Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Monagaskische Regering houdende een regeling inzake de wederzijdse vestiging van tandartsen, Monte-Carlo/Monaco, 04-05-1954

Geldend van 23-02-1955 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Monagaskische Regering houdende een regeling inzake de wederzijdse vestiging van tandartsen

Authentiek : FR

I

CONSULAT DES PAYS-BAS

dans la Principauté de Monaco.

Monte-Carlo, le 4 mai 1954

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre les représentants de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco en vue de régler les conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque et hollandaise pourront réciproquement exercer leur art dans les Pays-Bas et à Monaco, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit:

  • 1°. Les chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque, munis des diplômes leur permettant d'exercer leur art sur le territoire monégasque, pourront être autorisés à exercer l'art dentaire dans les Pays-Bas, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

  • 2°. Par mesure de réciprocité, les chirurgiens-dentistes de nationalité hollandaise, munis des diplômes leur permettant d'exercer leur art sur tout le territoire néerlandais, pourront être autorisés à exercer l'art dentaire à Monaco, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

  • 3°. La réciprocité instituée aux deux paragraphes précédents jouera nombre pour nombre; les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les noms des praticiens de chaque pays autorisés en vertu du présent arrangement;

  • 4°. Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq ans et sera prorogé d'année en année sauf dénonciation par l'un ou l'autre des deux Gouvernements notifiée trois mois au moins avant l'expiration de l'année en cours.

Après son expiration, aucune autorisation nouvelle ne sera délivrée, de part et d'autre, les chirurgiens-dentistes admis à l'exercice de leur art en application dudit arrangement continuant à bénéficier de leurs autorisations jusqu'à la cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'exercice de la profession.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent rencontreraient l'agrément du Gouvernement Princier, le Gouvernement Royal des Pays-Bas est disposé à considérer la présente lettre et la réponse concordante du Gouvernement Princier comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur le jour de l'échange de lettres constatant que les formalités requises par les législations internes des deux Pays ont été accomplies.

Je prie Votre Excellence d'agréer les assurances de ma haute considération.

Le Consul des Pays-Bas,

(s.) E. de KUYPER

Son Excellence Monsieur Henry Soum, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.

II

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Monaco, le 4 mai 1954.

Monsieur le Consul,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser ce jour et qui est libellée comme suit:

[Red: (zoals in No. I)]

Conformément à votre proposition, le Gouvernement Princier considère que votre lettre en date de ce jour et la présente réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur le jour de l'échange de lettres constatant que les formalités requises par les législations internes des deux pays ont été accomplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul, l'assurance de ma haute considération.

Le Ministre d'Etat,

(s.) Henry SOUM.

Monsieur Emile de Kuyper, Consul de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Vertaling : NL

I

CONSULAAT DER NEDERLANDEN

in het Vorstendom Monaco.

Monte-Carlo, 4 Mei 1954.

Excellentie,

Met verwijzing naar de besprekingen welke hebben plaats gehad tussen de vertegenwoordigers van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en van de Regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco, ten einde de voorwaarden vast te stellen, waaronder tandartsen van Monagaskische of Nederlandse nationaliteit wederkerig hun beroep zullen kunnen uitoefenen in Nederland en in Monaco, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

  • 1. Tandartsen van Monagaskische nationaliteit, die de diploma's bezitten welke hun de bevoegdheid geven hun beroep uit te oefenen op het grondgebied van Monaco, kunnen worden gemachtigd, de tandheelkunde in Nederland uit te oefenen onder de voorwaarden voorzien bij de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;

  • 2. Wederkerig kunnen tandartsen van Nederlandse nationaliteit, die de diploma's bezitten welke hun de bevoegdheid geven hun beroep uit te oefenen op het gehele Nederlandse grondgebied, worden gemachtigd, de tandheelkunde in Monaco uit te oefenen onder de voorwaarden voorzien bij de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;

  • 3. De wederkerigheid ingesteld bij de twee voorgaande leden zal getalsgewijze gelden; de beide Regeringen zullen elkander wederkerig de namen der praktiserende tandartsen van elk land mededelen, die krachtens deze regeling de bedoelde machtiging hebben ontvangen;

  • 4. Deze regeling wordt aangegaan voor de tijd van vijf jaar en zal van jaar tot jaar worden verlengd, behoudens opzegging door een der beide Regeringen, ten minste drie maanden voor het einde van het lopende jaar ter kennis gebracht.

Na afloop van deze regeling zullen in geen van beide landen nieuwe vergunningen worden afgegeven, terwijl voor de tandartsen, krachtens deze regeling toegelaten tot de uitoefening van hun beroep, de vergunningen van kracht blijven, tot de beëindiging, om welke reden dan ook, van de uitoefening van hun beroep.

Indien de hierboven vermelde bepalingen aanvaardbaar zijn voor de Regering van het Vorstendom, is de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bereid deze nota en het instemmend antwoord van de Regering van het Vorstendom te beschouwen als een overeenkomst tussen beide Regeringen, welke overeenkomst in werking zal treden op de dag van de notawisseling waarbij wordt vastgesteld dat de formaliteiten welke door de nationale wetgeving der beide landen worden vereist, zijn vervuld.

Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

De Consul der Nederlanden,

(w.g.) E. de KUYPER.

Zijne Excellentie de Heer Henry Soum, Minister van Staat van het Vorstendom Monaco.

II

VORSTENDOM MONACO

DIENST DER

BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Monaco, 4 Mei 1954.

Mijnheer de Consul,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de nota welke U heden tot mij heeft gericht en welke luidt als volgt:

[Red: (zoals in No. I)]

Overeenkomstig Uw voorstel gaat de Regering van het Vorstendom ermede accoord dat Uw nota van heden en deze antwoordnota geacht zullen worden een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen, welke overeenkomst in werking zal treden op de dag van de notawisseling waarbij wordt vastgesteld dat de formaliteiten welke door de nationale wetgeving der beide landen worden vereist, zijn vervuld.

Gelief, Mijnheer de Consul, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

De Minister van Staat,

(w.g.) Henry SOUM.

De Heer Emile de Kuyper, Consul der Nederlanden.