Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Europese Overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa, Parijs, 13-12-1957

Geldend van 01-03-1961 t/m heden

Europese Overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa

Authentiek : EN

European Agreement on regulations governing the movement of persons between Member States of the Council of Europe

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Desirous of facilitating personal travel between their countries,

Have agreed as follows:

Article 1

 • (1) Nationals of the Contracting Parties, whatever their country of residence, may enter or leave the territory of another Party by all frontiers on presentation of one of the documents listed in the Appendix to this Agreement, which is an integral part thereof.

 • (2) The facilities mentioned in paragraph (1) above shall be available only for visits of not more than three months' duration.

 • (3) Valid passports and visas may be required for all visits of more than three months' duration1 whenever the territory of another Party is entered for the purpose of pursuing a gainful activity.

 • (4) For the purposes of this Agreement, the term “territory” of a Contracting Party shall have the meaning assigned to it by such a Party in a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe for communication to all other Contracting Parties.

Article 2

To the extent that one or more Contracting Parties deem necessary, the frontier shall be crossed only at authorised points.

Article 3

The foregoing provisions shall in no way prejudice the laws and regulations governing visits by aliens to the territory of any Contracting Party.

Article 4

This Agreement shall not prejudice the provisions of any domestic law and bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements now in force or which may hereafter enter into force, whereby more favourable terms are applied to the nationals of other Contracting Parties in respect of the crossing of frontiers.

Article 5

Each Contracting Party shall allow the holder of any of the documents mentioned in the list drawn up by it and embodied in the Appendix to this Agreement to re-enter its territory without formality even if his nationality is under dispute.

Article 6

Each Contracting Party reserves the right to forbid nationals of another Party whom it considers undesirable to enter or stay in its territory.

Article 7

Each Contracting Party reserves the option, on grounds relating to ordre public, security or public health, to delay the entry into force of this Agreement or order the temporary suspension thereof in respect of all or some of the other Parties, except insofar as the provisions of Article 5 are concerned. This measure shall immediately be notified to the Secretary-General of the Council of Europe, who shall inform the other Parties. The same procedure shall apply as soon as this measure ceases to be operative.

A Contracting Party which avails itself of either of the options mentioned in the preceding paragraph may not claim the application of this Agreement by another Party save insofar as it also applies it in respect of that Party.

Article 8

This Agreement shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe, who may become Parties to it either by:

 • (a) signature without reservation in respect of ratification;

 • (b) signature with reservation in respect of ratification followed by ratification.

Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which three Members of the Council shall, in accordance with Article 8, have signed the Agreement without reservation in respect of ratification or shall have ratified it.

In the case of any Member who shall subsequently sign the Agreement without reservation in respect of ratification or shall ratify it, the Agreement shall enter into force on the first day of the month following such signature or the deposit of the instrument of ratification.

Article 10

After entry into force of this Agreement, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-Member State to accede to it. Such accession shall take effect on the first day of the month following the deposit of the instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 11

Any Government wishing to sign or accede to this Agreement which has not yet drawn up its list of the documents mentioned in Article 1, paragraph 1, and appearing in the Appendix, shall submit a list of such documents to the Contracting; Parties through the Secretary-General of the Council of Europe. This list shall be considered to be approved by all the Contracting Parties and shall be added to the Appendix to this Agreement if no objection is raised within two months of its transmission by the Secretary-General.

The same procedure shall apply if a signatory Government wishes to alter the list of documents drawn up by it and embodied in the Appendix.

Article 12

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify Members of the Council and acceding States:

 • (a) of the date of entry into force of this Agreement and the names of any Members who have signed without reservation in respect of ratification or who have ratified it;

 • (b) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 10;

 • (c) of any notification received in accordance with Article 13 and of its effective date.

Article 13

Any Contracting Party may terminate its own application of the Agreement by giving three months' notice to that effect to the Secretary-General of the Council of Europe.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE at Paris, this 13th day of December 1957, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to the signatory Governments.

Appendix

Austria:

Valid passport

Official identity card

Child's travel certificate.

Belgium:

Belgian passport valid or expired within the last 5 years

Official identity card

Official identity and registration of immatriculation card, issued by a Belgian diplomatic or consular agent abroad

Identity certificate with photograph issued by a Belgian Local Authority to a child under 12 years of age

Identity paper without photograph issued by a Belgian Local Authority to a child under 12 years of age. This document will only be accepted in the case of children travelling with their parents

Valid alien's identity card, issued by the competent authorities of the country of residence, for Belgians lawfully residing in France, Luxembourg and Switzerland, and stating that the bearer is of Belgian nationality.

France:

French passport, valid or expired within the last five years

Valid French identity card

Valid alien's identity card issued by the competent authority in the country of residence for French nationals lawfully residing in Belgium, Luxembourg and Switzerland; the card must indicate the holder's nationality.

Federal Republic of Germany:

Valid German passport or child's travel certificate

Valid German identity card

Valid West Berlin provisional identity card and child's certificate bearing a photograph.

Italy:

Valid passport of the Italian Republic

Official identity card of the Italian Republic stamped by the police authorities

For children: birth certificate with photograph, stamped by the police.

Luxembourg:

Luxembourg passport, valid or expired within the last 5 years

Official identity card

Identity and travel papers issued to a child of under 15 years of age by a Luxembourg local authority

Valid alien's identity card, issued by the competent authorities of the country of residence, for nationals of Luxembourg lawfully residing in Belgium, France, Switzerland and Liechtenstein, stating that the holder is of Luxembourg nationality.

Vertaling : NL

Europese Overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa

De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa,

Verlangend het reizigersverkeer tussen hun landen te vergemakkelijken,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Onderdanen van de Overeenkomstsluitende Partijen mogen, ongeacht het land hunner vestiging, het grondgebied van een andere Partij over alle grenzen binnenkomen of verlaten op vertoon van een van de documenten vermeld in de Bijlage bij deze Overeenkomst, die een integrerend onderdeel van de Overeenkomst vormt.

 • 2 De in lid 1 bedoelde faciliteiten gelden alleen voor bezoeken van ten hoogste drie maanden.

 • 3 Voor ieder verblijf van langer dan drie maanden of bij iedere binnenkomst met het oogmerk winstgevende arbeid op het grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende Partij te gaan verrichten kan een geldig paspoort en visum worden geëist.

 • 4 Voor de toepassing van deze Overeenkomst heeft de term „grondgebied” van een Overeenkomstsluitende Partij de betekenis daaraan door deze toegekend in een aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa ter mededeling aan alle andere Overeenkomstsluitende Partijen gerichte verklaring.

Artikel 2

Voor zover een of meer Overeenkomstsluitende Partijen dit noodzakelijk achten, mag de grens slechts langs erkende doorlaatposten worden overschreden.

Artikel 3

De bovenstaande bepalingen laten onverlet de wetten en voorschriften inzake het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 4

Deze Overeenkomst laat onverlet de bepalingen van nationale wetten en bilaterale of multilaterale verdragen, conventies of overeenkomsten die thans van kracht zijn of die hierna eventueel in werking zullen treden en waarbij gunstiger voorwaarden worden toegepast op de onderdanen van andere Overeenkomstsluitende Partijen ten aanzien van de grensoverschrijding.

Artikel 5

Iedere Overeenkomstsluitende Partij staat de houder van een van de documenten welke zijn vermeld in de door haar opgestelde en in de Bijlage bij deze Overeenkomst opgenomen lijst toe haar grondgebied zonder formaliteiten weer binnen te komen, zelfs indien zijn nationaliteit wordt betwist.

Artikel 6

Iedere Overeenkomstsluitende Partij behoudt zich het recht voor, onderdanen van een andere Partij die zij als ongewenst beschouwt te verbieden haar grondgebied binnen te komen of daar te verblijven.

Artikel 7

Iedere Overeenkomstsluitende Partij behoudt zich de bevoegdheid voor, om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid de inwerkingtreding van deze Overeenkomst uit te stellen of de toepassing ervan met betrekking tot alle of enkele der andere Partijen tijdelijk te schorsen, behalve wat de bepalingen van artikel 5 betreft. Deze maatregel dient onmiddellijk ter kennis van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te worden gebracht, die de andere Partijen ervan in kennis zal stellen. Dezelfde procedure is van toepassing zodra deze maatregel niet langer van kracht is.

Een Overeenkomstsluitende Partij die van een van beide in de bovenstaande alinea genoemde bevoegdheden gebruik maakt kan geen aanspraak maken op toepassing van deze Overeenkomst door een andere Partij behalve voor zover zij de Overeenkomst zelf toepast ten aanzien van die Partij.

Artikel 8

Deze Overeenkomst staat open ter ondertekening door de Leden van de Raad van Europa, die er Partij bij kunnen worden door:

 • (a) ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging;

 • (b) ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging gevolgd door bekrachtiging.

De akten van bekrachtiging dienen te worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Artikel 9

Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de dag waarop drie Leden van de Raad overeenkomstig artikel 8 de Overeenkomst zonder voorbehoud van bekrachtiging hebben ondertekend of haar hebben bekrachtigd.

Ten aanzien van ieder Lid dat de Overeenkomst daarna zonder voorbehoud van bekrachtiging ondertekent of haar bekrachtigt, treedt de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de maand volgende op de ondertekening of de nederlegging van de akte van bekrachtiging.

Artikel 10

Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst kan het Comité van Ministers van de Raad van Europa iedere staat die geen Lid is van de Raad uitnodigen tot de Overeenkomst toe te treden. Een zodanige toetreding wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Artikel 11

Iedere Regering die deze Overeenkomst wenst te ondertekenen of ertoe toe te treden en die nog niet haar lijst van documenten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en voorkomende in de Bijlage, heeft opgesteld, dient een lijst van zodanige documenten door bemiddeling van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa aan de Overeenkomstsluitende Partijen te doen toekomen. Deze lijst wordt geacht door alle Overeenkomstsluitende Partijen te zijn goedgekeurd en wordt aan de Bijlage bij deze Overeenkomst gevoegd indien er binnen twee maanden nadat de Secretaris-Generaal de lijst heeft doorgezonden geen bezwaren tegen zijn ingebracht.

Dezelfde procedure is van toepassing indien een ondertekenende Regering de door haar opgestelde en in de Bijlage opgenomen lijst van documenten wenst te wijzigen.

Artikel 12

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet de Leden van de Raad en de toetredende Staten mededeling van:

 • (a) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst en de namen van de Leden die de Overeenkomst zonder voorbehoud van bekrachtiging hebben ondertekend of haar hebben bekrachtigd;

 • (b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging overeenkomstig artikel 10;

 • (c) iedere mededeling ontvangen overeenkomstig artikel 13 en de datum waarop die mededeling van kracht wordt.

Artikel 13

Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan, wat haar betreft, de toepassing van de Overeenkomst beëindigen door daarvan met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden mededeling te doen aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe behoorlijk gemachtigde ondergetekenden deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs, de dertiende december 1957, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa zal gewaarmerkte afschriften ervan aan de ondertekenende Regeringen doen toekomen.

Bijlage

Oostenrijk:

Geldig paspoort

Officieel identiteitsbewijs

Reisdocument voor kinderen.

België:

Geldig Belgisch paspoort of een Belgisch paspoort waarvan de geldigheidsduur nog geen vijf jaar geleden is verstreken

Officieel identiteits- en inschrijvingsbewijs afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland

Identiteitsbewijs met foto afgegeven door een plaatselijke Belgische autoriteit aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar

Identiteitsbewijs zonder foto afgegeven door een plaatselijke Belgische autoriteit aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar. Dit document wordt slechts aanvaard in het geval van kinderen die met hun ouders reizen

Geldig identiteitsbewijs voor vreemdelingen door de bevoegde autoriteiten van het land van vestiging afgegeven aan Belgen, die rechtmatig in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland verblijven en waarin wordt verklaard dat de houder de Belgische nationaliteit bezit.

Frankrijk:

Geldig Frans paspoort of een Frans paspoort waar van de geldigheidsduur nog geen vijf jaar geleden is verstreken

Geldig Frans identiteitsbewijs

Geldig identiteitsbewijs voor vreemdelingen door de bevoegde Autoriteiten van het land van vestiging afgegeven aan Franse onderdanen die rechtmatig in België, Luxemburg en Zwitserland verblijven; op het bewijs dient de nationaliteit van de houder te zijn aangegeven.

Bondsrepubliek Duitsland:

Geldig Duits paspoort of reisdocument voor kinderen

Geldig Duits identiteitsbewijs van West-Berlijn en document voor kinderen met foto.

Italië:

Geldig paspoort van de Italiaanse Republiek

Officieel door de politieautoriteiten gewaarmerkt identiteitsbewijs van de Italiaanse Republiek

Voor kinderen: door de politie gewaarmerkt geboortebewijs met foto

Luxemburg:

Geldig Luxemburgs paspoort of een Luxemburgs paspoort waarvan de geldigheidsduur nog geen vijf jaar geleden is verstreken

Officieel identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs en reisdocument afgegeven door een plaatselijke Luxemburgse autoriteit aan een kind beneden de leeftijd van 15 jaar

Geldig identiteitsbewijs voor vreemdelingen door de bevoegde autoriteiten van het land van vestiging afgegeven aan Luxemburgse onderdanen die rechtmatig in België, Frankrijk, Zwitserland en Liechtenstein verblijven en waarin wordt verklaard dat de houder de Luxemburgse nationaliteit bezit.

 • ^ [1]

  [Red: De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa heeft, hiertoe gemachtigd door de plaatsvervangers van de Ministers, op 6 april 1960 een procesverbaal van rectificatie van de Engelse tekst van artikel 1, lid 3, opgemaakt, waarbij tussen de woorden “duration” en “whenever” het woord “or” wordt ingevoegd.]