Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, Brussel, 17-10-1988

Geldend van 19-10-1988 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor Boorsem tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

no. BRU-5684

1040 Brussel, 4 juli 1988

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar complimenten aan en heeft de eer het Ministerie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Belgiƫ nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, er mee kunnen instemmen dat de bij notawisseling van 7 en 21 maart 1973 te Brussel tot stand gekomen aanwijzing met betrekking tot de samenvoeging van grenscontroles op Belgisch grondgebied voor het verkeer via de grensovergang aan de autowegverbinding Genk-Geleen (E 314 - voorheen E 39) met ingang van 1 september 1987 wordt vervangen door de volgende aanwijzing:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Boorsem, gelegen op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen (BelgiĆ«), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerterreinen;

  • b) als internationale douaneweg: een gedeelte van de autoweg Genk naar Geleen (E 314) en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 2.700 meter, gemeten in de richting Genk vanaf het snijpunt der gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.

De Ambassade zou het op prijs stellen van het Ministerie te vernemen of de bevoegde Belgische Ministers zich met bovenvermelde aanpassing kunnen verenigen.

De Ambassade heeft voorts de eer voor te stellen dat deze nota en het bevestigende antwoord van het Ministerie een overeenkomst zullen vormen ter vervanging van hetgeen bij notawisseling van 7 en 21 maart 1973 is overeengekomen, en in werking zal treden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1987 op de datum van ontvangst door de Ambassade van de nota van het Ministerie.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te Brussel.

Nr. II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

A14-92-1988-S.53.158

1000 BRUSSEL, 17-10-1988

2, Quatre Brasstraat - Tel. 516.81.11

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de nota nr. 5684 van 4 juli 1988 van de Ambassade waarvan de inhoud als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie moge hierbij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden mededelen dat de Belgische Regering zijn akkoord verleent met de voorgestelde aanwijzingen en stemt in met het voorstel dat de nota van 4 juli 1988 van de Ambassade en deze nota een overeenkomst zullen vormen tussen onze beide Regeringen ter vervanging van de op 7 en 21 maart 1973 uitgevoerde notawisseling. Deze notawisseling zal in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1987 op de datum van ontvangst door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden van deze antwoordnota van het Ministerie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering, zijner zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Wetenschapsstraat, 35 1040 - Brussel