Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake grenscorrecties (Eerste Verdrag inzake grenscorrecties), Bonn, 30-10-1980

Geldend van 01-12-1982 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake grenscorrecties (Eerste Verdrag inzake grenscorrecties)

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake grenscorrecties (Eerste Verdrag inzake grenscorrecties)

Artikel 1

De door het Grensverdrag vastgestelde grens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland wordt, zoals blijkt uit artikel 2, herzien. De elf bijgevoegde kaarten worden geacht deel uit te maken van dit Verdrag.

Artikel 2

 • 1 Het gebied van de gemeenten Aken en Bocholtz:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Aken, „Gemarkung” Laurensberg

  „Flur” 5, nrs. 140 en 142; „Flur” 6, nrs. 102 en 104; oppervlakte: 1,3072 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaat het volgende perceel over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Bocholtz

  sectie D, nrs. 111 en 112; oppervlakte: 0,0617 ha.

 • 2 Gebied van de gemeenten Goch en Bergen:

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Bergen

  sectie C, nrs. 6397, 6399, 6401, 6403 en 6405; oppervlakte: 0,2760 ha.

 • 3 Gebied van de gemeenten Kranenburg en Ubbergen:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaat het volgende perceel over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Kranenburg, „Gemarkung” Zyfflich

  „Flur” 1, nr. 137; oppervlakte: 0,0125 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Ubbergen, kadastraal bekend gemeente Ooij

  sectie B, nrs. 1799 en 1800; oppervlakte: 0,4780 ha.;

  gemeente Ubbergen, kadastraal bekend gemeente Leuth

  sectie C, nrs. 875, 894 en 900; oppervlakte: 0,6315 ha.

 • 4 Gebied van de gemeenten Emmerik en Bergh:

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaat het volgende perceel over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Bergh, kadastraal bekend gemeente 's-Heerenberg

  sectie E, nr. 1038; oppervlakte: 0,0530 ha.

 • 5 Gebied van de gemeenten Emmerik en Gendringen:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaat het volgende perceel over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Emmerik, „Gemarkung” Praest

  „Flur” 7, nr. 548; oppervlakte: 0,1295 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Gendringen

  sectie I, nrs. 592 en 593; oppervlakte: 0,0810 ha.

 • 6 Gebied van de gemeenten Rees en Gendringen:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Rees, „Gemarkung” Millingen

  „Flur” 1, nrs. 27 tot en met 36; oppervlakte: 1,3375 ha.

 • 7 Gebied van de gemeenten Isselburg en Gendringen:

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Gendringen

  sectie K, nrs. 505, 661, 662 en 664; oppervlakte: 0,2465 ha.

 • 8 Gebied van de gemeenten Isselburg, Bocholt en Dinxperlo:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Isselburg, „Gemarkung” Anholt:

  „Flur” 10, nrs. 220 tot en met 222; oppervlakte: 0,0740 ha.;

  gemeente Bocholt, „Gemarkung” Suderwick

  „Flur” 7, nrs. 583, 584, 586 tot en met 588; oppervlakte: 0,1498 ha.

 • 9 Gebied van de gemeenten Vreden en Rekken:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Vreden, „Gemarkung” Ammeloe

  „Flur” 19, nrs. 62 en 63; oppervlakte: 0,1444 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen

  sectie M, nr. 515; oppervlakte: 0,1890 ha.

 • 10 Gebied van de gemeenten Laar en Gramsbergen:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Laar

  „Flur” 13, nrs. 54/4-54/8; oppervlakte: 0,0890 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Gramsbergen

  sectie E, nrs. 3167 en 3168; oppervlakte: 0,0890 ha.

 • 11 Gebied van de gemeenten Laar en Coevorden:

  Van de Bondsrepubliek Duitsland gaan de volgende percelen over aan het Koninkrijk der Nederlanden:

  gemeente Laar

  „Flur” 2, nrs. 2/2, 2/3, 2/4, 35/2, 36/1, 62/6, 62/7, 66/5 en 66/6; oppervlakte: 2,3020 ha.

  Van het Koninkrijk der Nederlanden gaan de volgende percelen over aan de Bondsrepubliek Duitsland:

  gemeente Coevorden

  sectie K, nrs. 357 en 362 tot en met 367; oppervlakte: 2,3020 ha.

Artikel 3

 • (1) De Bondsrepubliek Duitsland doet afstand van haar rechten met betrekking tot de percelen die krachtens artikel 2 aan het Koninkrijk der Nederlanden overgaan.

 • (2) Het Koninkrijk der Nederlanden doet afstand van zijn rechten met betrekking tot de percelen die krachtens artikel 2 aan de Bondsrepubliek Duitsland overgaan.

Artikel 4

 • (1) Het openbare vermogen dat het algemeen belang dient met alle rechten, lasten en verplichtingen in de in artikel 2 bedoelde gebieden die aan het Koninkrijk der Nederlanden overgaan, behoort toe aan het Koninkrijk der Nederlanden of aan de daarvoor in aanmerking komende publiekrechtelijke rechtspersonen in Nederland.

 • (2) Het openbare vermogen dat het algemeen belang dient met alle rechten, lasten en verplichtingen in de in artikel 2 bedoelde gebieden die aan de Bondsrepubliek Duitsland overgaan, behoort toe aan de Bondsrepubliek Duitsland of aan de daarvoor in aanmerking komende publiekrechtelijke rechtspersonen in de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 5

De afbakening van de nieuwe gedeelten van de Nederlands-Duitse grens, die tengevolge van de in artikel 2 bedoelde ruil ontstaan, wordt in onderling overleg opgedragen aan de bevoegde autoriteiten van het kadaster. De kosten hiervan worden door de Verdragsluitende Partijen elk voor de helft gedragen.

Artikel 6

 • (1) De bevoegde autoriteiten regelen, voor zover mogelijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag, de bestuursvraagstukken die verband houden met de overgang van de in artikel 2 bedoelde gebieden, zoals de overdracht van akten en documenten, en voeren de vereiste maatregelen in onderling overleg uit.

 • (2) Voor zover de overdracht van openbare registers, kadastrale registers en kaarten of daarbij behorende stukken niet mogelijk is, worden gewaarmerkte afschriften verstrekt.

Artikel 7

Dit Verdrag is eveneens van toepassing op het Land Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden mededeling van het tegendeel doet.

Artikel 8

Dit Verdrag moet worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging dienen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage te worden uitgewisseld.

Dit Verdrag treedt op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling van de akten van bekrachtiging in werking.

GEDAAN te Bonn op 30 oktober 1980 in tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) D. W. VAN LYNDEN

Voor de Bondsrepubliek Duitsland

(w.g.) G. VAN WELL