Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Internationale Koffieovereenkomst 2001, Londen, 28-09-2000[Regeling vervallen per 30-09-2011.]

Geldend van 30-09-2011 t/m heden

Internationale Koffieovereenkomst 2001

Authentiek : EN

International Coffee Agreement 2001 [Vervallen per 30-09-2011]

Preamble

CHAPTER I. OBJECTIVES [Vervallen per 30-09-2011]

Article 1. Objectives [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER II. DEFINITIONS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 2. Definitions [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER III. GENERAL UNDERTAKINGS BY MEMBERS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 3. General undertakings by Members [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER IV. MEMBERSHIP [Vervallen per 30-09-2011]

Article 4. Membership of the Organization [Vervallen per 30-09-2011]

Article 5. Separate membership in respect of designated territories [Vervallen per 30-09-2011]

Article 6. Group membership [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER V. THE INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION [Vervallen per 30-09-2011]

Article 7. Seat and structure of the International Coffee Organization [Vervallen per 30-09-2011]

Article 8. Privileges and immunities [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER VI. THE INTERNATIONAL COFFEE COUNCIL [Vervallen per 30-09-2011]

Article 9. Composition of the International Coffee Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 10. Powers and functions of the Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 11. Chairman and Vice-Chairmen of the Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 12. Sessions of the Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 13. Votes [Vervallen per 30-09-2011]

Article 14. Voting procedure of the Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 15. Decisions of the Council [Vervallen per 30-09-2011]

Article 16. Cooperation with other organizations [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER VII. THE EXECUTIVE BOARD [Vervallen per 30-09-2011]

Article 17. Composition and meetings of the Executive Board [Vervallen per 30-09-2011]

Article 18. Election of the Executive Board [Vervallen per 30-09-2011]

Article 19. Competence of the Executive Board [Vervallen per 30-09-2011]

Article 20. Voting procedure of the Executive Board [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER VIII. THE PRIVATE COFFEE SECTOR [Vervallen per 30-09-2011]

Article 21. The World Coffee Conference [Vervallen per 30-09-2011]

Article 22. The Private Sector Consultative Board [Vervallen per 30-09-2011]

Chapter IX. FINANCE [Vervallen per 30-09-2011]

Article 23. Finance [Vervallen per 30-09-2011]

Article 24. Determination of the Administrative Budget and assessment of contributions [Vervallen per 30-09-2011]

Article 25. Payment of contributions [Vervallen per 30-09-2011]

Article 26. Liabilities [Vervallen per 30-09-2011]

Article 27. Audit and publication of accounts [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER X. THE EXECUTIVE DIRECTOR AND THE STAFF [Vervallen per 30-09-2011]

Article 28. The Executive Director and the staff [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XI. INFORMATION, STUDIES AND SURVEYS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 29. Information [Vervallen per 30-09-2011]

Article 30. Certificates of Origin [Vervallen per 30-09-2011]

Article 31. Studies and surveys [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XII. GENERAL PROVISIONS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 32. Preparations for a new Agreement [Vervallen per 30-09-2011]

Article 33. Removal of obstacles to consumption [Vervallen per 30-09-2011]

Article 34. Promotion [Vervallen per 30-09-2011]

Article 35. Measures related to processed coffee [Vervallen per 30-09-2011]

Article 36. Mixtures and substitutes [Vervallen per 30-09-2011]

Article 37. Consultation and cooperation with non-governmental organizations [Vervallen per 30-09-2011]

Article 38. Established coffee trade channels [Vervallen per 30-09-2011]

Article 39. Sustainable coffee economy [Vervallen per 30-09-2011]

Article 40. Standard of living and working conditions [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XIII. CONSULTATIONS, DISPUTES AND COMPLAINTS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 41. Consultations [Vervallen per 30-09-2011]

Article 42. Disputes and complaints [Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XIV. FINAL PROVISIONS [Vervallen per 30-09-2011]

Article 43. Signature [Vervallen per 30-09-2011]

Article 44. Ratification, acceptance or approval [Vervallen per 30-09-2011]

Article 45. Entry into force [Vervallen per 30-09-2011]

Article 46. Accession [Vervallen per 30-09-2011]

Article 47. Reservations [Vervallen per 30-09-2011]

Article 48. Extension to designated territories [Vervallen per 30-09-2011]

Article 49. Voluntary withdrawal [Vervallen per 30-09-2011]

Article 50. Exclusion [Vervallen per 30-09-2011]

Article 51. Settlement of accounts with withdrawing or excluded Members [Vervallen per 30-09-2011]

Article 52. Duration and termination [Vervallen per 30-09-2011]

Article 53. Amendment [Vervallen per 30-09-2011]

Article 54. Supplementary and transitional provisions [Vervallen per 30-09-2011]

Article 55. Authentic texts of the Agreement [Vervallen per 30-09-2011]

Annex I. Conversion factors for roasted, decaffeinated, liquid and soluble coffee as defined in the International Coffee Agreement 1994 [Vervallen per 30-09-2011]

Vertaling : NL

Internationale Koffieovereenkomst 2001 [Vervallen per 30-09-2011]

Preambule

HOOFDSTUK I. DOELSTELLINGEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 1. Doelstellingen [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK II. DEFINITIES [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 2. Definities [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERBINTENISSEN VAN DE LEDEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 3. Algemene verbintenissen van de leden [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 4. Lidmaatschap van de organisatie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 5. Afzonderlijk lidmaatschap voor aangewezen gebieden [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 6. Groepslidmaatschap [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK V. INTERNATIONALE KOFFIEORGANISATIE [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 7. Zetel en structuur van de Internationale Koffieorganisatie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 8. Voorrechten en immuniteiten [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK VI. INTERNATIONALE KOFFIERAAD [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 9. Samenstelling van de Internationale Koffieraad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 10. Bevoegdheden en taken van de Raad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 11. Voorzitter en vice-voorzitters van de Raad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 12. Zittingen van de Raad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 13. Stemmen [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 14. Stemprocedure in de Raad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 15. Besluiten van de Raad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 16. Samenwerking met andere organisaties [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK VII. BESTUURSRAAD [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 17. Samenstelling en vergaderingen van de Bestuursraad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 18. Verkiezing van de Bestuursraad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 19. Bevoegdheden van de Bestuursraad [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 20. Procedure bij het stemmen in de Bestuursraad [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK VIII. PARTICULIERE KOFFIESECTOR [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 21. Wereldkoffieconferentie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 22. Adviesraad voor de Particuliere Sector [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK IX. FINANCIËN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 23. Financiën [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 24. Vaststelling van de huishoudelijke begroting en van de bijdragen [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 25. Betaling van de bijdragen [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 26. Aansprakelijkheid [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 27. Accountantscontrole en openbaarmaking van de rekeningen [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK X. UITVOEREND DIRECTEUR EN PERSONEEL [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 28. Uitvoerend directeur en personeel [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XI. INFORMATIE, STUDIES EN ONDERZOEKEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 29. Informatie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 30. Certificaten van oorsprong [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 31. Studies en onderzoek [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XII. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 32. Voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 33. Verwijdering van belemmeringen voor het verbruik [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 34. Bevordering van het koffieverbruik [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 35. Maatregelen betreffende koffie in bewerkte vorm [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 36. Mengsels en vervangingsmiddelen [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 37. Overleg en samenwerking met niet-gouvernementele organisaties [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 38. Gevestigde kanalen voor de handel in koffie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 39. Duurzame koffie-economie [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 40. Levensstandaard en arbeidsomstandigheden [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XIII. OVERLEG, GESCHILLEN EN KLACHTEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 41. Overleg [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 42. Geschillen en klachten [Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XIV. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 43. Ondertekening [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 44. Bekrachtiging, aanvaarding en goedkeuring [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 45. Inwerkingtreding [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 46. Toetreding [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 47. Voorbehoud [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 48. Uitbreiding tot aangewezen gebieden [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 49. Vrijwillige uittreding [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 50. Uitsluiting [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 51. Vereffening van de rekeningen met uittredende of uitgesloten leden [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 52. Looptijd en beëindiging [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 53. Wijziging [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 54. Aanvullende bepalingen en overgangsbepalingen [Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 55. Authentieke teksten van de overeenkomst [Vervallen per 30-09-2011]

BIJLAGE I. Conversiecoëfficiënten voor gebrande, cafeïnevrije, vloeibare en oplosbare koffie volgens de Internationale Koffieovereenkomst van 1994 [Vervallen per 30-09-2011]