Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie, Genève, 09-12-2002[Regeling vervallen per 28-02-2010.]

Geldend van 28-02-2010 t/m heden

Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie

Authentiek : EN

Agreement establishing the Agency for International Trade Information and Co-operation as an intergovernmental organisation [Vervallen per 28-02-2010]

Article 1. Establishment of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Article 2. Objectives of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Article 3. Functions [Vervallen per 28-02-2010]

Article 4. Relations with other Organisations [Vervallen per 28-02-2010]

Article 5. Membership [Vervallen per 28-02-2010]

Article 6. Structure of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Article 7. Council of Representatives [Vervallen per 28-02-2010]

Article 8. Executive Board [Vervallen per 28-02-2010]

Article 9. Executive Director and Secretariat [Vervallen per 28-02-2010]

Article 10. Decision-Making [Vervallen per 28-02-2010]

Article 11. Financial Structure of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Article 12. Rights and Obligations of Members [Vervallen per 28-02-2010]

Article 13. Legal Status of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Article 14. Working Languages [Vervallen per 28-02-2010]

Article 15. Amendment, Withdrawal and Termination [Vervallen per 28-02-2010]

Article 16. Consent to be bound and Entry into Force [Vervallen per 28-02-2010]

Article 17. Accession [Vervallen per 28-02-2010]

Article 18. Reservations [Vervallen per 28-02-2010]

Article 19. Annexes [Vervallen per 28-02-2010]

Article 20. Depositary and Registration [Vervallen per 28-02-2010]

Annex I. Schedule of contributions pledged by each Sponsoring Member for its initially agreed contribution period following the establishment of AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Vertaling : NL

Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 1. Oprichting van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 2. Doel van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 3. Taken [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 4. Betrekkingen met andere organisaties [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 5. Lidmaatschap [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 6. Structuur van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 7. Raad van Afgevaardigden [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 8. Uitvoerende Raad [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 9. Uitvoerend Directeur en secretariaat [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 10. Besluitvorming [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 11. Financiële structuur van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 12. Rechten en verplichtingen van leden [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 13. Juridische status van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 14. Werktalen [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 15. Wijziging, terugtrekking en opzegging [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 16. Instemming te worden gebonden en inwerkingtreding [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 17. Toetreding [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 18. Voorbehouden [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 19. Bijlagen [Vervallen per 28-02-2010]

Artikel 20. Depositaris en registratie [Vervallen per 28-02-2010]

Bijlage 1. Tabel van bijdragen toegezegd door de donorleden voor de eerste contributieperiode na de oprichting van AITIC [Vervallen per 28-02-2010]