Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica, San José, 03-06-1957

Geldend van 09-12-1958 t/m heden

Overeenkomst van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica

Authentiek : NL

Overeenkomst van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Costa Rica, bezield met de wens de traditionele vriendschapsbanden tussen de beide landen nauwer aan te halen door middel van de handhaving van het beginsel van wederzijdse behandeling als meestbegunstigde natie in onvoorwaardelijke en onbeperkte vorm als grondslag voor de handels- en scheepvaartbetrekkingen, hebben hun Gevolmachtigden benoemd, die, na de uitwisseling van hun respectieve volmachten welke in goede en behoorlijke staat werden bevonden, de volgende artikelen zijn overeengekomen:

Artikel I

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen ter zake van de invoer, de uitvoer, de doorvoer en de opslag van goederen onder douaneverband elkander wederkerig de onvoorwaardelijke en onbeperkte behandeling van de meestbegunstigde natie te verlenen voor alles wat betreft de douanerechten en alle bijkomende rechten, heffingen en belastingen, zowel als betreffende de regels, formaliteiten en verplichtingen waaraan de douanehandelingen kunnen zijn onderworpen.

Artikel II

De produkten van bodem en nijverheid, voortgebracht op het grondgebied van één van de beide Overeenkomstsluitende Partijen, welke worden ingevoerd in het grondgebied van de andere Partij, zullen ter zake van genoemd douaneregiem in geen geval zijn onderworpen aan andere of hogere belastingen, rechten, heffingen en verplichtingen, noch aan bezwarender regels en formaliteiten, dan die waaraan zijn onderworpen of in de toekomst zullen worden onderworpen produkten van dezelfde aard van welk derde land ook.

Artikel III

De produkten van bodem en nijverheid, voortgebracht op het grondgebied van één van de beide Overeenkomstsluitende Partijen, welke worden uitgevoerd naar het grondgebied van de andere Partij, zullen ter zake van genoemd douaneregiem in geen geval zijn onderworpen aan andere of hogere belastingen, rechten, heffingen en verplichtingen, noch aan bezwarender regels en formaliteiten, dan die, waaraan zijn onderworpen of in de toekomst zullen worden onderworpen produkten van dezelfde aard bestemd voor welk derde land ook.

Artikel IV

Alle gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke ten aanzien van genoemd douaneregiem op het ogenblik worden verleend of in de toekomst zullen worden verleend door één van de beide Overeenkomstsluitende Partijen aan produkten van bodem en nijverheid afkomstig uit een derde land, zullen automatisch, onmiddellijk en zonder tegenprestatie worden toegepast op produkten van dezelfde aard, afkomstig van de andere Overeenkomstsluitende Partij of bestemd voor het grondgebied van die Partij.

Artikel V

De Regering van de Republiek Costa Rica stemt ermede in, dat van de verplichtingen, waarop betrekking hebben de artikelen 1, 2, 3 en 4 worden uitgezonderd:

  • a) De gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, verleend of in de toekomst te verlenen aan landen waarmede Nederland een Staatkundige Unie vormt of heeft gevormd dan wel uit hoofde van deelneming aan een Douane Unie, een Economische Unie of krachtens een samenwerking, overeengekomen tussen Nederland en verscheidene landen ter gemeenschappelijke organisatie van een of meer sectoren der produktie, handel of diensten.

  • b) De gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, door Nederland verleend of in de toekomst te verlenen aan aangrenzende landen, met betrekking tot het grensverkeer, zij het over land of over de binnenwateren.

Artikel VI

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stemt ermede in, dat van de verplichtingen, waarop betrekking hebben de artikelen 1, 2, 3 en 4 worden uitgezonderd:

  • a) De gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, verleend of in de toekomst te verlenen aan landen waarmede Costa Rica een Staatkundige Unie vormt of heeft gevormd dan wel uit hoofde van deelneming aan een Douane Unie, een Economische Unie of krachtens bijzondere voorrechten welke Costa Rica verleent of zal verlenen aan andere landen van Centraal Amerika, afzonderlijk of gezamenlijk, evenals krachtens een samenwerking, overeengekomen tussen Costa Rica en andere landen ter gemeenschappelijke organisatie van een of meer sectoren der produktie, handel of diensten.

  • b) De gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, door Costa Rica verleend of in de toekomst te verlenen aan aangrenzende landen, met betrekking tot het grensverkeer, zij het over land of over de binnenwateren.

Artikel VII

Elk van de Overeenkomstsluitende Partijen zal kunnen eisen, dat goederen ingevoerd uit het gebied van de andere Partij vergezeld gaan van:

  • a) Certificaten van oorsprong of van commerciële of consulaire facturen of beide soort documenten, van een visum voorzien door de consulaire autoriteit van het betreffende land van invoer.

  • b) De certificaten van gezondheid, vereist door de internationale wetgevingen en door de nationale wetgevingen welke in het land van invoer van kracht zijn.

De kosten berekend voor de consulaire werkzaamheden zullen in redelijke verhouding staan tot de verrichte formaliteiten en niet het karakter krijgen van een heffing op in- of uitvoeren.

Artikel VIII

  • 1) De produkten van bodem en nijverheid, voortgebracht op het grondgebied van één der Overeenkomstsluitende Partijen, zullen na invoer zijn vrijgesteld van alle andere of hogere belastingen, heffingen of rechten, dan die, welke worden toegepast op soortgelijke produkten van nationale of vreemde oorsprong.

  • 2) Het in het voorgaande lid bepaalde zal de beide Overeenkomstsluitende Partijen niet beletten bij invoer van welk produkt ook een heffing te eisen, gelijk aan de belasting rechtstreeks of middellijk geheven in het binnenland van soortgelijke produkten van nationale oorsprong.

  • 3) Het in het eerste lid van dit artikel vastgelegde betreft niet de toepassing van op het ogenblik van kracht zijnde wetten binnen het grondgebied van één der beide Overeenkomstsluitende Partijen, welke wetten gedifferentieerde heffingen vaststellen voor bepaalde ingevoerde goederen of wel voor registratie- en certificatiekosten van bepaalde goederen, dan wel de mogelijkheid openen heffingen vast te stellen, welke slechts zullen gelden voor bepaalde in te voeren goederen, een bepaald maximum niet te boven zullen gaan en uitsluitend een prijsstabiliserend karakter zullen hebben.

Artikel IX

Elk der beide Overeenkomstsluitende Partijen zal aan de scheepvaart van de andere Partij onder alle omstandigheden dezelfde gunstige behandeling toekennen als wordt verleend aan de nationale scheepvaart. Van deze bepaling is uitgezonderd de kustvaart in het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica. Evenmin zal op de nationale behandeling een beroep kunnen worden gedaan om de bijzondere voordelen te genieten, welke Costa Rica in de toekomst mocht toekennen aan de schepen, die de plaatselijke dienst tussen de Centraalamerikaanse Republieken en Panama onderhouden.

Artikel X

Bij het beschikken op verzoeken om vergunning tot de instelling van geregelde burger-luchtvaartdiensten zullen beide Overeenkomstsluitende Partijen de wenselijkheid van een zo groot mogelijke vrijheid van het luchtverkeer in aanmerking nemen.

Artikel XI

Enig verschil van opvatting tussen de beide Overeenkomstsluitende Partijen met betrekking tot de uitleg of toepassing van deze Overeenkomst, waarvoor langs diplomatieke weg geen bevredigende regeling kan worden getroffen, zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof, tenzij de beide Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomen, op enige andere vriendschappelijke wijze tot een oplossing te geraken.

Artikel XII

Het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Suriname (Nederlands Guyana), de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea. De toepassing van deze Overeenkomst op Suriname en de Nederlandse Antillen is afhankelijk van de goedkeuring van de betrokken Landsregeringen, welke goedkeuring geacht wordt stilzwijgend te zijn verkregen, indien de Nederlandse Regering niet binnen drie maanden na datum van ondertekening aan de Regering van Costa Rica te kennen heeft gegeven, dat Suriname en-of de Nederlandse Antillen niet met deze toepassing instemmen.

Artikel XIII

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen, voor het geval de Regeringen van België, Luxemburg en Nederland en-of de Centraalamerikaanse Regeringen zouden besluiten tot het voeren van een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde landen, zo spoedig mogelijk nader overleg te plegen over de daardoor noodzakelijk geworden wijzigingen in deze Overeenkomst.

Artikel XIV

Deze Overeenkomst zal voorlopig worden toegepast met ingang van de dag van ondertekening en zal in werking treden op de datum welke bepaald zal worden in een notawisseling, waarin te kennen wordt gegeven, dat de formaliteiten, welke door de nationale wetgeving van elk der beide Overeenkomstsluitende Partijen worden vereist, zijn vervuld.

Deze Overeenkomst zal een looptijd hebben van een jaar vanaf de datum harer inwerkingtreding, welke periode stilzwijgend, steeds van jaar tot jaar zal worden verlengd, tenzij één der beide Partijen aan de andere Partij tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende termijn kennisgeving van opzegging heeft gezonden.

Ten blijke waarvan de hiertoe Gevolmachtigde Vertegenwoordigers deze Overeenkomst hebben ondertekend, opgemaakt in tweevoud in de Nederlandse en de Spaanse taal in de stad San José, de derde juni 1957, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) DE WAAL

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister in Bijzondere Zending

Voor de Regering van de Republiek Costa Rica

(w.g.) MARIO GÓMEZ CALVO

Minister van Buitenlandse Betrekkingen