Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend Protocol bij het op 25 september 1950 te Bern ondertekende Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand, Luxemburg, 25-09-1952[Regeling vervalt per 15-05-2018.]

Geldend van 25-09-1952 t/m heden

Aanvullend Protocol bij het op 25 september 1950 te Bern ondertekende Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand

Authentiek : FR

PROTOCOLE ADDITIONNEL

au Protocole relatif à la Commission Internationale de l'Etat-Civil signé à Berne le 25 septembre 1950

Les Hautes Parties Contractantes, signataires du Protocole de Berne du 25 septembre 1950 relatif à la Commission Internationale de l'Etat-Civil,

Considérant que le développement des travaux de cette Commission fait envisager l'adhésion de nouveaux Etats,

Sont convenues des dispositions suivantes:

Article unique

  • 2 Leur demande d'adhésion comporte l'acceptation, des règlements de la Commission et l'engagement de souscrire au montant de la contribution tel qu'il résulte de l'article III du Protocole précité et des règles édictées pour son application. Cette demande sera adressée par la voie diplomatique à la Confédération Suisse et communiquée par celle-ci à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétariat Général de la Commission.

  • 3 Toute nouvelle admission devra faire l'objet d'un vote favorable de l'Assemblée générale de la Commission, réunissant l'unanimité des suffrages des délégués habilités par les Etats parties au Protocole du 25 septembre 1950. Elle sortira ses effets trente jours après la date dudit vote et sera communiquée à chacun des Etats signataires et adhérents.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel, qui sera déposé aux archives du Grand-Duché de Luxembourg et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Hautes Parties Contractantes.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 1952.

Vertaling : NL

AANVULLEND PROTOCOL

bij het op 25 September 1950 te Bern ondertekende Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand

De Hoge Contracterende Partijen welke het Protocol van Bern van 25 September 1950 inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand hebben ondertekend,

Overwegende, dat de ontwikkeling der werkzaamheden van deze Commissie de toetreding doet voorzien van nieuwe Staten,

Zijn overeengekomen als volgt:

Enig Artikel

  • 2 Hun verzoek om toetreding houdt hun aanvaarding in van het reglement der Commissie alsmede de verplichting om de betaling op zich te nemen van het bedrag der bijdrage dat voortvloeit uit artikel III van genoemd Protocol en uit de regelen, vastgesteld voor de toepassing daarvan. Dit verzoek zal langs diplomatieke weg worden gericht tot de Zwitserse Bondsstaat en zal door deze worden medegedeeld aan elk der ondertekenende en der toegetreden Staten, evenals aan de Secretaris-Generaal van de Commissie.

  • 3 Elke nieuwe toetreding zal in stemming moeten worden gebracht bij de Algemene Vergadering der Commissie en met algemene stemmen moeten worden aangenomen door de gedelegeerden gemachtigd door de Staten welke partij zijn bij het Protocol van 25 September 1950. Zij zal in werking treden dertig dagen na de dag van genoemde stemming en zal worden medegedeeld aan elk der ondertekenende en der toegetreden Staten.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Aanvullend Protocol hebben ondertekend, hetwelk zal worden nedergelegd in het archief van het Groothertogdom Luxemburg en waarvan een gewaarmerkt afschrift langs diplomatieke weg zal worden overhandigd aan elk der Hoge Contracterende Partijen.

Gedaan te Luxemburg, 25 September 1952.