Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 17-03-1967

Geldend van 20-03-1967 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor te Strijbeek tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. III

AMBASSADE VAN BELGIË

no. 172/2331

's-Gravenhage, 16 maart 1967.

Excellentie,

Hierbij heb ik de eer aan Uwe Excellentie mede te delen dat bij toepassing van artikel 1 van het Verdrag, getekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, de Belgische overheid het project van de hiernavolgende aanwijzingen heeft goedgekeurd:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:

    het grenskantoor Strijbeek, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Strijbeek-Strijbeek (Meerle);

  • b. als internationale douaneweg:

    de weg van Hoogstraten naar Breda, vanaf de gemeenschappelijke grens, over een lengte van 300 meter, op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

De Belgische overheid zou dit akkoord op 20 maart 1967 in werking willen laten treden.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de Nederlandse overheid met bovenvermelde aanwijzingen kan instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner gans bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) W. VAN CAUWENBERG,

Ambassadeur van België.

Aan Zijne Excellentie de Heer Mr. J. M. A. H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, 's-Gravenhage.

Nr. IV

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

J. M. A. H. LUNS

's-Gravenhage, 17 maart 1967.

No. 50077

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 16 maart 1967 no. 172/2331, en moge U hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich accoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel I van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

[Red: (zoals onder a) en b) in Nr. III)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 20 maart 1967.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS.

Zijner Excellentie W. van Cauwenberg Ambassadeur van België te 's-Gravenhage.