Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen, Tallinn, 17-06-2003[Regeling vervallen per 01-05-2010.]

Geldend van 01-06-2004 t/m 30-04-2010

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Estland,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van de sociale zekerheid tot stand te brengen,

Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Estland: het grondgebied van de Republiek Estland;

  • b. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Estland, het ministerie van Sociale Zaken van Estland;

  • c. „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale verzekering bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; met betrekking tot de takken van sociale verzekering bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Republiek Estland: de Nationale Sociale verzekeringsadministratie (met betrekking tot sociale verzekering en binnen haar bevoegdheid) en het Estse Ziekteverzekeringsfonds (met betrekking tot ziekte- en moederschapsuitkeringen); of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instanties", alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • e. „wetgeving", de wetgeving met betrekking tot de takken van sociale verzekering genoemd in artikel 2;

  • f. „uitkering", elke uitkering in geld of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • i. „wonen", gewoonlijk wonen;

  • j. „verblijven", tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Vervallen per 01-05-2010]

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale verzekering:

 • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

 • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

 • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d. ouderdomspensioenen;

 • e. nabestaandenuitkeringen;

 • f. kinderbijslagen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Vervallen per 01-05-2010]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voorzover hij woont of verblijft op het grondgebied van de Republiek Estland.

Artikel 4. Export van uitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend omdat een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin buiten het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden woont of verblijft, niet van toepassing ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin die respectievelijk dat op het grondgebied van de Republiek Estland woont of verblijft.

Artikel 5. Identificatie [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Om het recht op een uitkering of op de betaling van een uitkering ingevolge Nederlandse wetgeving vast te stellen, is een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin verplicht zich te identificeren door overlegging van een officieel identiteitsbewijs aan het bevoegde orgaan van Estland. Een officieel identiteitsbewijs is een paspoort of enig ander geldig identiteitsbewijs dat door de Republiek Estland wordt erkend.

 • 2 Het bevoegde orgaan van Estland identificeert de uitkeringsgerechtigde of het lid van zijn gezin aan de hand van het officiële identiteitsbewijs. Het bevoegde orgaan van Estland stelt het bevoegde orgaan van Nederland door toezending van een gewaarmerkt afschrift van het officiële identiteitsbewijs ervan in kennis dat de identiteit van de uitkeringsgerechtigde of van het lid van zijn gezin is geverifieerd.

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder „inlichtingen": gegevens betreffende identiteit, adres, gezinssituatie, werk, scholing, inkomen, gezondheidstoestand, overlijden en hechtenis, of alle andere gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van dit Verdrag.

 • 2 Ten aanzien van de behandeling van een aanvraag om een uitkering of de betaling van een uitkering, verifieert het bevoegde orgaan van Estland op verzoek van het bevoegde orgaan van Nederland de inlichtingen met betrekking tot een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin. Indien nodig wordt deze verificatie tezamen met de instanties verricht. Het bevoegde orgaan van Estland doet een verklaring inzake verificatie tezamen met gewaarmerkte afschriften van de relevante stukken toekomen aan het bevoegde orgaan van Nederland.

 • 3 Onverminderd het tweede lid brengt het bevoegde orgaan van Estland, zonder voorafgaand verzoek en voor zover mogelijk, het bevoegde orgaan van Nederland op de hoogte van wijzigingen in de inlichtingen aangaande een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin.

 • 4 De bevoegde organen van de Verdragsluitende Partijen kunnen rechtstreeks contact opnemen met elkaar alsmede met een uitkeringsgerechtigde, een lid van zijn gezin of een vertegenwoordiger van de betrokken persoon.

 • 5 Onverminderd het tweede lid is het diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers en de bevoegde organen van Nederland toegestaan zich rechtstreeks in verbinding te stellen met de instanties van Estland teneinde het recht op een uitkering of de betaling van een uitkering te verifiëren.

 • 6 Bij de uitvoering van dit Verdrag zijn de instanties elkaar behulpzaam en handelen zij als betrof het de uitvoering van hun eigen wetgeving. De administratieve bijstand die door de instanties wordt verleend, is kosteloos. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen kunnen echter overeenkomen dat bepaalde kosten worden vergoed.

Artikel 7. Geneeskundig onderzoek [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Op verzoek van het bevoegde orgaan van Nederland wordt het geneeskundig onderzoek ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin die respectievelijk dat woont of verblijft op het grondgebied van de Republiek Estland, verricht door het bevoegde orgaan van Estland.

 • 2 Teneinde de arbeidsgeschiktheid van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin vast te stellen, maakt het bevoegde orgaan van Nederland gebruik van de door het bevoegde orgaan van Estland verstrekte geneeskundige rapporten en administratieve gegevens. Het bevoegde orgaan van Nederland kan een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin evenwel verzoeken een geneeskundig onderzoek te ondergaan door een arts naar keuze van het orgaan of op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 3 Op grond van de desbetreffende wetgeving, dient de uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin zich te melden voor een geneeskundig onderzoek. Indien de betrokken persoon om medische redenen niet in staat is te reizen naar het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, stelt hij het bevoegde orgaan van Nederland daarvan onverwijld in kennis. In dat geval dient hij een geneeskundige verklaring over te leggen, afgegeven door een arts die daartoe is aangewezen door het bevoegde orgaan van Estland. Deze verklaring dient als bewijs van de medische gronden voor de onmogelijkheid te reizen alsmede de verwachte duur daarvan.

 • 4 De kosten van het onderzoek en, naar gelang van het geval, de uitgaven voor reis en verblijf worden voldaan door het bevoegde orgaan van Nederland op verzoek waarvan het onderzoek wordt verricht.

Artikel 8. Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en uitspraken [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Iedere beslissing inzake de terugvordering van onverschuldigde betalingen of de inning van socialeverzekeringspremies en administratieve boeten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving genomen door een bevoegd orgaan in de ene Verdragsluitende Partij waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en iedere rechterlijke uitspraak gedaan met betrekking tot een dergelijke beslissing waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, wordt door de andere Verdragsluitende Partij erkend.

 • 2 Een beslissing of uitspraak als bedoeld in het eerste lid wordt niet erkend indien erkenning in strijd zou zijn met de openbare orde in de staat waar erkenning wordt beoogd.

 • 3 Voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen en uitspraken die ingevolge het eerste en tweede lid zijn erkend, worden door de andere Verdragsluitende Partij ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de op het grondgebied van die staat van kracht zijnde wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van soortgelijke beslissingen en uitspraken. De uitvoerbaarverklaring dient te worden vermeld op het gewaarmerkte afschrift van die beslissing. De andere Verdragsluitende Partij wordt in kennis gesteld van de bevestiging dat de beslissing ten uitvoer is gelegd.

Artikel 9. Terugvordering van onverschuldigde betalingen en administratieve boetes [Vervallen per 01-05-2010]

Indien een bevoegd orgaan van Nederland een voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing heeft genomen in de zin van artikel 8 en de desbetreffende uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt van een bevoegd orgaan van Estland, kan het bevoegde orgaan van Nederland verzoeken dat de desbetreffende betaling of de administratieve boete wordt verrekend met in de Republiek Estland achterstallige bedragen of bedragen die nog verschuldigd zijn aan de uitkeringsgerechtigde. Het bevoegde orgaan van Estland brengt het bedrag in mindering binnen de grenzen van de door dat bevoegde orgaan toegepaste wet inzake de uitvoering van overeenkomstige beslissingen en maakt het bedrag over aan het bevoegde orgaan van Nederland dat recht heeft op teruggave.

Artikel 10. Weigering te betalen, opschorting, intrekking [Vervallen per 01-05-2010]

Het bevoegde orgaan van Nederland kan weigeren een uitkering toe te kennen of de betaling ervan opschorten of intrekken indien:

 • a. een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin heeft verzuimd binnen een tijdvak van drie maanden een onderzoek te ondergaan of inlichtingen te verstrekken zoals vereist ingevolge artikel 5 en artikel 7, derde lid, van dit Verdrag, of

 • b. indien het bevoegde orgaan van Estland heeft verzuimd binnen een tijdvak van drie maanden de inlichtingen te verstrekken of een onderzoek te verrichten zoals vereist ingevolge artikel 5, artikel 6, tweede lid, en artikel 7, eerste lid, van dit Verdrag.

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Wanneer, krachtens dit Verdrag, de bevoegde autoriteiten, bevoegde organen of uitvoeringsorganen van een Verdragsluitende Partij persoonsgegevens mededelen aan de bevoegde autoriteiten of bevoegde organen van de andere Verdragsluitende Partij, is die mededeling onderworpen aan de door de Verdragsluitende Partij die de gegevens verstrekt vastgestelde wettelijke bepalingen inzake de bescherming van gegevens. Elke daaropvolgende overdracht dan wel opslag, wijziging of vernietiging van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake bescherming van gegevens van de ontvangende Verdragsluitende Partij.

 • 2 Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die van sociale zekerheid is onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken persoon of in overeenstemming met andere waarborgen waarin de nationale wetgeving voorziet.

 • 3 Overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van Estland mogen vertrouwelijke persoonsgegevens slechts met uitdrukkelijke toestemming van de persoon op wie deze gegevens betrekking hebben door de bevoegde autoriteiten en uitvoeringsorganen van een Verdragsluitende Partij aan de bevoegde autoriteiten en uitvoeringsorganen van de andere Verdragsluitende Partij worden medegedeeld.

Artikel 12. Uitvoering van het Verdrag [Vervallen per 01-05-2010]

De bevoegde organen van beide Verdragsluitende Partijen kunnen in onderling overleg de voor de toepassing van dit Verdrag benodigde procedures, formulieren, documenten, certificaten en inlichtingen overeenkomen.

Artikel 13. Taal [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag kunnen de bevoegde autoriteiten, bevoegde organen en instanties van de Verdragsluitende Partijen rechtstreeks met elkaar communiceren in de Engelse taal.

 • 2 Geen enkel document wordt geweigerd op grond van het enkele feit dat het is opgesteld in een officiële taal van een Verdragsluitende Partij.

Artikel 14. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-05-2010]

De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen verrichten alle redelijke inspanningen om geschillen die voortvloeien uit de uitlegging of toepassing van dit Verdrag met wederzijdse instemming op te lossen.

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 De Verdragsluitende Partijen stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun onderscheiden wettelijke of grondwettelijke procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

 • 2 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van de laatste kennisgeving, met dien verstande dat artikel 4 voor het Koninkrijk der Nederlanden met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 1 januari 2003.

 • 3 Het Koninkrijk der Nederlanden past artikel 4 voorlopig toe vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ondertekening.

Artikel 16. Territoriale toepassing [Vervallen per 01-05-2010]

Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden is dit Verdrag slechts van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk in Europa.

Artikel 17. Wijziging en beëindiging [Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Dit Verdrag kan met schriftelijke instemming van beide Verdragsluitende Partijen worden gewijzigd.

 • 2 Dit Verdrag kan te allen tijde langs diplomatieke weg worden beëindigd bij schriftelijke kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij. In het geval van beëindiging blijft dit Verdrag van kracht tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de kennisgeving van beëindiging door de andere Verdragsluitende Partij is ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Tallinn, op 17 juni 2003, in tweevoud in de Nederlandse, de Estse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. M. P. F. VAN VLIET

Voor de Republiek Estland

(w.g.) MARKO POMERANTS