Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, Beijing, 15-09-1999[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie

Authentiek : FR

Règlement général de l'Union postale universelle [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE I. FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LUNION [Vervallen per 01-01-2006]

Article 101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires [Vervallen per 01-01-2006]

Article 102. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration [Vervallen per 01-01-2006]

Article 103. Documentation sur les activités du Conseil d'administration [Vervallen per 01-01-2006]

Article 104. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale [Vervallen per 01-01-2006]

Article 105. Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale [Vervallen per 01-01-2006]

Article 106. Règlement intérieur des Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

Article 107. Langues de travail du Bureau international [Vervallen per 01-01-2006]

Article 108. Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE II. BUREAU INTERNATIONAL [Vervallen per 01-01-2006]

Article 109. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international [Vervallen per 01-01-2006]

Article 110. Fonctions du Directeur général [Vervallen per 01-01-2006]

Article 111. Fonctions du Vice-Directeur général [Vervallen per 01-01-2006]

Article 112. Secrétariat des organes de l'Union [Vervallen per 01-01-2006]

Article 113. Liste des Pays-membres [Vervallen per 01-01-2006]

Article 114. Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes [Vervallen per 01-01-2006]

Article 115. Coopération technique [Vervallen per 01-01-2006]

Article 116. Formules fournies par le Bureau international [Vervallen per 01-01-2006]

Article 117. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux [Vervallen per 01-01-2006]

Article 118. Revue de l'Union [Vervallen per 01-01-2006]

Article 119. Rapport annuel sur les activités de l'Union [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE III. PROCÉDURE DINTRODUCTION ET DEXAMEN DES PROPOSITIONS [Vervallen per 01-01-2006]

Article 120. Procédure de présentation des propositions au Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

Article 121. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

Article 122. Examen des propositions entre deux Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

Article 123. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

Article 124. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE IV. FINANCES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 125. Fixation et règlement des dépenses de l'Union [Vervallen per 01-01-2006]

Article 126. Sanctions automatiques [Vervallen per 01-01-2006]

Article 127. Classes de contribution [Vervallen per 01-01-2006]

Article 128. Paiement des fournitures du Bureau international [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE V. ARBITRAGES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 129. Procédure d'arbitrage [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 130. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général [Vervallen per 01-01-2006]

Article 131. Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies [Vervallen per 01-01-2006]

Article 132. Mise à exécution et durée du Règlement général [Vervallen per 01-01-2006]

Vertaling : NL

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK I. WERKING VAN DE ORGANEN VAN DE UNIE [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 101. Organisatie en bijeenkomst van Congressen en buitengewone Congressen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 102. Samenstelling, werking en vergaderingen van de Raad van Bestuur [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 103. Verslaglegging van de activiteiten van de Raad van Bestuur [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 104. Samenstelling, werking en vergaderingen van de Postraad [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 105. Verslaglegging van de activiteiten van de Postraad [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 106. Reglement van orde van de Congressen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 107. Werktalen van het Internationaal Bureau [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 108. Talen die worden gebruikt voor verslaglegging, beraadslagingen en dienstcorrespondentie [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK II. INTERNATIONAAL BUREAU [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 109. Verkiezing van de Directeur-Generaal en de Plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Internationaal Bureau [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 110. Taken van de Directeur-Generaal [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 111. Taken van de Plaatsvervangend Directeur-Generaal [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 112. Secretariaat van de organen van de Unie [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 113. Lijst van lidstaten [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 114. Inlichtingen. Mening. Verzoek om uitlegging en wijziging van de Akten. Onderzoeken. Optreden bij de vereffening van rekeningen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 115. Technische samenwerking [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 116. Door het Internationaal Bureau verstrekte formulieren [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 117. Akten van de Beperkte Unies en bijzondere regelingen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 118. Periodiek van de Unie [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 119. Jaarverslag van de activiteiten van de Unie [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK III. PROCEDURE VOOR DE INDIENING EN DE BEOORDELING VAN VOORSTELLEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 120. Procedure voor de indiening van voorstellen bij het Congres [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 121. Procedure voor de indiening van voorstellen tussen twee Congressen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 122. Beoordeling van de voorstellen tussen twee Congressen in [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 123. Kennisgeving van tussen twee Congressen aangenomen besluiten [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 124. Inwerkingtreding van de Regelingen en van de andere tussen twee Congressen aangenomen besluiten [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK IV. FINANCIËN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 125. Vaststelling en regeling van de uitgaven van de Unie [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 126. Automatische sancties [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 127. Contributieklassen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 128. Betaling van benodigdheden die door het Internationaal Bureau worden geleverd [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK V. ARBITRAGE [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 129. Arbitrageprocedure [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 130. Voorwaarden voor de goedkeuring van voorstellen betreffende het Algemeen Reglement [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 131. Voorstellen betreffende de Akkoorden met de Organisatie van de Verenigde Naties [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 132. Inwerkingtreding en duur van het Algemeen Reglement [Vervallen per 01-01-2006]