Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania, Dar es Salaam, 03-02-1979[Regeling vervallen per 01-07-2016.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania

Authentiek : EN

Air Services Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Republic of Tanzania [Vervallen per 01-07-2016]

Article 1. Definitions [Vervallen per 01-07-2016]

Article 2. Granting of rights [Vervallen per 01-07-2016]

Article 3. Laws and regulations [Vervallen per 01-07-2016]

Article 4. Designation of airlines and operating authorisations [Vervallen per 01-07-2016]

Article 5. Revocation and suspension of operating authorisations [Vervallen per 01-07-2016]

Article 6. Customs duties and other charges [Vervallen per 01-07-2016]

Article 7. Capacity provisions [Vervallen per 01-07-2016]

Article 8. Provision of statistics [Vervallen per 01-07-2016]

Article 9. Tariffs [Vervallen per 01-07-2016]

Article 10. Transfer of earnings [Vervallen per 01-07-2016]

Article 11. Fees and other charges [Vervallen per 01-07-2016]

Article 12. Airline representation [Vervallen per 01-07-2016]

Article 13. Consultations between aeronautical authorities [Vervallen per 01-07-2016]

Article 14. Modification of Agreement [Vervallen per 01-07-2016]

Article 15. Conformity with multilateral convention [Vervallen per 01-07-2016]

Article 16. Settlement of disputes [Vervallen per 01-07-2016]

Article 17 [Vervallen per 01-07-2016]

Article 18. Registration with ICAO [Vervallen per 01-07-2016]

Article 19. Application of the Chicago Convention [Vervallen per 01-07-2016]

Article 20. Entry into force [Vervallen per 01-07-2016]

Annex [Vervallen per 01-07-2016]

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 2. Verlening van rechten [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 3. Wetten en voorschriften [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 4. Aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen en exploitatievergunningen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 5. Herroeping en opschorting van exploitatievergunningen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 6. Douanerechten en andere lasten [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 7. Bepalingen inzake capaciteit [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 8. Verschaffing van statistische gegevens [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 9. Tarieven [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 10. Overmaking van inkomsten [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 11. Kosten en andere lasten [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 12. Vertegenwoordiging van de luchtvaartmaatschappij [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 13. Overleg tussen de luchtvaartautoriteiten [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 14. Wijziging van de overeenkomst [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 15. Aanpassing aan multilaterale verdragen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 16. Regeling van geschillen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 18. Registratie bij de ICAO [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 19. Toepasselijkheid van het Verdrag van Chicago [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 20. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2016]

Bijlage [Vervallen per 01-07-2016]