Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand, Bern, 25-09-1950[Regeling vervalt per 15-05-2018.]

Geldend van 01-10-1950 t/m heden

Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand

Authentiek : FR

Protocole relatif à la Commission internationale de l'état civil

Les Hautes Parties Contractantes

considérant que, par échange de lettres, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont reconnu la Commission internationale de l'état civil,

considérant qu’il convient de préciser les modalités de l'échange de documentation effectuée par l'entremise de cette Commission,

sont convenues des dispositions suivantes:

Artikel I

En vue de la constitution et de la mise à jour de la documentation législative et jurisprudentielle relative au droit des personnes et à la nationalité, confiées à la Commission internationale de l'état civil, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir gratuitement à ladite Commission les renseignements qui lui seront nécessaires pour ses études et travaux.

Artikel II

Pour consulter la documentation réunie par la Commission internationale de l'état civil, les Départements ministériels, les Missions diplomatiques, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront correspondre directement avec le Secrétariat général de ladite Commission.

Artikel II

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à participer, par une subvention annuelle, aux frais de fonctionnement de la Commission.

Artikel IV

Les Hautes Parties Contractantes feront parvenir aux autorités compétentes de leurs pays respectifs les instructions nécessaires pour l'application du présent accord qui entrera en vigueur le 1er octobre 1950.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont igné le présent Protocole qui sera déposé aux archives de la Confédération Suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Fait à Berne, le 25 septembre 1950.

Vertaling : NL

Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand

De Hoge Contracterende Partijen,

Overwegende, dat België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland bij notawisseling de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand hebben erkend,

Overwegende, dat de wijze waarop de uitwisseling van de door deze Commissie tot stand gebrachte documentatie zal geschieden, nader moet worden omschreven,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel I

Met het oog op de samenstelling en de bijhouding van de documentatie inzake wetgeving en rechtspraak betrekking hebbende op het personenrecht en de nationaliteit, welke zijn opgedragen aan de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand, verbinden de Hoge Contracterende Partijen zich aan genoemde Commissie gratis de inlichtingen te verstrekken welke zij behoeft voor haar studies en werkzaamheden.

Artikel II

Voor het raadplegen van de door de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand bijeengebrachte documentatie, kunnen de Ministeries, Diplomatieke Missies, Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls, of Consulaire Agenten van elk der Hoge Contracterende Partijen rechtstreeks in verbinding treden met het Secretariaat-Generaal van voornoemde Commissie.

Artikel III

De Hoge Contracterende Partijen verbinden zich, door een jaarlijkse bijdrage, deel te nemen in de kosten van het werk der Commissie.

Artikel IV

De Hoge Contracterende Partijen zullen aan de bevoegde instanties van haar onderscheiden landen de aanwijzingen doen toekomen welke nodig zijn voor de toepassing van het onderhavig accoord, hetwelk in werking zal treden op 1 October 1950.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Protocol hebben ondertekend, hetwelk zal worden nedergelegd in de archieven van de Zwitserse Confederatie en waarvan een gewaarmerkt afschrift langs diplomatieke weg zal worden overhandigd aan elk der Hoge Contracterende Partijen.

Gedaan te Bern, de 25ste September 1950.