Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] stellen van Nederlandse vrijwilligers in Kameroen, Jaoende, 18-12-1963[Regeling vervallen per 22-09-2015.]

Geldend van 22-09-1964 t/m 21-09-2015

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse vrijwilligers in Kameroen

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Federal Republic of Cameroon and the Government of the Kingdom of the Netherlands concerning the Employment of Netherlands Volunteers in Cameroon [Vervallen per 22-09-2015]

The Government of the Federal Republic of Cameroon and the Government of the Kingdom of the Netherlands, desirous of collaborating in the development of Cameroon and of placing at the disposal of the Cameroon Government Netherlands Volunteers within the framework of the Netherlands Youth Volunteers Programme, inspired with the desire to conclude an Agreement to this end, have agreed as follows:

Article 1 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) Under the Netherlands Youth Volunteers Programme and within the limits imposed by the availability of man-power and financial and material resources, the Government of the Netherlands shall place Netherlands Volunteers at the disposal of the Cameroon Government upon the request of the latter.

 • (b) Netherlands Volunteers shall be provided in order to carry out tasks in Cameroon on which both Governments have reached prior agreement, under the conditions specified in the present Agreement and in accordance with any special regulations fixed by both Governments.

Article 2 [Vervallen per 22-09-2015]

One of the main purposes of the Netherlands Volunteers mission shall be to given training and advanced courses to Cameroon personnel placed at their disposal according to the speciality of the former. This training shall allow the Federal Republic of Cameroon to have a qualified replacement staff at its disposal.

Article 3 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) Netherlands Volunteers shall work under the direct supervision of persons or bodies designated by the Cameroon Government for the execution of the project in question.

 • (b) The Netherlands Government reserves the right to send representatives to verify all progress made and for any other tasks relating to the project.

Article 4 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) The Netherlands Government shall be responsible for the training, the return passages (Netherlands-Cameroon and Cameroon-Netherlands), personal equipment, remuneration and salaries and social insurance of the Netherlands Volunteers.

 • (b) The Netherlands Government shall furnish the equipment and material necessary for the project within the limits of and in accordance with the Agreement of both Governments on each particular project.

Article 5 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) Upon their arrival, during their stay in Cameroon and upon their departure from Cameroon, the Netherlands Volunteers shall be exempted from all taxes on all sums recompensing their work, on income the resource of which is outside Cameroon and all other duties and taxes on their property.

 • (b) Netherlands Volunteers shall have the right to bring into Cameroon their personal property and furnishings and other articles of personal use without a special import license or an exchange control certificate, subject solely to a duty-free license. The Cameroon Government shall exonerate such articles brought into the Coutry from all taxes, customs and other duties.

 • (c) They shall equally have the right to import into Cameroon under the temporary importation customs regime provided the beneficiary submits a guaranteed declaration and undertaking for a temporary admission valid for one year and renewable through the intermediary of the Consul of the Kingdom of the Netherlands at Douala.

 • (d) In accordance with the provisions of paragraph (b), Netherlands Volunteers shall have the right to export their personal effects upon the expiry of the period for which their services are provided.

 • (e) The representatives mentioned in Article 3, paragraph (b) shall benefit from the privileges befitting their diplomatic or consular position, or, where they do not hold such rank, from the facilities indicated in the preceding paragraphs of the present article.

 • (f) The funds necessary for the implementation of article 4, paragraph (a) shall be introduced into Cameroon and, if necessary, exported, without any special license. Such funds shall not be subject to any restrictive regulations. Such funds shall be convertible into the currency of the Federal Republic of Cameroon at the highest legal rate in Cameroon.

 • (g) The equipment and furnishings mentioned in Article 4, paragraph (b) shall be brought into Cameroon without any special import license or exchange control certificate. Cameroon shall exempt such articles from all taxes, customs and other duties.

 • (h) The Government of the Federal Republic of Cameroon shall furnish the buildings and premises necessary for the implementation of the project and provide accommodation for the Netherlands Volunteers. It shall also furnish the labour needed for the realization of the projects.

Article 6 [Vervallen per 22-09-2015]

For each case not provided for by the present Agreement the two Contracting Parties shall determine by common Agreement the form of facilities applying to this particular case.

Article 7 [Vervallen per 22-09-2015]

Special regulations concerning the implementation of the present Agreement shall be determined by administrative provisions fixed between the services concerned of both Governments.

Article 8 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) The present Agreement shall enter into force retroactively from the 20th of November 1963 at which date both Governments shall have mutually notified each other that in each of their countries, constitutional prescriptions have been complied with. It shall be valid for a period of three years as from the date of its entry into force and shall be renewable by tacit consent for the same period, unless one of the Governments shall notify the other at least six months before the expiry of the current period of its intention to terminate it.

 • (b) All current administrative provisions shall become null and void as from the date of expiry of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly empowered to this end by their respective Government, have signed the present Agreement.

DONE at Yaounde, the 18th December 1963, in duplicate, in French and English, both texts being equally authentic.

For the Government of the Federal Republic of Cameroon

(sd.) B. BALLA

Benoît Balla

Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) W. G. ZEYLSTRA

His Excellency W. G. Zeylstra

Ambassador

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse vrijwilligers in Kameroen [Vervallen per 22-09-2015]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen, verlangende samen te werken bij het tot ontwikkeling brengen van Kameroen en hiervoor in het kader van het Nederlandse Jongeren Vrijwilligersprogramma Nederlandse vrijwilligers ter beschikking van de Regering van Kameroen te stellen, geleid door de wens te dien einde een Overeenkomst te sluiten, zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) In het kader van het Nederlandse Jongeren Vrijwilligersprogramma stelt de Nederlandse Regering binnen de ten dienste staande personele, financiële en materiële mogelijkheden Nederlandse vrijwilligers ter beschikking van de Regering van Kameroen, indien deze hierom verzoekt.

 • (b) De Nederlandse vrijwilligers worden, op de in deze Overeenkomst vervatte voorwaarden en met inachtneming van eventueel door beide Regeringen nader voor te stellen bijzondere regelingen, ter beschikking gesteld voor werkzaamheden in Kameroen waaromtrent tevoren door beide Regeringen overeenstemming is bereikt.

Artikel 2 [Vervallen per 22-09-2015]

Een van de voornaamste doeleinden van de uitzending van Nederlandse vrijwilligers is, personeel van Kameroen dat hun in het kader van hun eigen specialiteit hiervoor ter beschikking wordt gesteld, een eerste en voortgezette opleiding te geven. Door deze opleiding zal de Bondsrepubliek Kameroen de beschikking krijgen over eigen personeel ter vervanging van buitenlands personeel.

Artikel 3 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) De Nederlandse vrijwilligers, staan rechtstreeks onder leiding van de door de Regering van Kameroen voor de uitvoering van het betreffende project aangewezen personen of instellingen.

 • (b) De Nederlandse Regering behoudt zich het recht voor, vertegenwoordigers te zenden om kennis te nemen van de met het project gemaakte vorderingen en voor andere met het project verband houdende doeleinden.

Artikel 4 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) De Nederlandse Regering belast zich met de zorg voor de opleiding, de heen- en terugreis (Nederland-Kameroen en Kameroen-Nederland), de persoonlijke uitrusting, de salariëring en de sociale verzekering van de Nederlandse vrijwilligers.

 • (b) De Nederlandse Regering levert het materieel en de materialen, nodig voor de uitvoering van een project, in de mate en op de wijze welke beide Regeringen voor elk project afzonderlijk overeenkomen.

Artikel 5 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) De Nederlandse vrijwilligers zijn bij hun aankomst in Kameroen, tijdens hun verblijf in Kameroen en bij hun vertrek uit Kameroen vrijgesteld van alle belastingen met betrekking tot de bedragen ontvangen als beloning voor hun werk, hun inkomsten uit bronnen buiten Kameroen en alle andere heffingen met betrekking tot hun eigendommen.

 • (b) De Nederlandse vrijwilligers hebben het recht hun persoonlijke eigendommen en huishoudelijke goederen en andere artikelen voor persoonlijk gebruik in Kameroen in te voeren zonder speciale invoervergunningen of bewijzen van deviezendekking, doch zij dienen wel in het bezit te zijn van een vergunning, die gratis wordt verstrekt. De Regering van Kameroen stelt deze invoer vrij van alle belastingen, invoer- en andere rechten.

 • (c) Invoer in Kameroen kan eveneens geschieden in het kader van de in Kameroen van kracht zijnde douaneregelingen voor tijdelijke invoer, mits de betrokken vrijwilliger door tussenkomst van de Consul van het Koninkrijk der Nederlanden te Douala en onder het stellen van zekerheid een verklaring overlegt, dat slechts sprake is van tijdelijke invoer, welke verklaring een jaar geldig is, maar kan worden verlengd.

 • (d) Volgens de bepalingen van lid b hebben de Nederlandse vrijwilligers het recht hun persoonlijke goederen na afloop van de periode waarvoor hun diensten beschikbaar zijn gesteld uit te voeren.

 • (e) De in lid b van artikel 3 genoemde vertegenwoordigers genieten hetzij de aan hun diplomatieke of consulaire status verbonden voorrechten hetzij, indien zij zodanige status niet bezitten, de in de voorgaande leden van dit artikel omschreven faciliteiten.

 • (f) De ter uitvoering van lid a van artikel 4 vereiste gelden worden in Kameroen ingevoerd en, zo nodig, weder uitgevoerd zonder speciale vergunning. Deze gelden zijn niet onderworpen aan enigerlei belemmerend voorschrift. Zij zijn inwisselbaar tegen de valuta van de Bondsrepubliek Kameroen volgens de hoogste in Kameroen toegelaten koers.

 • (g) Het materieel en de materialen, genoemd in lid b van artikel 4, worden in Kameroen ingevoerd zonder speciale invoervergunning of bewijs van deviezendekking. Kameroen stelt deze invoer vrij van alle belastingen, invoer- en andere rechten.

 • (h) De Regering van de Bondsrepubliek Kameroen stelt de voor de uitvoering van een project vereiste gebouwen en lokaliteiten ter beschikking en zorgt voor de huisvesting van de Nederlandse vrijwilligers. Zij verschaft ook de voor uitvoering van een project vereiste arbeidskrachten.

Artikel 6 [Vervallen per 22-09-2015]

Voor de gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet stellen beide Overeenkomstsluitende Partijen in onderling overleg vast, welke faciliteiten van geval tot geval dienen te worden verleend.

Artikel 7 [Vervallen per 22-09-2015]

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst worden bij administratief akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van beide Regeringen bijzondere regelingen tot stand gebracht.

Artikel 8 [Vervallen per 22-09-2015]

 • (a) Deze Overeenkomst treedt, met terugwerkende kracht te rekenen van 20 november 1963 af, in werking op de datum waarop beide Regeringen elkaar hebben medegedeeld, dat in hun land aan de grondwettelijk voorgeschreven vereisten is voldaan. Zij geldt voor een tijdvak van drie jaar, te rekenen van de datum van inwerkingtreding af, en wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een der Overeenkomstsluitende Partijen uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van het lopende tijdvak de andere Partij in kennis stelt van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen.

 • (b) Met ingang van de datum van beëindiging van deze Overeenkomst vervallen alle lopende administratieve akkoorden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Jaoende, de 18e december 1963, in tweevoud, in de Franse en de Engelse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen

De Minister van Buitenlandse Zaken,

(w.g.) B. BALLA.

Z.E. de Heer Benoît Balla

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

De Ambassadeur,

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA.

Z. E. de Heer W G. Zeylstra