Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen [...] Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie, Brussel, 20-11-2007

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(hierna "de lidstaten” genoemd)

vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Gemeenschap,

eveneens vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

de Republiek San Marino, anderzijds,

Gelet op de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino van 16 december 1991 (hierna "de Overeenkomst” genoemd), die op 1 april 2002 in werking is getreden,

Gelet op de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië (hierna "de nieuwe lidstaten” genoemd) tot de Europese Unie op 1 januari 2007,

Overwegende dat de nieuwe lidstaten partijen bij de Overeenkomst dienen te worden,

Overwegende dat de Raad van de Europese Unie bij het Toetredingsverdrag de bevoegdheid wordt verleend om namens de huidige lidstaten en de nieuwe lidstaten een protocol betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Overeenkomst te sluiten,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De nieuwe lidstaten worden partij bij de Overeenkomst.

Artikel 2

De titel van de Overeenkomst wordt vervangen door: „Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds”.

Artikel 3

Dit protocol maakt van de Overeenkomst een integrerend deel uit.

Artikel 4

  • 1 Dit protocol wordt door de Raad van de Europese Unie, namens de lidstaten en de Europese Gemeenschap, en door de Republiek San Marino overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd.

  • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van deze procedures. De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 5

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is nedergelegd.

Artikel 6

De Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal. Zij zijn aan dit protocol gehecht en zijn met de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld, gelijkelijk authentiek.

Artikel 7

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.