Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de invordering van sociale verzekeringspremies, 's-Gravenhage, 21-03-1968[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 15-09-1968 t/m 31-12-2010

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de invordering van sociale verzekeringspremies

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de invordering van sociale-verzekeringspremies [Vervallen per 01-01-2011]

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Koninkrijk België,

Bezield door de wens de organen en autoriteiten van beide Overeenkomstsluitende Partijen in staat te stellen ook op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij de premies voor de sociale zekerheid in te vorderen;

Ernaar strevend de toepassing van artikel 51 van Verordening nr. 3 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. 30/58) te regelen,

Zijn op grond van artikel 7 van deze Verordening het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze Overeenkomst regelt de invordering van alle premies, die ingevolge de in artikel 2 van Verordening nr. 3 bedoelde stelsels van sociale zekerheid van een van beide Overeenkomstsluitende Partijen verschuldigd zijn door personen of ondernemingen die op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij verblijven, daar hun zetel hebben of daar bezittingen hebben.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

 • a. bevoegde autoriteiten: de in artikel 1, alinea (d) van Verordening nr. 3 bedoelde autoriteiten;

 • b. bevoegde organen: de organen of autoriteiten van een Overeenkomstsluitende Partij, waaraan een persoon of een onderneming die op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij verblijft, daar haar zetel heeft of daar bezittingen heeft, premie verschuldigd is. Een orgaan wordt ook als bevoegd orgaan beschouwd met betrekking tot de premies, die het voor de organen van andere takken van verzekering moet invorderen;

 • c. aangezocht orgaan: de in de bijlage van deze Overeenkomst voor de invordering van de onderscheiden premies aangewezen organen of autoriteiten;

 • d. „verbindingsorganen”

  voor Nederland: het Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende te Breda;

  voor België: de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid te Brussel;

 • e. premies: naast premies en bijdragen met inbegrip van verhogingen en boeten van niet-strafrechtelijke aard, ook interest en kosten voor zover in verband staande met de invordering.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De door het bevoegde orgaan van een Overeenkomstsluitende Partij vastgestelde premies kunnen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden ingevorderd.

 • 2 Bij de invordering van de schuld gelden dezelfde waarborgen en voorrechten als ten aanzien van een gelijksoortige schuld aan een orgaan, gevestigd op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij waar de invordering geschiedt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Bij de invordering verleent het aangezochte orgaan het bevoegde orgaan bijstand. De bijstand wordt op verzoek van het bevoegde orgaan verleend. Het verzoek wordt door tussenkomst van de verbindingsorganen aan het aangezochte orgaan gericht.

 • 2 Tot staving van het verzoek legt het bevoegde orgaan aan het aangezochte orgaan over een afschrift van de administratieve of gerechtelijke beslissing nopens de vaststelling van de premies. De daartoe op het grondgebied waar de beslissing is genomen, volgens de aldaar geldende wetgeving bevoegde instantie dient dit afschrift te hebben gewaarmerkt onder aantekening, dat de schuld invorderbaar is.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde beslissing wordt op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij, waar het aangezochte orgaan gevestigd is, door de voor overeenkomstige premievorderingen bevoegde instantie uitvoerbaar verklaard, voor zover de wettelijke voorschriften van deze Overeenkomstsluitende Partij zulks nodig maken.

 • 4 Het aangezochte orgaan is niet verplicht aan het verzoek gevolg te geven, indien het bevoegde orgaan op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij, waar het gevestigd is, niet alle middelen tot inning van zijn vordering bij de hoofdschuldenaar heeft uitgeput.

 • 5 Ten aanzien van een schuld, die het voorwerp uitmaakt van een nog niet onherroepelijk beslist geschil, blijft het verzoek om bijstand beperkt tot het verzoek, door het heffen van conservatoire maatregelen de invordering der schuld te waarborgen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het aangezochte orgaan verleent zijn bijstand bij de invordering van de premies, als betrof het de invordering van eigen premievorderingen.

 • 2 De bijstand omvat het verstrekken van alle daartoe in aanmerking komende inlichtingen omtrent de omstandigheden van de schuldenaar, alsmede de invordering en het nemen van executiemaatregelen en conservatoire maatregelen; elke maatregel van gijzeling is daarbij uitgesloten.

 • 3 De procedure, de aard en wijze van invordering alsmede het nemen van conservatoire maatregelen geschieden overeenkomstig de voorschriften van de Overeenkomstsluitende Partij, op welks grondgebied het aangezochte orgaan gevestigd is.

 • 4 Het aangezochte orgaan is slechts verplicht over te gaan tot die maatregelen, welke ook voorzien zijn in de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partij, op welks grondgebied het bevoegde orgaan gevestigd is.

 • 5 Het aangezochte orgaan dient de ingevorderde premies via de verbindingsorganen aan het bevoegde orgaan over te maken.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2011]

Het aangezochte orgaan neemt de voor de invordering noodzakelijke conservatoire maatregelen ook indien het het verzoek om bijstand overeenkomstig Artikel 4, alinea 4, wil afwijzen.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2011]

De ingevolge deze Overeenkomst aan het aangezochte orgaan overgelegde akten en andere bescheiden staan enkel ter beschikking van de met invordering belaste autoriteiten en zulks uitsluitend ten behoeve van de invordering. De inhoud mag niet ter kennis gebracht worden van andere autoriteiten, noch van derden.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De wederzijdse administratieve en rechtsbijstand van de organen, autoriteiten en gerechtelijke instanties is in beginsel kosteloos; onverhaalbare vervolgingskosten worden vergoed. De bevoegde autoriteiten kunnen overeenkomsten aangaan inzake de vergoeding van verdere kosten of het afzien van vergoeding.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van beide Overeenkomstsluitende Partijen kunnen de vraagstukken regelen, die zich bij de bijstand voordoen, zoals de bepaling van een minimumbedrag van de in te vorderen gelden en de terugbetaling van onverhaalbare vervolgingskosten.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

De in artikel 2 genoemde bijlage vormt een wezenlijk bestanddeel van deze Overeenkomst. Zij kan door de bevoegde autoriteiten van beide Overeenkomstsluitende Partijen in gemeen overleg gewijzigd of aangevuld worden.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2011]

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst alleen van toepassing op het Rijk in Europa.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze Overeenkomst treedt in werking een maand nadat de Regeringen van de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar hebben medegedeeld, dat in hun onderscheiden landen de grondwettelijke procedures voor de inwerkingtreding der Overeenkomst hebben plaatsgevonden.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Elk der beide Overeenkomstsluitende Partijen kan haar uiterlijk drie maanden voor het einde van enig kalenderjaar opzeggen, in welk geval de Overeenkomst met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar ophoudt van kracht te zijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te 's-Gravenhage, de 21ste maart 1968, in tweevoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. LUNS

Voor het Koninkrijk België,

(w.g.) W. VAN CAUWENBERG

BIJLAGE [Vervallen per 01-01-2011]

„Aangezochte organen” in de zin van artikel 2, onder c:

 • I. Koninkrijk der Nederlanden:

  de „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” te Amsterdam

 • II. Koninkrijk België:

  de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid.