij in het bezit zijn van een grensarbeiderskaart, waarvan het model en de voorwaarden van afgifte, geldigheid en intrekking vastgesteld zijn bij het bilaterale verdrag, van kracht tussen het land van verblijf en het land waar de arbeid wordt verricht.

Artikel 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Grensarbeiderskaarten worden kosteloos afgegeven en geviseerd.

Artikel 5 [Vervallen per 30-06-2011]

 • (a) Toestemming tot afgifte en vernieuwing van de grensarbeiderskaart is afhankelijk van de stand van de arbeidsmarkt in het beroep en in het betrokken gebied van het land waar de arbeid wordt verricht.

 • (b) Ongeacht het bepaalde in het vorige lid zal tot vernieuwing van de grensarbeiderskaart voor het daarop aangegeven beroep automatisch toestemming worden gegeven, indien de grensarbeider, op de vervaldatum van de voor vernieuwing aangeboden grensarbeiderskaart, vijf jaar onafgebroken arbeid heeft verricht en overigens voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het toepasselijke bilaterale verdrag.

Artikel 6 [Vervallen per 30-06-2011]

 • (a) Grensarbeiders moeten bij evenwaardige arbeid een loon ontvangen gelijk aan dat van de in het zelfde beroep en in het zelfde gebied werkzaam zijnde onderdanen van het land waar de arbeid wordt verricht.

 • (b) Grensarbeiders genieten gelijke behandeling als de onderdanen van het land waar de arbeid wordt verricht met betrekking tot de toepassing van de wetten, maatregelen en gebruiken ten aanzien van veiligheid en hygiëne bij de arbeid en de arbeidsvoorwaarden.

 • (c) Tenzij in bijzondere overeenkomsten het tegendeel is bepaald, worden grensarbeiders voor wat betreft bijstand aan werklozen gelijkgesteld met de arbeiders, werkzaam in het land waar die grensarbeiders hun woonplaats hebben.

Artikel 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Lonen, premies of vergoedingen worden aan de grensarbeider betaald in de munt van het land waar de arbeid wordt verricht.

Artikel 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Voor wat betreft het overmaken van gelden, belastingmaatregelen en het stelsel van sociale zekerheid, zijn grensarbeiders onderworpen aan de maatregelen, genomen krachtens overeenkomsten tussen het land waar zij hun woonplaats hebben en het land waar de arbeid wordt verricht.

Artikel 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Indien door bepaalde Verdragsluitende Partijen reeds gunstiger regelingen dan die, welke onder de bepalingen van dit Verdrag mogelijk zijn, worden toegepast of in de toekomst zullen worden toegepast krachtens bilaterale verdragen of bijzondere overeenkomsten, welke ten doel hebben een vrij verkeer van arbeiders te bewerkstelligen, kan deze gunstiger regeling niet krachtens dit Verdrag worden geëist door grensarbeiders, die werkzaam zijn of hun woonplaats hebben in het gebied van die Partijen, die geen partij zijn bij het bilaterale verdrag of de bijzondere overeenkomsten hierboven bedoeld.

Artikel 10 [Vervallen per 30-06-2011]

Dit Verdrag kan, met de goedkeuring van alle Verdragsluitende Partijen, worden uitgebreid tot de onderdanen van elk land, dat een bilaterale overeenkomst betreffende grensarbeiderss heeft gesloten met een van de Partijen bij dit Verdrag.

Artikel 11 [Vervallen per 30-06-2011]

 • (a) Regelingen tussen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen zullen, in voorkomende gevallen, de maatregelen, noodzakelijk voor de uitvoering van dit Verdrag, vaststellen.

 • (b) Enig geschil tussen twee of meer der Verdragsluitende Partijen, zich voordoende bij de uitlegging of toepassing van dit Verdrag, zal door directe onderhandeling worden opgelost.

 • (c) Indien zulk een geschil niet kan worden opgelost door een zodanige onderhandeling binnen een termijn van drie maanden, gerekend van het begin der onderhandeling, zal het geschil aan de beslissing van een scheidsrechterlijk orgaan worden onderworpen, welks samenstelling en procedure in onderling overleg tussen de Verdragsluitende Partijen zullen worden vastgesteld.

 • (d) De beslissing van het scheidsrechterlijk orgaan zal worden genomen in overeenstemming met de beginselen en de geest van dit Verdrag en zal bindend en niet aan hoger beroep onderhevig zijn.

Artikel 12 [Vervallen per 30-06-2011]

 • (a) Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk bij de Secretaris-Generaal van de Permanente Commissie van het Verdrag van Brussel worden nedergelegd.

 • (b) Tussen die ondertekenaars, die het zullen hebben bekrachtigd, treedt het Verdrag in werking twee maanden na de dag, waarop de derde bekrachtigingsoorkonde zal zijn nedergelegd Voor ieder der andere ondertekenaars treedt het in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin zijn bekrachtigingsoorkonde is nedergelegd.

 • (c) Dit Verdrag zal voor onbeperkte tijd van kracht blijven, behoudens het recht van iedere Verdragsluitende Partij om het op te zeggen door een mededeling aan de Secretaris-Generaal; deze opzegging zal zes maanden na ontvangst door de Secretaris-Generaal van kracht worden.

 • (d) De Secretaris-Generaal zal aan de andere ondertekenaars van dit Verdrag mededeling doen van het nederleggen van iedere bekrachtigingsoorkonde en van iedere opzegging.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend en van hun zegel hebben voorzien.

Gedaan te Brussel, de zeventiende April 1950, in de Franse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Permanente Commissie van het Verdrag van Brussel, en waarvan door de Secretaris-Generaal aan elk der Regeringen, die dit Verdrag hebben ondertekend, een gewaarmerkt afschrift zal worden gezonden.

Zo spoedig mogelijk zal een tekst van dit Verdrag in de Nederlandse taal worden opgesteld en zodra deze tekst door alle Regeringen, die dit Verdrag hebben ondertekend, is goedgekeurd, zal de Nederlandse tekst eveneens authenthiek zijn.

BIJLAGE [Vervallen per 30-06-2011]

Onderdanen van de Verdragsluitende Partijen op wie het Verdrag van toepassing is:
 • België:

  Personen die de Belgische nationaliteit bezitten.

 • Bondsrepubliek Duitsland:

  Personen van Duitse nationaliteit in de zin van de Grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland.

 • Frankrijk:

  Personen die de Franse nationaliteit bezitten.

 • Italië:

  Personen van Italiaanse nationaliteit.

 • Luxemburg:

  Personen die de Luxemburgse nationaliteit bezitten.

 • Nederland:

  Personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

 • Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland:

  Burgers van het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën.