Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] betreffende het internationale vervoer over de weg, Moskou, 26-11-1971[Regeling vervallen per 03-12-2010.]

Geldend van 06-07-1972 t/m 02-12-2010

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg [Vervallen per 03-12-2010]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken,

geleid door het streven naar samenwerking op het gebied van het internationaal vervoer over de weg tussen beide landen en

verlangende de verwezenlijking van dit vervoer te vergemakkelijken,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 03-12-2010]

Het geregelde en ongeregelde reizigersvervoer per autobus en het goederenvervoer met bedrijfsvoertuigen tussen de beide landen en in transito over hun grondgebied zal geschieden in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, langs de hoofdwegen, die voor het internationaal vervoer over de weg zijn opengesteld.

I. Personenvervoer [Vervallen per 03-12-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 De geregelde autobusdiensten tussen de beide landen en in transito over hun grondgebied worden op basis van overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen ingesteld.

 • 2 Voorstellen voor geregelde autobusdiensten dienen tenminste twee maanden voor de aanvang van het vervoer door de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen aan elkaar te worden toegezonden.

 • 3 Deze voorstellen dienen gegevens te bevatten betreffende:

  Naam van de vervoerder, reisweg, dienstregeling, tarief, halteplaatsen waar de vervoerder gelegenheid geeft tot in- en uitstappen van passagiers, alsmede aanvang en voorgenomen duur der uitoefening.

Artikel 3 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Ongeregeld reizigersvervoer met autobussen zal geschieden op basis van vergunningen verleend door de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen, met uitzondering van de categorieën vervoer bedoeld in artikel 4 van de onderhavige Overeenkomst.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen zullen vergunningen verlenen voor dat gedeelte van het traject, dat op het grondgebied van hun eigen land is gelegen.

 • 3 De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen komen de voorwaarden overeen waarop de blanco-vergunningen worden uitgewisseld en de wijze waarop deze worden gebruikt.

Artikel 4 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Geen vergunning is vereist voor het ongeregelde reizigersvervoer per autobus, indien dezelfde groep van personen met hetzelfde voertuig worden vervoerd:

  • a. tijdens een gesloten rondrit waarvan het begin- en eindpunt is gelegen op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij waar de autobus is geregistreerd;

  • b. tijdens een rit beginnend op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij waar de autobus is geregistreerd en eindigend op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, onder voorwaarde dat de autobus ledig dit grondgebied verlaat.

 • 2 Geen vergunning is vereist bij vervanging van een defecte autobus door een andere autobus.

 • 3 Bij het uitvoeren van transporten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel moet de chauffeur in het bezit zijn van een lijst der passagiers.

 • 4 De wijze waarop het vervoer van Sowjet- en Nederlandse toeristen per autobus tot stand wordt gebracht, wordt vastgelegd in akkoorden te sluiten tussen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen.

II. Goederenvervoer [Vervallen per 03-12-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Het goederenvervoer met bedrijfsvoertuigen tussen de beide landen en in transito over hun grondgebied zal geschieden op basis van vergunningen verleend door de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen, behoudens het vervoer genoemd in artikel 6 van de onderhavige Overeenkomst.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar jaarlijks het wederzijds overeengekomen aantal, in de juiste vorm opgemaakte, blanco-vergunningen voor het vrachtvervoer toezenden.

 • 3 De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen komen de voorwaarden overeen waarop de blanco-vergunningen worden uitgewisseld en de wijze waarop deze worden gebruikt.

Artikel 6 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Geen vergunning is vereist voor het verrichten van vervoer:

  • a. van roerend goed bij verhuizingen;

  • b. van artikelen, uitrusting en materialen, bestemd voor jaarmarkten en tentoonstellingen;

  • c. van transportmiddelen, dieren, alsmede de diverse inventaris-stukken en bezittingen, bestemd voor het houden van sportmanifestaties;

  • d. van theaterdecors en rekwisieten, muziekinstrumenten, uitrusting en toebehoren voor filmopnamen en radio- en televisieuitzendingen;

  • e. van lichamen en as van overledenen;

  • f. van defecte motorvoertuigen van het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij naar het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij alwaar deze zijn geregistreerd.

 • 2 Uitzonderingen, bedoeld in de letters b , c en d van lid 1 van dit artikel, zijn slechts van toepassing in die gevallen waarin de lading terug zal keren naar het land waarin het voertuig is geregistreerd of wanneer de lading verder zal worden vervoerd naar het grondgebied van een derde land.

Artikel 7 [Vervallen per 03-12-2010]

Wanneer de afmetingen of het gewicht van het voertuig, al dan niet beladen, de op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij vastgestelde normen teboven gaan, alsmede bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, dient de vervoerder in het bezit te zijn van een speciale vergunning van de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij, waarin de te volgen route staat vermeld.

III. Algemene bepalingen [Vervallen per 03-12-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Het vervoer, bedoeld in deze Overeenkomst, kan slechts worden uitgeoefend door vervoerders van de Overeenkomstsluitende Partijen, die overeenkomstig de nationale wetgeving van hun land zijn toegelaten tot het verrichten van internationaal vervoer over de weg.

 • 2 De voertuigen waarmede het internationaal vervoer, bedoeld in deze Overeenkomst, wordt verricht, dienen geregistreerd te zijn op het grondgebied van een van de Overeenkomstsluitende Partijen en moeten zijn voorzien van het nationale registratieteken en het herkenningsteken van hun land.

Artikel 9 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 De bestuurder van een autobus en van een bedrijfsvoertuig dient in het bezit te zijn van een nationaal of een internationaal rijbewijs en van een bij het voertuig behorend nationaal kentekenbewijs.

 • 2 Het nationale of het internationale rijbewijs dient overeen te komen met het model vastgelegd bij internationale overeenkomsten waarbij beide Overeenkomstsluitende Partijen partij zijn.

Artikel 10 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Een vervoerder mag geen vervoer verrichten van reizigers of goederen tussen punten die gelegen zijn op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij zonder een speciale vergunning van de bevoegde autoriteit van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 Een vervoerder kan vervoer verrichten van het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij naar het grondgebied van een derde-land, indien hij daartoe een speciale vergunning heeft verkregen van de bevoegde autoriteit van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 11 [Vervallen per 03-12-2010]

De betalingen, voortvloeiend uit de uitvoering van deze Overeenkomst, zullen worden verricht overeenkomstig de betalingsovereenkomsten, die op de dag van het ontstaan van de vordering tussen de Overeenkomstsluitende Partijen van kracht zijn.

Artikel 12 [Vervallen per 03-12-2010]

Het vervoer van reizigers en goederen dat op grond van de onderhavige Overeenkomst verricht wordt op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, evenals de motorvoertuigen, waarmede het vervoer wordt verricht, zijn op basis van wederkerigheid vrijgesteld van belastingen en heffingen, die verband houden met de vergunningen voorzien bij deze Overeenkomst en met het gebruik van de wegen, alsmede van belastingen en heffingen, die afzonderlijk bij ieder transport worden geheven.

Artikel 13 [Vervallen per 03-12-2010]

Iedere vervoerder is verplicht zijn voertuig, dat krachtens deze Overeenkomst vervoer verricht, tijdig te verzekeren met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door zijn motorvoertuig toegebracht.

Artikel 14 [Vervallen per 03-12-2010]

Met betrekking tot grens-, douane- en sanitaire controle worden de bepalingen toegepast van de internationale overeenkomsten, waarbij beide Overeenkomstsluitende Partijen partij zijn. Kwesties die niet in deze overeenkomsten zijn geregeld zullen worden opgelost aan de hand van de nationale wetgeving van elk der Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 15 [Vervallen per 03-12-2010]

De grens-, douane- en sanitaire controle bij het vervoer van ernstig zieken, het geregeld vervoer van reizigers per autobus, alsmede bij het vervoer van dieren en snelbedervende waren zal bij voorrang worden verricht.

Artikel 16 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Bij het verrichten van vervoer op basis van deze Overeenkomst worden wederzijds van vergunningen, belastingen, invoerrechten en andere heffingen ontheven de naar het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij vervoerde:

  • a. brandstof welke zich bevindt in de brandstof-tanks van het voertuig, die met het voedingssysteem van de motor zijn verbonden;

  • b. smeermiddelen;

  • c. reserve-onderdelen.

 • 2 Ongebruikte reserve-onderdelen dienen wederuitgevoerd te worden en vervangen reserve-onderdelen moeten of het land worden uitgevoerd of worden vernietigd op de wijze voorzien op het grondgebied van de betrokken Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 17 [Vervallen per 03-12-2010]

 • 1 Kwesties die noch door deze Overeenkomst zijn geregeld, noch door internationale overeenkomsten, waarbij beide Overeenkomstsluitende Partijen partij zijn, zullen worden opgelost overeenkomstig de nationale wetgeving van elk van de Overeenkomstsluitende Partijen.

 • 2 Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen, voortvloeiende uit andere door hen gesloten internationale verdragen en overeenkomsten.

Artikel 18 [Vervallen per 03-12-2010]

Om de uitvoering van deze Overeenkomst te waarborgen zullen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen met elkaar in directe verbinding treden en op voorstel van een van de Partijen bijeenkomen teneinde vraagstukken te regelen met betrekking tot het vergunningstelsel voor vervoer van reizigers en goederen alsmede ervaring en informatie uitwisselen.

Artikel 19 [Vervallen per 03-12-2010]

In geval van overtreding van de bepalingen van deze Overeenkomst begaan op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen, nemen de bevoegde autoriteiten van het land waar het voertuig is ingeschreven op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij tegen de vervoerder die de overtreding heeft begaan, maatregelen overeenkomstig de nationale wetgeving. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de ene Overeenkomstsluitende Partij geven de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij inlichtingen over de door hen getroffen maatregelen.

Artikel 20 [Vervallen per 03-12-2010]

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen alle geschillen, die kunnen ontstaan in verband met de uitlegging en de uitvoering van deze Overeenkomst oplossen langs de weg van onderhandelingen en consultaties.

Artikel 21 [Vervallen per 03-12-2010]

De onderhavige Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking vanaf de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar door middel van nota's in kennis stellen, dat de daartoe vereiste nationale constitutionele procedures zijn vervuld.

Ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen heeft het recht de onderhavige Overeenkomst te allen tijde op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen de onderhavige overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Moskou, 26 november 1971 in tweevoud, in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A.R. TAMMENOMS BAKKER

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken

(w.g.) E. G. TROEBITSYN

Protocol ter Uitvoering van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg [Vervallen per 03-12-2010]

Met betrekking tot de uitvoering van de op 26 november 1971 te Moskou ondertekende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken betreffende het internationaal vervoer over de weg zijn de delegaties van Nederland en de U.S.S.R. het volgende overeengekomen:

 • 1. Met bevoegde autoriteiten worden in de zin van de onderhavige Overeenkomst bedoeld:

  aan Nederlandse zijde:

   

  voor wat betreft de artikelen 2, 3, 4, 5, 10, 18 en 19

  - De Directeur-Generaal van het Verkeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  voor wat betreft artikel 7

  - De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  aan de zijde van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken:

   

  voor wat betreft de artikelen 2, 3, 5, 10, 18 en 19

  - Het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R.;

  voor wat betreft artikel 4

  - De Hoofdafdeling voor Buitenlands Toerisme bij de Raad van Ministers van de U.S.S.R., en het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R.

  voor wat betreft artikel 7

  - het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R. en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de U.S.S.R. en de wegvervoerautoriteiten van de unierepublieken.

 • 2. De Sowjetdelegatie deelde mede dat zo spoedig mogelijk door het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R. aan de Directeur-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een lijst van de wegen die voor het internationaal vervoer over de weg op het grondgebied van de U.S.S.R. zijn opengesteld, zal worden toegestuurd. Het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R. zal tijdig bericht geven over alle wijzigingen in bovengenoemde lijst van wegen. Van Nederlandse zijde werd medegedeeld dat op het grondgebied van Nederland alle hoofdwegen zijn opengesteld voor het internationaal vervoer over de weg.

 • 3. Onder de term „bedrijfsvoertuig” in deze Overeenkomst dienen te worden verstaan:

  • vrachtauto's, trekkers met opleggers en combinaties van vrachtauto's met aanhangwagens.

  Onder de term „autobus” in deze Overeenkomst dienen te worden verstaan:

  • motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, alsmede aanhangwagens voor bagage.

 • 4. Indien het goederenvervoer zal worden verricht met bedrijfsvoertuigen met oplegger of aanhanger, behoeven bovengenoemde opleggers of aanhangers niet voorzien te zijn van een registratie- en herkenningsteken van respectievelijk de U.S.S.R. of Nederland, op voorwaarde dat het voertuig een registratie- en herkenningsteken heeft, zoals voorzien in artikel 8 lid 2 van de Overeenkomst.

 • 5. Het vervoer van goederen bedoeld in deze Overeenkomst wordt verricht met een vervoersdocument waarvan de inhoud dient overeen te stemmen met het internationaal aanvaarde model en dat dient te worden ingevuld in de Nederlandse en Russische taal. In plaats van in de Nederlandse taal is het toegestaan het vervoersdocument in te vullen in de Franse, Engelse of Duitse taal.

 • 6. De Sowjetdelegatie stelde de Nederlandse delegatie ervan in kennis dat op het grondgebied van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken de wettelijke aansprakelijkheid betrekking heeft op de gehele schade door het voertuig aan derden of aan de vervoerde passagiers toegebracht.

 • 7. In artikel 15 van de Overeenkomst wordt onder het begrip sanitaire controle verstaan:

  • sanitaire, veterinaire, alsmede vitosanitaire controle.

 • 8. De voorwaarden waarop vergunningen worden uitgewisseld en de wijze waarop zij worden gebruikt, krachtens artikel 3 en 5 van de Overeenkomst, zullen worden overeengekomen tussen het Ministerie van Autotransport van de R.S.F.S.R. en de Directeur-Generaal van het Verkeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, binnen 3 maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

 • 9. De maatregelen bedoeld in artikel 19 van de Overeenkomst worden voor wat betreft de Sowjetvervoerder slechts met betrekking tot natuurlijke personen toegepast.

 • 10. De delegaties kwamen overeen te bevorderen dat op basis van wederkerigheid tijdig een visum zal worden verleend aan de bestuurders van autobussen en bedrijfsvoertuigen, bedoeld in deze Overeenkomst, alsmede aan de personen die dienst doen op deze voertuigen.

Het onderhavige Protocol is op 26 november 1971 te Moskou in twee exemplaren opgesteld, elk in de Nederlandse en Russische taal, zijnde beide gelijkelijk authentiek.

Voor de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) A. R. TAMMENOMS BAKKER

Voor de delegatie van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken,

(w.g.) E. G. TROEBITSYN