Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde [...] ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Brussel, 19-12-1988

Geldend van 01-08-2004 t/m heden

Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

Authentiek : NL

Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Overwegende dat het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, hierna „het Verdrag van Rome inzake verbintenissen" te noemen, in werking treedt na het nederleggen van de zevende akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;

Overwegende dat de eenvormige toepassing van de bij het Verdrag van Rome inzake verbintenissen ingestelde regels de invoering van een regeling vereist die de eenvormige uitlegging daarvan waarborgt en dat daartoe aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de nodige bevoegdheden dienen te worden verleend, nog voordat het Verdrag van Rome inzake verbintenissen ten aanzien van alle Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap van kracht is,

Hebben besloten het onderhavige Protocol te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Paul de Keersmaeker

Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw, toegevoegd aan de Minister voor Buitenlandse Betrekkingen

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Knud Erik Tygesen

Staatssecretaris

de President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Irmgard Adam-Schwaetzer

Adjunct-Minister van Buitenlandse Zaken

de President van de Helleense Republiek:

Théodoros Pangalos

Onderminister van Buitenlandse Zaken

Zijne Majesteit de Koning van Spanje:

Francisco Fernandez Ordoñez

Minister van Buitenlandse Zaken

de President van de Franse Republiek:

Philippe Louët

Buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur

de President van Ierland:

Brian Lenihan

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken

de President van de Italiaanse Republiek:

Gianni Manzolini

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Jacques Poos

Vice-Voorzitter van de Regering, Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Samenwerking, Minister van Economische Zaken en Middenstand, Minister van de Schatkist

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

H. van den Broek

Minister van Buitenlandse Zaken

de President van de Portugese Republiek:

João de Deus Pinheiro

Minister van Buitenlandse Zaken

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

Lynda Chalker

Adjunct-Minister van Buitenlandse Zaken en het Commonwealth

Die, in het kader van de Raad van de Europese Gemeenschappen bijeen, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Overeenstemming hebben bereikt over de volgende bepalingen:

Artikel 1

Artikel 2

Dit Protocol is onderworpen aan bekrachtiging door de ondertekenende Staten. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende Staat die deze handeling als laatste verricht.

Artikel 4

Dit Protocol, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, welke tien teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regeringen van de ondertekenende Staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de negentiende december negentienhonderd achtentachtig.