Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] beschikking stellen van Nederlandse vrijwilligers in Zambia, Lusaka, 17-12-1965[Regeling vervallen per 19-10-2012.]

Geldend van 19-10-1967 t/m 18-10-2012

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zambia, inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse vrijwilligers in Zambia

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Zambia, concerning the employment of Netherlands Volunteers in Zambia [Vervallen per 19-10-2012]

The Government of the Kingdom of the Netherlands, and the Government of the Republic of Zambia,

Desirous of collaborating in the development of Zambia and of placing at the disposal of the Zambian Government Netherlands volunteers within the framework of the Netherlands Youth Volunteers Programme,

Inspired with the desire to conclude an Agreement to this end,

Have agreed as follows:

Article 1 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) Under the Netherlands Youth Volunteers Programme and within the limits imposed by the availability of manpower and financial and material resources, the Netherlands Government shall place Netherlands volunteers at the disposal of the Zambian Government upon the request of the latter.

 • b) Netherlands volunteers shall be made available on the conditions specified in this Agreement and in accordance with any special regulations to be agreed upon as the need arises. Prior agreement between the two Governments shall be reached in respect of the tasks to be carried out by the Netherlands volunteers.

Article 2 [Vervallen per 19-10-2012]

The object of making Netherlands volunteers available is to help train staff by co-operating with the intermediate and lower categories of staff in Zambia.

Article 3 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) The Netherlands volunteers shall work under the direct supervision of persons or bodies designated by the Zambian Government to carry out the projects decided upon, which persons or bodies shall be responsible for the effective employment of the volunteers.

 • b) The Netherlands Government reserves the right to send representatives to see how the work agreed upon progresses and for any other purposes relating to said work.

Article 4 [Vervallen per 19-10-2012]

The Netherlands volunteers and the representatives referred to in Article 3, paragraph (b), coming to Zambia will require to be in possession of valid national passports, duly visaed where necessary, and to be in possession of temporary employment permits.

Article 5 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) The Netherlands Government shall be responsible for the training of the Netherlands Volunteers, their return passages (Netherlands-Zambia and Zambia-Netherlands), the payment of their salaries, and the provision of social insurance on their behalf.

 • b) The Netherlands Government shall furnish the personal equipment for the Netherlands volunteers that it shall deem necessary for the execution of the projects decided upon and the equipment to be used by the Netherlands volunteers as a team. Agreement shall be reached beforehand between the two Governments in respect of the volume of these consignments and the manner in which they shall be delivered.

Article 6 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) Upon their arrival in Zambia, during their stay in Zambia and upon their departure from Zambia, the Netherlands volunteers shall be exempted from all taxes on all sums received as payment for their work, on income from sources outside Zambia and from all other duties and taxes on their property.

 • b) The Netherlands volunteers shall have the right to bring into Zambia their personal property, domestic and other articles for their personal use without a special import licence or an exchange control certificate. The Zambian Government shall exempt such articles from all taxes, import and other duties. No such items imported duty free may be sold in Zambia without the express permission of the Controller of Customs and Excise.

 • c) The Netherlands volunteers shall have the right to export, free of all taxes, customs and other duties, the articles referred to in paragraph (b) on the expiry of the period for which their services have been made available.

 • d) The representatives referred to in Article 3, paragraph (b) shall enjoy the privileges befitting their diplomatic or consular positions, or, if they do not hold any such position, the facilities indicated in the preceding paragraphs of this Article.

 • e) The funds necessary for the implementation of Article 5, paragraph (a) shall be admitted to Zambia and, if necessary, taken out of the country again without any special licence. Such funds shall not be subject to any restrictive regulations. They shall be convertible into the currency of Zambia at the highest legal rate in Zambia.

 • f) The equipment mentioned in Article 5, paragraph (b) shall be imported into Zambia without any special import licence or exchange control certificate. The Government of Zambia shall exempt such articles from all taxes, import and other duties.

 • g) The Government of Zambia shall provide the buildings and premises necessary for the execution of the projects decided upon and shall provide the Netherlands volunteers with accommodation and basic heavy furniture of a standard accorded to civil servants of comparable rank and seniority.

Article 7 [Vervallen per 19-10-2012]

When said projects have been carried out the Netherlands Government shall determine, in consultation with the Zambian Government, what shall be done with the equipment mentioned in Article 5, paragraph (b).

Article 8 [Vervallen per 19-10-2012]

The two Contracting Parties shall determine by common agreement the form of conditions applying to any contingency not provided for in this Agreement.

Article 9 [Vervallen per 19-10-2012]

The special regulations and the prior agreement referred to in Article 1, paragraph (b), the agreement referred to in Article 5, paragraph (b) and any agreement on conditions reached under Article 8 shall be cast in the form of diplomatic Notes.

Article 10 [Vervallen per 19-10-2012]

This Agreement shall take effect on the day on which the Netherlands Government and the Zambian Government have informed each other that the constitutional requirements in their respective countries have been satisfied. It shall be valid for a term of three years as from the date of its entry into force, and shall be renewable by tacit consent for a similar period, unless one of the Governments shall notify the other at least six months before the expiry of the current period of its intention to terminate it.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Lusaka, the 17th day of December. Nineteen hundred and sixty five, in duplicate.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) F. VAN RAALTE

For the Government of the Republic of Zambia

(sd.) K.D. KAUNDA

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zambia, inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse vrijwilligers in Zambia [Vervallen per 19-10-2012]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zambia,

Verlangende samen te werken bij het tot ontwikkeling brengen van Zambia en hiervoor in het kader van het Nederlandse Jongeren Vrijwilligersprogramma Nederlandse vrijwilligers ter beschikking van de Regering van Zambia te stellen,

Geleid door de wens te dien einde een Overeenkomst te sluiten,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) In het kader van het Nederlandse Jongeren Vrijwilligersprogramma stelt de Nederlandse Regering binnen de ten dienste staande personele, financiële en materiële mogelijkheden Nederlandse vrijwilligers ter beschikking van de Regering van Zambia, wanneer deze daarom verzoekt.

 • b) De terbeschikkingstelling van Nederlandse vrijwilligers geschiedt onder de voorwaarden gesteld in deze Overeenkomst en in nadere regelingen die zullen worden getroffen indien zulks nodig is. Omtrent de door de Nederlandse vrijwilligers uit te voeren werkzaamheden dient vooraf tussen de beide Regeringen overeenstemming te zijn bereikt.

Artikel 2 [Vervallen per 19-10-2012]

Het doel van de terbeschikkingstelling van Nederlandse vrijwilligers is bij te dragen tot de opleiding van personeel door samen te werken met het middelbaar en lager personeel van Zambia.

Artikel 3 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) De Nederlandse vrijwilligers werken rechtstreeks onder leiding van de door de Regering van Zambia voor de uitvoering van de vastgestelde projecten aangewezen personen of instellingen die de verantwoordelijkheid dragen voor de doeltreffende tewerkstelling van de vrijwilligers.

 • b) De Nederlandse Regering behoudt zich het recht voor, vertegenwoordigers te zenden om kennis te nemen van de met de vastgestelde werkzaamheden, gemaakte vorderingen en voor andere met genoemde werkzaamheden verband houdende doeleinden.

Artikel 4 [Vervallen per 19-10-2012]

De Nederlandse vrijwilligers en de in artikel 3, lid b, bedoelde vertegenwoordigers, dienen bij hun aankomst in Zambia in het bezit te zijn van een geldig, zo nodig van de vereiste visa voorzien, nationaal paspoort, alsmede van tijdelijke werkvergunningen.

Artikel 5 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) De Nederlandse Regering draagt zorg voor de opleiding en de heen- en terugreis (Nederland-Zambia en Zambia-Nederland), betaalt de salarissen en zorgt voor de sociale verzekering van de Nederlandse vrijwilligers.

 • b) De Nederlandse Regering verstrekt de voor de uitvoering van de vastgestelde projecten nodig geoordeelde persoonlijke uitrusting van de Nederlandse vrijwilligers, alsmede de door groepen Nederlandse vrijwilligers te gebruiken uitrusting. Omtrent de omvang van deze zendingen en de wijze van levering dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt.

Artikel 6 [Vervallen per 19-10-2012]

 • a) De Nederlandse vrijwilligers zijn bij hun aankomst in Zambia, gedurende hun verblijf in Zambia en bij hun vertrek uit Zambia vrijgesteld van alle belastingen met betrekking tot alle bedragen ontvangen als beloning voor hun werk en met betrekking tot hun inkomsten uit bronnen buiten Zambia, alsmede van alle andere rechten en heffingen met betrekking tot hun eigendommen.

 • b) De Nederlandse vrijwilligers hebben het recht hun persoonlijke eigendommen, huishoudelijke goederen en andere artikelen voor persoonlijk gebruik in Zambia in te voeren zonder speciale invoervergunning of bewijs van deviezendekking. De Regering van Zambia stelt deze artikelen vrij van alle belastingen, invoer- en andere rechten. Dergelijke vrij van rechten ingevoerde artikelen mogen slechts in Zambia worden verkocht met uitdrukkelijke toestemming van het hoofd van de dienst voor douane en accijnzen.

 • c) De Nederlandse vrijwilligers hebben het recht de in lid b bedoelde artikelen na afloop van de periode waarvoor hun diensten ter beschikking zijn gesteld, vrij van belastingen, invoer- en andere rechten uit te voeren.

 • d) De in artikel 3, lid b, genoemde vertegenwoordigers genieten hetzij de aan hun diplomatieke of consulaire status verbonden voorrechten hetzij, indien zij een zodanige status niet bezitten, de in de voorgaande leden van dit artikel omschreven faciliteiten.

 • e) De ter uitvoering van artikel 5, lid a, vereiste gelden worden in Zambia ingevoerd en, zo nodig, weer uitgevoerd zonder speciale vergunning. Deze gelden zijn niet onderworpen aan enigerlei belemmerend voorschrift. Zij zijn inwisselbaar tegen de valuta van Zambia volgens de hoogste in Zambia wettelijk toegelaten koers.

 • f) De in artikel 5, lid b, bedoelde uitrusting wordt in Zambia ingevoerd zonder speciale invoervergunning of bewijs van deviezendekking. De Regering van Zambia stelt deze goederen vrij van alle belastingen, invoer- en andere rechten.

 • g) De Regering van Zambia stelt de voor de uitvoering van de vastgestelde projecten benodigde gebouwen en lokaliteiten ter beschikking en verschaft de Nederlandse vrijwilligers huisvesting en direct nodige grote meubelstukken van dezelfde kwaliteit als waarop ambtenaren van vergelijkbare rang en anciënniteit aanspraak kunnen maken.

Artikel 7 [Vervallen per 19-10-2012]

Nadat de genoemde projecten zijn uitgevoerd beschikt de Nederlandse Regering in overleg met de Regering van Zambia omtrent de bestemming van de in artikel 5, lid b, genoemde uitrustingsstukken.

Artikel 8 [Vervallen per 19-10-2012]

De beide Overeenkomstsluitende Partijen stellen in onderling overleg de vorm der voorwaarden vast die van toepassing zijn, indien er zich gebeurtenissen voordoen waarin deze Overeenkomst niet voorziet.

Artikel 9 [Vervallen per 19-10-2012]

De nadere regelingen en de voorafgaande overeenstemming bedoeld in artikel 1, lid b, de overeenstemming bedoeld in artikel 5, lid b, alsmede elke overeenstemming met betrekking tot de voorwaarden bereikt ingevolge artikel 8, worden neergelegd in diplomatieke nota's.

Artikel 10 [Vervallen per 19-10-2012]

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Nederlandse Regering en de Regering van Zambia elkaar wederkerig hebben medegedeeld, dat in hun land aan de grondwettelijk vereiste voorwaarden is voldaan. Zij geldt voor een tijdvak van drie jaar, te rekenen van de datum van inwerkingtreding af, en wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde tijdvak verlengd, tenzij één der Regeringen uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van het lopende tijdvak de andere Regering in kennis stelt van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Lusaka op 17 december 1965, in tweevoud.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) F. VAN RAALTE

Voor de Regering van de Republiek Zambia

(w.g.) K. D. KAUNDA