Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot de tussen de Lid-Staten van [...] inzake wederzijdse bijstand tussen de douane-administraties, Rome, 07-09-1967[Regeling vervallen per 23-06-2009.]

Geldend van 10-05-1976 t/m 22-06-2009

Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot de tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap gesloten Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen de douane-administraties

Authentiek : NL

Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot de tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap gesloten Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen de douane-administraties [Vervallen per 23-06-2009]

De Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap,

Gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland, ondertekend te Athene op 9 juli 1961,

Overwegende dat een zodanige Associatie mede omvat de oprichting van een douane-unie tussen de Overeenkomstsluitende Partijen,

Gezien de Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-administraties, ondertekend te Rome op 7 september 1967,

Ervan overtuigd dat de toetreding van Griekenland tot bovengenoemde Overeenkomst daadwerkelijk kan bijdragen tot de totstandbrenging en het functioneren van bedoelde douane-unie,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 23-06-2009]

Griekenland zal kunnen toetreden tot de Overeenkomst tussen België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland inzake wederzijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-administraties, ondertekend te Rome op 7 september 1967 (hierna te noemen „de Overeenkomst”).

Artikel 2 [Vervallen per 23-06-2009]

De akte van toetreding van Griekenland zal worden nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek, dat hiervan mededeling zal doen aan de andere Staten die de Overeenkomst hebben ondertekend.

De toetreding van Griekenland zal van kracht worden op de eerste dag van de derde maand na de nederlegging van de desbetreffende akte, indien de Overeenkomst op die datum reeds in werking is getreden; indien zulks niet het geval is, zal zij van kracht worden op het tijdstip waarop de Overeenkomst in werking treedt.

De toetreding zal gelden voor de Staten voor welke de Overeenkomst in werking is getreden overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 van de Overeenkomst.

Artikel 3 [Vervallen per 23-06-2009]

Dit Protocol zal worden bekrachtigd of goedgekeurd en de akten van bekrachtiging of goedkeuring zullen worden nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek, dat hiervan mededeling zal doen aan de overige ondertekenende Staten.

Het treedt ten aanzien van elk der Staten Partij bij het Protocol in werking op de dag van nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of goedkeuring.

Dit Protocol, dat is opgemaakt in één exemplaar in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan zal doen toekomen aan elk van de ondertekenende Staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Rome, de 7 september 1967.