Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en [...] EUROCONTROL in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, Brussel, 25-11-1986

Geldend van 01-01-1990 t/m heden

Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

De Bondsrepubliek Duitsland,

het Koninkrijk België,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

hierna genoemd „de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen”, enerzijds,

en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (EUROCONTROL),

hierna genoemd „de Organisatie”, anderzijds,

Overwegende dat de Permanente Commissie voor de veiligheid van de luchtvaart van de Organisatie (hierna genoemd „de Commissie”) op voorstel van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig Bijlage 3 van het op 12 februari 1981 te Brussel ondertekende Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart „EUROCONTROL” van 13 december 1960, (hierna genoemd „het Protocol”) een regeling inzake de toekomst van het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, (hierna genoemd „het Centrum Maastricht”) heeft aanvaard, en tot toepassing ervan zal besluiten,

Overwegende dat het Centrum Maastricht gehandhaafd zal worden als EUROCONTROL-instelling ten einde voor de Organisatie de essentiële schakel te vormen tussen de verplichte taken die voorzien zijn in artikel 2, lid 1, van het in 1981 te Brussel gewijzigde Verdrag EUROCONTROL (hierna genoemd „het gewijzigd Verdrag”) en de feitelijke verlening van luchtverkeersdiensten, waardoor de Organisatie haar technische en operationele vaardigheid op het stuk van de luchtverkeersdiensten kan behouden en ontwikkelen,

Overwegende dat deze regeling beantwoordt aan de wens van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen, de Organisatie namens de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen en overeenkomstig de bepalingen van het gewijzigd Verdrag, inzonderheid de artikelen 2.2(b) en 12, te belasten met de terbeschikkingstelling en exploitatie van de installaties en diensten voor het luchtverkeer,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 • 1 De Nationale Overeenkomstsluitende Partijen belasten de Organisatie overeenkomstig artikel 2, lid 2(b), van het gewijzigd Verdrag met de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer binnen de in deze Overeenkomst gestelde grenzen en op de daarin aangegeven wijze. Hiertoe maakt de Organisatie gebruik van de installaties van het Centrum Maastricht en levert zij het personeel dat voor de exploitatie en het onderhoud van het Centrum noodzakelijk is.

 • 2 Elk der Nationale Overeenkomstsluitende Partijen behoudt, wat betreft het luchtruim boven haar grondgebied en de op basis van het Luchtvaartplan voor het gebied Europa van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (hierna genoemd „ICAO”) toegewezen gedeelten van het luchtruim boven open zee, haar bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot wetgeving op het stuk van de luchtvaart, reglementering, organisatie van het luchtruim en betrekkingen met internationale organisaties zoals de ICAO, gebruikers van het luchtruim en andere derden.

Artikel 2

 • 1 De Organisatie stelt de installaties ter beschikking en exploiteert de diensten voor het in artikel 3, lid 3 van het gewijzigd Verdrag gedefinieerde en-route luchtverkeer voor het luchtruim waarvan de grenzen in Bijlage I bij deze Overeenkomst omschreven zijn.

 • 2 Ten einde de Organisatie in staat te stellen, haar bevoegdheden zoals genoemd in artikel 1, lid 1, en 2, lid 2, van deze Overeenkomst uit te oefenen, stellen de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen hun installaties, apparatuur en lucht/grond- alsmede grond/grondverbindingsmiddelen, zoals opgesomd in Bijlage II bij deze Overeenkomst, kosteloos en voor medegebruik ter beschikking van de Organisatie.

 • 3 De Nationale Overeenkomstsluitende Partijen nemen binnen de grenzen van hun bevoegdheid alle maatregelen die nodig zijn om de Organisatie in staat te stellen haar verantwoordelijkheden in het kader van deze Overeenkomst te dragen, in het bijzonder wat betreft de toewijzing van radiofrequenties.

Artikel 3

De Organisatie bepaalt de omschrijving van de operationele en technische maatregelen die nodig zijn voor de exploitatie van de luchtverkeersdiensten conform de bepalingen van Bijlage I bij deze Overeenkomst ten einde de veiligheid, doeltreffendheid en een snel verloop van het luchtverkeer met gebruikmaking van de meest rendabele middelen te verzekeren. Hiertoe zal de Organisatie:

 • (a) door middel van haar Agentschap, in overeenstemming met het bepaalde in Bijlage 1 bij het gewijzigd Verdrag (Statuten van het Agentschap), de nodige middelen voor de uitvoering van haar taak verschaffen;

 • (b) in overeenstemming met de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen zorg dragen voor een zo groot mogelijke compatibiliteit tussen de diensten die enerzijds door het Centrum Maastricht en anderzijds door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen in het onder hun gezag vallend luchtruim verleend worden;

 • (c) met de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen de wijze overeenkomen waarop de in artikel 2, lid 2, van deze Overeenkomst bedoelde installaties geëxploiteerd zullen worden.

Artikel 4

 • 1 Het Bestuurscomité van het Agentschap stelt op voorstel van de Directeur-Generaal van het Agentschap de in bovenstaand artikel 3 bedoelde operationele en technische maatregelen vast, evenals de overeenkomstige begrotingsmiddelen conform het gestelde in artikel 5 van deze Overeenkomst.

 • 2 De Directeur-Generaal verzorgt het dagelijks beheer in verband met de exploitatie van de luchtverkeersdiensten, met inbegrip van het personeel en het materieel. Hiertoe zal hij:

  • (a) zich houden aan de interne voorschriften en personeelsstatuten van de Organisatie, alsook aan elk door het Bestuurscomité en de Commissie overeenkomstig artikel 3 en 5 van deze Overeenkomst genomen besluit;

  • (b) in het operationele en technische vlak zorgen voor een nauwe raadpleging van en coördinatie met de instellingen van de luchtverkeersdiensten van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 5

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 7, lid 1, 2de t/m 4de zin, zijn de bepalingen van het gewijzigd Verdrag en die in Bijlage I daarvan inzake de procedure voor het nemen van maatregelen op het stuk van in artikel 2, lid 1, van genoemd Verdrag opgesomde taken naar analogie van toepassing op de in artikel 3 en 4 van deze Overeenkomst genoemde handelingen met name van operationele, technische of budgettaire aard. De bij eenvoudige of gewogen meerderheid te stellen handelingen vereisen twee derde van de uitgebrachte stemmen, inclusief de eenparige voor het voorstel uitgebrachte stem van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 6

Voor de toepassing van deze Overeenkomst verplichten de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen zich tot het vaststellen van gemeenschappelijke werkprocedures ten einde de besluitvorming door de Organisatie te vergemakkelijken en tot de in artikel 3 en 4 van deze Overeenkomst als doel gestelde compatibiliteit, raadpleging en coördinatie te komen.

Artikel 7

 • 1 De investeringen in verband met de installaties van het Centrum Maastricht die vereist zijn voor de uitvoering van de krachtens deze Overeenkomst aan de Organisatie opgedragen taken, worden verricht door de Organisatie.

 • 2 Deze investeringen worden gefinancierd door een Bijzondere bijlage bij de begroting van het Agentschap. De regels voor de financiering en de begrotingsmiddelen zijn opgenomen in deel I van het als Bijlage III bij deze Overeenkomst gevoegde Financieel Protocol.

Artikel 8

 • 1 De door de Organisatie gemaakte bedrijfskosten ten aanzien van het Centrum Maastricht worden vastgesteld overeenkomstig deel II van het in Bijlage III bij deze Overeenkomst vervatte Financieel Protocol en opgenomen in een Bijzondere bijlage bij de begroting van de Organisatie. Deze bijlage wordt gefinancierd door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen volgens een onderling overeen te komen verdeelsleutel.

 • 2 Alle overige kosten die door de Organisatie worden gemaakt in verband met de exploitatie van het Centrum Maastricht en die niet zijn opgenomen in de Bijzondere begrotingsbijlage, komen ten laste van de Organisatie.

Artikel 9

Op het in het Centrum Maastricht tewerkgesteld EUROCONTROL-personeel zijn de bepalingen inzake het personeel van de Organisatie van toepassing.

Artikel 10

Deze Overeenkomst laat de op 3 november 1977 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en EUROCONTROL voor de duur van het Verdrag van 1960 gesloten Overeenkomst inzake de onderbrenging van eenheden van de Duitse luchtmacht in het Centrum Maastricht en de terbeschikkingstelling van installaties, uitrustingen en technische diensten, onverlet.

Artikel 11

 • 1 Elke Nationale Overeenkomstsluitende Partij is aansprakelijk voor ongeacht welke schade ontstaan uit, dan wel in verband met de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 2 en 3, van deze Overeenkomst ter beschikking van de Organisatie gestelde diensten voor zover deze schade aan haar te wijten is.

 • 2 Behoudens het bepaalde in bovenstaand lid 1 vrijwaart de Organisatie de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen voor wat betreft vorderingen die voortvloeien uit schade ontstaan als gevolg of naar aanleiding van overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, van deze Overeenkomst verleende diensten.

 • 3 De Organisatie kan uit hoofde van artikel 25, lid 2, van het gewijzigd Verdrag aansprakelijk worden gesteld. Zij heeft evenwel in de in bovenstaand lid 1 bedoelde gevallen recht van verhaal op de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen om door hen voor ongeacht welke aansprakelijkheid van dien aard schadeloos gesteld te worden.

 • 4 De Organisatie kan in eigen naam een verzekering sluiten om zich te dekken tegen alle of een deel van de door haar in het kader van deze Overeenkomst gelopen risico's, met inbegrip van schade door inkomstenderving, en bijzondere risico's die ontstaan in verband met:

  • (a) aansprakelijkheid tegenover derden (luchtvaartmaatschappijen, gebruikers, reizigers enz.),

  • (b) aansprakelijkheid tegenover Staten,

  • (c) beschadiging of verlies van haar installaties.

Artikel 12

De in de bijlagen vervatte bepalingen vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst. Zij kunnen evenwel bij een eenparig besluit van de Commissie gewijzigd worden. Elke Nationale Overeenkomstsluitende Partij kan verzoeken dat de inwerkingtreding van een dergelijk besluit afhankelijk wordt gesteld van een schriftelijke bevestiging harerzijds. Het bepaalde in deel II van Bijlage III bij deze Overeenkomst, inzake de budgettaire toerekening van de pensioenen, kan echter niet door de Commissie worden gewijzigd.

Artikel 13

Op geschillen ten aanzien van de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst of haar Bijlagen zijn de bepalingen van artikel 31 van het gewijzigd Verdrag mutatis mutandis van toepassing.

Artikel 14

 • 1 Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd.

 • 2 De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

 • 3 Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer, na de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Nationale Overeenkomstsluitende Partij die het laatst hiertoe is overgegaan, de Commissie het in Bijlage 3 bij het Protocol bedoelde overgangstijdvak beëindigt door te besluiten tot toepassing van de inzake de toekomst van het Centrum Maastricht overeengekomen regeling zoals vervat in deze Overeenkomst.

 • 4 De Organisatie wordt partij bij deze Overeenkomst door haar te ondertekenen.

 • 5 De Regering van het Koninkrijk België stelt de Regeringen van de overige Lid-Staten van de Organisatie en de Organisatie zelf in kennis van elke nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen en van de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

 • 6 De Regering van het Koninkrijk België doet deze Overeenkomst bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties registreren overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties en bij de Raad van de ICAO overeenkomstig artikel 83 van het op 7 december 1944 te Chicago ondertekende Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart.

Artikel 15

 • 1 Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de Organisatie haar werkzaamheden voor het Centrum Maastricht beëindigt op grond van opzegging overeenkomstig lid 3 van dit artikel of in de loop van haar liquidatie overeenkomstig lid 2 van dit artikel.

 • 2 Indien het gewijzigd Verdrag wordt beëindigd overeenkomstig zijn artikel 35, lid 2, is de Organisatie ingevolge artikel 35, lid 3, van het gewijzigd Verdrag gehouden, de exploitatie van het Centrum Maastricht conform het in deze Overeenkomst bepaalde voort te zetten tot de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen uiterlijk binnen een termijn van vier jaar een vervangingsregeling hebben getroffen.

 • 3 Onverminderd de toepassing van bovenstaand lid 2 kan één der Nationale Overeenkomstsluitende Partijen of de Organisatie echter na verloop van vier jaar na haar inwerkingtreding op elk tijdstip het voornemen te kennen geven deze Overeenkomst te beëindigen. Van dit voornemen wordt kennis gegeven aan de Regering van het Koninkrijk België die de overige Overeenkomstsluitende Partijen hiervan kennis geeft. De beëindiging van deze Overeenkomst wordt effectief na verloop van een termijn van zes jaar ingaande op de datum van ontvangst van de kennisgeving door het Koninkrijk België.

 • 4 De Partij die ingevolge bovenstaand lid 3 verzocht heeft deze Overeenkomst te beëindigen, neemt de uit deze beëindiging voortvloeiende kosten voor haar rekening.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende Gevolmachtigden, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 25 november 1986, in de Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal, in een enkel exemplaar dat blijft berusten in het archief van de Regering van het Koninkrijk België, die een gewaarmerkt afschrift hiervan doet toekomen aan de Regeringen van de overige Lid-Staten van de Organisatie en aan de Organisatie zelf. In geval van afwijking tussen de teksten is de Franse tekst doorslaggevend.

BIJLAGE I. Grenzen van het luchtruim ten aanzien waarvan de Organisatie de installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer ter beschikking stelt en exploiteert

De grenzen van het luchtruim ten aanzien waarvan de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen de Organisatie belasten met het ter beschikking stellen en exploiteren van de installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer worden bepaald als volgt:

Nationale Overeenkomstsluitende Partijen

Laterale begrenzing

Verticale begrenzing

De Bondsrepubliek Duitsland

Het luchtruim begrepen binnen de laterale grenzen van het hogere vluchtinlichtingengebied Hannover.

Het luchtruim aanvangende op en zich uitstrekkend boven vliegniveau 250.

Het Koninkrijk België

Het Groothertogdom Luxemburg

Het luchtruim begrepen binnen de laterale grenzen van het hogere vluchtinlichtingengcbied Brussel.

Het luchtruim aanvangende op en zich uitstrekkend boven vliegniveau 2501.

Het Koninkrijk der Nederlanden

Het luchtruim begrepen binnen de laterale grenzen van het vluchtinlichtingengebicd Amsterdam.

Vliegniveau 300 en daarboven m.u.v.:

dat deel van het vluchtinlichtingengebied zuid van de lijn welke de punten 51° 42'20"N 02° 10'15"E en 51° 38'04"N - 02° 30'E verbindt; vliegniveau 250 en daarboven:

voorzover het het gebied betreft zuid van de lijn welke de punten 51° 38'04"N - 02° 30'E en 51° 16'15"N - 04° 06'30"E verbindt.2.

BIJLAGE II. Bijzondere bepalingen betreffende de door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen aan de Organisatie ter beschikking te stellen nationale installaties en diensten

(Artikel 2.2 van de Overeenkomst)

Ten einde de Organisatie in staat te stellen, haar bevoegdheden zoals genoemd in artikel 1.1 en 2.1 van deze Overeenkomst uit te oefenen, stellen de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen de onderstaand omschreven installaties, apparatuur en lucht/grond- alsmede grond/grond-verbindingsmiddelen kosteloos en voor gemeenschappelijk gebruik ter beschikking van de Organisatie. Voorts worden door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen voor kosteloos gebruik door de Organisatie de voor de luchtverkeersdienstverlening essentiële installaties en diensten, zoals luchtvaartinlichtingendienst, meteorologische inlichtingen en navigatiehulpmiddelen, ter beschikking gesteld.

Bondsrepubliek Duitsland

Radar

Radargegevens, inclusief weergegevens waar zulks van toepassing is, afkomstig van:

a) Bremen

SRE-LL1;

b) Boostedt

SRE-LL1;

c) Lüdenscheid

SRE-LL1;

d) Pfälzerwald

SRE-LL1.

Verbindingen

 • a) Zend- en ontvangstations te Brinkum en Habenhausen, samen met de nodige zenders en ontvangers;

 • b) AFTN-schakelcentrum te Frankfort (A300);

 • c) Centraal systeem van stripdrukkers (ZKSD) voor de overbrenging van ACT en daarmee samenhangende berichten.

Faciliteiten voor de verkeersstroomregeling

LRNZ voor ATFM-doeleinden.

Koninkrijk België en Groothertogdom Luxemburg

Radar

 • a) Van de bij Bertem opgestelde SRE-M5 en secundaire radar afgeleide radargegevens.

Diversen

 • a) Via de weerdienst te Zaventem doorgegeven of verstrekte weerinformatie.

Koninkrijk der Nederlanden

Radar

Radargegevens, inclusief weergegevens, afkomstig van de SIGNAAL/LAR en weerradars te Leerdam.

Verbindingen

 • a) Zend- en ontvangstations te Schiphol en Eelde, samen met de nodige zenders en ontvangers.

Diversen

 • a) Van het SARP-systeem afgeleide gegevens voor civiel/militaire verbindingsdoeleinden.

BIJLAGE III. Financieel Protocol

inzake de vaststelling en financiering van de onderdelen van de begroting van de Organisatie waarin de uitgaven inzake het Centrum Maastricht worden voorzien.

DEEL I. : INVESTERINGSUITGAVEN

Artikel 1

De investeringsuitgaven inzake het Centrum Maastricht worden voorzien in een Bijzondere bijlage in Titel III van de begroting van de Organisatie.

Artikel 2

De investeringsuitgaven ten laste van de Bijzondere bijlage worden gecompenseerd door ontvangsten uit het gemeenschappelijk deel van de begroting van de Organisatie (Titel I, Deel 3, Afdeling 6).

Artikel 3

De onder de Bijzondere bijlage vallende investeringsuitgaven in het Centrum Maastricht die noodzakelijk zijn om de Organisatie in staat te stellen haar verantwoordelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst te dragen, worden voor zover mogelijk en behoudens het in artikel 4 en 5 van deze Bijlage gestelde, gecompenseerd door bedragen die de Organisatie ontvangt wegens:

 • (a) bijzondere bijdragen, die met name door de Bondsrepubliek Duitsland worden voldaan in verband met het militaire aandeel in de totale investeringskosten;

 • (b) de en-route herringen wegens het gebruik van de luchtverkeersdiensten in het luchtruim van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen welke betrekking hebben op de jaarlijkse afschrijving op en rentederving over de kapitaaluitgaven in het Centrum Maastricht; voor de vorming van deze ontvangsten worden daarmee overeenkomende deelbedragen volgens een tussen de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen overeen te komen verdeelsleutel verwerkt in de nationale kostengrondslag voor de en-route heffingen. Deze verdeelsleutel wordt, evenals elke later daarin aan te brengen wijziging, door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen aan de Organisatie medegedeeld.

Artikel 4

 • 1 Indien in een bepaald jaar de in bovenstaand artikel 3 van deze Bijlage omschreven middelen in totaal minder zijn dan het bedrag dat nodig is ter compensatie van de investeringsuitgaven ten laste van de Bijzondere bijlage, wordt het verschil door het algemene deel van de gemeenschappelijke begroting van de Organisatie (Titel I) gedekt.

 • 2. Indien in een bepaald jaar de in bovenstaand artikel 3 van deze Bijlage omschreven middelen in totaal meer bedragen dan hetgeen nodig is ter compensatie van de investeringsuitgaven ten laste van de Bijzondere bijlage, wordt het verschil beschouwd als een buitengewone ontvangst in Titel I van de begroting en wordt door de Commissie besloten in hoeverre het overschot in mindering komt op de bijdragen van de Lid-Staten aan de gemeenschappelijke begroting van de Organisatie.

Artikel 5

Indien, in het geval van een aanzienlijke uitbreiding van de in Bijlage I bij deze Overeenkomst omschreven taken van het Centrum Maastricht op verzoek van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen, het bedrag dat nodig is ter compensatie van de investeringsuitgaven ten laste van de Bijzondere bijlage de beschikbare middelen in aanmerkelijke mate te boven gaat, en indien de Lid-Staten menen dat hun bijdragen ter dekking van een deel van de voorfinanciering van de investeringen in het Centrum Maastricht een onaanvaardbare last zijn voor de respectieve nationale begrotingen, wordt over dit deel van het Financieel protocol opnieuw onderhandeld in het licht van de nieuwe toestand.

DEEL II. : BEDRIJFSKOSTEN

Artikel 6

De bedrijfskosten inzake het Centrum Maastricht worden voorzien in een Bijzondere bijlage, die afzonderlijk van de Bijzondere bijlage voor de investeringsuitgaven in Titel III van de begroting van de Organisatie wordt ingesteld.

Artikel 7

 • 1 De uitgaven ten laste van deze Bijzondere bijlage worden gecompenseerd door rechtstreekse bijdragen van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen met betrekking tot de beveiliging van het algemene luchtverkeer, te voldoen volgens een onderling overeen te komen verdeelsleutel, alsmede door een bijzondere bijdrage van de Bondsrepubliek Duitsland wegens het militaire aandeel in de bedrijfskosten.

 • 2 Deze verdeelsleutel wordt, evenals elke later daarin aan te brengen wijziging, door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen aan de Organisatie medegedeeld.

Artikel 8

In deze Bijzondere bijlage worden voldoende kredieten opgenomen om alle lopende bedrijfsuitgaven te bekostigen die gemaakt worden om de veilige werking van het Centrum Maastricht te verzekeren. Hierin dienen alle posten te worden opgenomen - conform de overeengekomen begrotingsnomenclatuur - die gedekt worden door de begroting van het Centrum Maastricht voor het jaar dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en met name:

 • (a) de bruto-bezoldiging inclusief toelagen en vergoedingen van alle personeelsleden van het Centrum Maastricht;

 • (b) opleidingskosten aangaande het personeel van het Centrum Maastricht volgens de geldende regels;

 • (c) alle afvloeiingsuitkeringen die verschuldigd zijn ten gevolge van een uitsluitend op initiatief van de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen genomen besluit, uitgezonderd eventuele afvloeiingsuitkeringen ten gevolge van de ingebruikneming van het nieuwe verkeersleidingscentrum Brussel.

 • (d) de werkgeversbijdrage aan de pensioenlasten in verband met het personeel van het Centrum Maastricht, zoals omschreven in artikel 9 van deze Bijlage.

Artikel 9

De kosten van de in een bepaald jaar opgebouwde pensioenrechten omvatten de in de statutaire regelingen van de Organisatie omschreven personeelsbijdragen (die zoals voor alle personeelsleden in de bruto-bezoldiging zijn begrepen), en de werkgeversbijdragen die het dubbele van de personeelsbijdragen vertegenwoordigen. De werkgeversbijdragen worden als uitgaven afzonderlijk in de Bijzondere bijlage opgenomen.

Artikel 10

Aangezien de uiteindelijke uitkering van de pensioenen aan de personeelsleden van de Organisatie via de gemeenschappelijke begroting van de Organisatie geschiedt, worden zowel de werknemers- als de werkgeversbijdragen aan de pensioenlasten van de Bijzondere bijlage overgeboekt naar de begroting van de Organisatie (Titel I, Deel 1, Afdeling 2), waar zij als ontvangst in mindering komen op de globale bijdragen van de Lid-Staten.

 • ^ [1]

  Tot de datum van ingebruikneming van de nieuwe installaties van het luchtverkeersleidingscentrum Brussel wordt dit luchtruim bij wijze van overgangsmaatregel uitgebreid met het luchtruim aanvangend op en zich uitstrekkend boven vliegniveau 200.

 • ^ [2]

  Tot de datum van ingebruikneming van de nieuwe installaties van het luchtverkeersleidingscentrum Brussel wordt dit luchtruim bij wijze van overgangsmaatregel uitgebreid met het luchtruim aanvangend op en zich uitstrekkend boven vliegniveau 200.