Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] Republiek tot de PSO en betreffende aanpassingen van de PSO, Dublin, 29-04-2004

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, (PSO), betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de PSO en betreffende aanpassingen van de PSO

Authentiek : NL

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, (PSO), betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de PSO en betreffende aanpassingen van de PSO

Het Koninkrijk België,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese gemeenschap

en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie,

hierna „de Gemeenschappen" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, enerzijds, en

Oekraïne anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna „de Partijen" genoemd,

Gelet op de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, dat op 16 april 2003 in Athene werd ondertekend en op 1 mei 2004 in werking treedt;

Gezien de nieuwe situatie in de betrekkingen tussen Oekraïne en de Europese Unie die voortvloeit uit de toetreding tot de EU van tien nieuwe lidstaten, die leidt tot kansen en uitdagingen voor de samenwerking tussen Oekraïne en de Europese Unie;

Rekening houdend met de wens van de Partijen de doelstellingen en beginselen van de PSO te verwezenlijken en ten uitvoer te leggen,

Besluiten:

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek zijn Partij bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 14 juni 1994 in Luxemburg werd ondertekend en op 1 maart 1998 in werking trad (hierna „de overeenkomst") en hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst, en de aan de op dezelfde datum ondertekende slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen, en het protocol bij de overeenkomst van 10 april 1997 dat op 12 oktober 2000 in werking trad.

Artikel 2

  • 1 Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie komen de Partijen overeen dat na het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de bestaande bepalingen in de overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.

  • 2 Teneinde rekening te houden met de institutionele ontwikkelingen in het internationale handelsstelsel van de GATT/WTO, komen de Partijen overeen dat de bestaande verwijzingen naar de GATT overal in de tekst van de overeenkomst geacht worden te verwijzen naar de GATT 1994, en dat onder de bepaling „de toetreding van Oekraïne tot de GATT" wordt verstaan „de toetreding van Oekraïne tot de WTO".

  • 3 Teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de verdragsbasis van het Europees Energiehandvest komen de Partijen overeen dat de bestaande verwijzingen naar het Europees Energiehandvest overal in de tekst van de overeenkomst geacht worden verwijzingen te omvatten naar het Verdrag inzake het Europees Energiehandvest en het Protocol bij het Energiehandvest betreffende energie-efficiëntie en daarmee samenhangende milieuaspecten.

Artikel 3

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

  • 1 Dit protocol wordt goedgekeurd door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Oekraïne volgens hun eigen procedures.

  • 2 De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de desbetreffende procedures bedoeld in voorgaand lid. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 5

  • 1 Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Toetredingsverdrag, mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd.

  • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van de nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

  • 3 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor 1 mei 2004 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 6

De teksten van de overeenkomst, de slotakte, en alle daaraan gehechte documenten, evenals het protocol bij de overeenkomst van 10 april 1997, zijn opgesteld in de Tsjechische, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, en de Slowaakse taal.

Zij worden aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten, evenals het protocol bij de overeenkomst van 10 april 1997, zijn opgesteld.

Artikel 7

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Spaanse, de Slowaakse, de Tsjechische, de Zweedse en de Oekraïense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.