Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de beeïndiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, Middelburg, 21-12-2005

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de beeïndiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de beeïndiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

Het Vlaams Gewest,

hierna te noemen „de Verdragsluitende Partijen’’,

Gelet op het op 19 april 1839 te Londen totstandgekomen Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België (hierna te noemen ‘het Tractaat’),

Verwijzend naar de lange en hechte samenwerking op basis van het Tractaat tussen enerzijds het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest en anderzijds het Koninkrijk der Nederlanden, die onder meer gestalte heeft gekregen in de in het Tractaat opgerichte Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart,

Overeenkomend dat, op basis van dit Verdrag, de loodsgelden en loodsvergoedingen voor de Scheldevaart in het vervolg worden vastgesteld door het Vlaams Gewest,

Overwegend dat tevens de voorwaarde vervalt, vervat in het op 12 mei 1863 te Brussel totstandgekomen Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens de afkoop van de Scheldetol, dat de loodsgelden op de Schelde nimmer hoger zullen zijn dan de loodsgelden die geheven worden op de mondingen van de Maas;

komen het volgende overeen:

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden; Londen, 19-04-1839.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van Hoofdstuk II, Afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement); Middelburg, 11-01-1995.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens de afkoop van de Scheldetol; 's-Gravenhage, 12-05-1863.]

Artikel 4

  • 1 Overeenkomstig Artikel 24, eerste lid, van het in Artikel 2 van dit Verdrag genoemde Scheldereglement zullen de Vlaamse en Nederlandse ministers die de loodsdiensten in hun bevoegdheid hebben, in 2007 in onderlinge overeenstemming de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart binnen de marges in het tweede lid van deze bepaling vaststellen.

  • 2 De loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart kunnen, in afwijking van Artikel 5 van het Tractaat tussen Nederland en België van 12 mei 1863 nopens de afkoop van de Scheldetol, in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 maximaal 7% hoger zijn dan die voor de vaart op Rotterdam.

Artikel 5

De in de Artikelen 1, 2 en 3 genoemde maatregelen worden van kracht op 1 januari 2008 dan wel, indien dit Verdrag in werking treedt na deze datum, op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin dit verdrag in werking treedt.

Artikel 6

Dit Verdrag treedt in werking op de laatste dag van de eerste maand volgend op de dag waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar hebben medegedeeld dat aan hun onderscheidenlijke constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden van de Regeringen der Verdragsluitende Partijen dit Verdrag hebben ondertekend.

ONDERTEKEND te Middelburg, op 21 december 2005, in tweevoud in de Nederlandse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

K. M. H. PEIJS

Voor het Vlaams Gewest,

K. PEETERS