Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, Wenen, 18-04-1961

Geldend van 07-10-1984 t/m heden

Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer

Authentiek : EN

Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as “the Convention”, adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the families forming part of the household of those members,

Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Protocol, the expression “members of the mission” shall have the meaning assigned to it in Article 1, sub-paragraph (b), of the Convention, namely “the head of the mission and the members of the staff of the mission”.

Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their household, shall not, solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

  • 1 The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

  • 2 For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

  • (a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles III, IV and V;

  • (b) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VI.

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article III.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE at Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

Vertaling : NL

Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit

De Staten die Partij zijn bij dit Protocol en bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, hierna te noemen „het Verdrag”, aanvaard tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties, gehouden te Wenen van 2 maart tot 14 april 1961,

De wens te kennen gevend, onderling regels vast te stellen betreffende de verkrijging van nationaliteit door de leden van hun diplomatieke zending en door de bij hen inwonende gezinsleden,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel I

Voor de toepassing van dit Protocol heeft de uitdrukking „leden van de zending” de daaraan in artikel 1, letter (b) , van het Verdrag toegekende betekenis, namelijk „het hoofd van de zending en de personeelsleden van de zending”.

Artikel II

Leden van de zending die geen onderdaan zijn van de ontvangende staat, alsmede hun inwonende gezinsleden, kunnen niet uitsluitend krachtens de wet van de ontvangende staat de nationaliteit van die staat verkrijgen.

Artikel III

Dit Protocol staat open ter ondertekening door alle staten die partij kunnen worden bij het Verdrag. Tot 31 oktober 1961 staat dit Protocol ter ondertekening open bij het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk en na die datum, tot 31 maart 1962, bij de Verenigde Naties te New York.

Artikel IV

Dit Protocol dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel V

Dit Protocol blijft open voor toetreding door elke staat die partij kan worden bij dit Verdrag. De akten van toetreding worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel VI

  • 1 Dit Protocol treedt in werking op diezelfde dag als het Verdrag of op de dertigste dag die volgt op de datum van nederlegging van de tweede akte van bekrachtiging van of toetreding tot het Protocol bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, al naar gelang welke van deze twee data de laatste is.

  • 2 Ten aanzien van elke staat die dit Protocol bekrachtigt of ertoe toetreedt nadat het overeenkomstig lid 1 van dit artikel in werking is getreden, treedt dit Protocol in werking op de dertigste dag na de datum waarop die staat zijn akte van bekrachtiging of toetreding heeft nedergelegd.

Artikel VII

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet alle staten die partij kunnen worden bij het Verdrag, mededeling van:

  • (a) de ondertekeningen van dit Protocol en van de nederlegging van akten van bekrachtiging of toetreding overeenkomstig de artikelen III, IV en V;

  • (b) de datum waarop dit Protocol overeenkomstig artikel VI in werking zal treden.

Artikel VIII

Het origineel van dit Protocol, waarvan de Chinese, Engelse, Franse, Russische en Spaanse teksten gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die voor eensluidend gewaarmerkte afschriften ervan doet toekomen aan alle in artikel III bedoelde staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Wenen, de achttiende april negentienhonderd eenenzestig.