Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta, Rome, 11-09-2001[Regeling vervallen per 01-05-2010.]

Geldend van 01-05-2010 t/m heden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta

Authentiek : EN

Agreement on social security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Malta [Vervallen per 01-05-2010]

PART I. GENERAL PROVISIONS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 1. Definitions [Vervallen per 01-05-2010]

Article 2. Matters covered [Vervallen per 01-05-2010]

Article 3. Persons covered [Vervallen per 01-05-2010]

Article 4. Equal treatment [Vervallen per 01-05-2010]

Article 5. Payment of benefits abroad [Vervallen per 01-05-2010]

Article 6. Prevention of overlapping of benefits and of income tests [Vervallen per 01-05-2010]

PART II. APPLICABLE LEGISLATION [Vervallen per 01-05-2010]

Article 7. General rules [Vervallen per 01-05-2010]

Article 8. Employed persons [Vervallen per 01-05-2010]

Article 9. Posted workers [Vervallen per 01-05-2010]

Article 10. Personnel of international air-transport undertakings [Vervallen per 01-05-2010]

Article 11. Crew members on vessels [Vervallen per 01-05-2010]

Article 12. Personnel of diplomatic and consular missions [Vervallen per 01-05-2010]

Article 13. Exceptions to the provisions of Article 8 to 12 [Vervallen per 01-05-2010]

PART III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS [Vervallen per 01-05-2010]

CHAPTER I. SICKNESS AND MATERNITY [Vervallen per 01-05-2010]

Article 14. Aggregation of periods of insurance [Vervallen per 01-05-2010]

CHAPTER II. INVALIDITY, OLD-AGE AND DEATH [Vervallen per 01-05-2010]

PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MALTESE LEGISLATION [Vervallen per 01-05-2010]

Article 15. Provisions relating to Maltese invalidity pension [Vervallen per 01-05-2010]

Article 16. Provisions relating to Maltese pensions in respect of Retirement and Widowhood [Vervallen per 01-05-2010]

Article 17. Calculation of Maltese benefits [Vervallen per 01-05-2010]

PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NETHERLANDS' LEGISLATION. [Vervallen per 01-05-2010]

Article 18. Provisions relating to the Netherlands' disablement benefits [Vervallen per 01-05-2010]

Article 19. Calculation of the Netherlands' Disablement Benefits [Vervallen per 01-05-2010]

Article 20. Provisions relating to the Netherlands' old age pension [Vervallen per 01-05-2010]

Article 21. Provisions relating to the Netherlands' survivors' benefits [Vervallen per 01-05-2010]

Article 22. Calculation of the Netherlands' survivors' benefit [Vervallen per 01-05-2010]

CHAPTER III. UNEMPLOYMENT INSURANCE [Vervallen per 01-05-2010]

Article 23 [Vervallen per 01-05-2010]

Article 24 [Vervallen per 01-05-2010]

Article 25 [Vervallen per 01-05-2010]

CHAPTER IV. CHILDREN'S ALLOWANCES [Vervallen per 01-05-2010]

Article 26 [Vervallen per 01-05-2010]

PART IV. ENFORCEMENT [Vervallen per 01-05-2010]

Article 27. Verification of applications and payments [Vervallen per 01-05-2010]

Article 28. Identification [Vervallen per 01-05-2010]

Article 29. Medical examinations [Vervallen per 01-05-2010]

Article 30. Recovery of undue payments [Vervallen per 01-05-2010]

Article 31. Enforcement procedures [Vervallen per 01-05-2010]

Article 32. Refusal to pay, suspension, withdrawal [Vervallen per 01-05-2010]

PART V. ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS PROVISIONS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 33. Administrative arrangement [Vervallen per 01-05-2010]

Article 34. Exchange of information and mutual assistance [Vervallen per 01-05-2010]

Article 35. Language [Vervallen per 01-05-2010]

Article 36. Exemptions from charges and authentication [Vervallen per 01-05-2010]

Article 37. Submission of a claim, notice or appeal [Vervallen per 01-05-2010]

Article 38. Payment of benefits [Vervallen per 01-05-2010]

Article 39. Resolution of disputes [Vervallen per 01-05-2010]

PART VI. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 40. Transitional provisions [Vervallen per 01-05-2010]

Article 41. Ratification, entry into force and jurisdiction [Vervallen per 01-05-2010]

Article 42. Duration of the Agreement [Vervallen per 01-05-2010]

Article 43. Termination of the Agreement [Vervallen per 01-05-2010]

Administrative Arrangement for the implementation of the Agreement on social security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Malta signed at Rome on 11 September 2001 [Vervallen per 01-05-2010]

PART I. GENERAL PROVISIONS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 1. Definitions [Vervallen per 01-05-2010]

Article 2. Liaison Agencies [Vervallen per 01-05-2010]

PART II. PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION [Vervallen per 01-05-2010]

Article 3 [Vervallen per 01-05-2010]

PART III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 4. Competent institutions [Vervallen per 01-05-2010]

Article 5. Identification [Vervallen per 01-05-2010]

Article 6. Verification and examination in case of invalidity or disablement [Vervallen per 01-05-2010]

Article 7. Payment of benefits [Vervallen per 01-05-2010]

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS [Vervallen per 01-05-2010]

Article 8. Forms and Procedures [Vervallen per 01-05-2010]

Article 9. Statistics [Vervallen per 01-05-2010]

Article 10. Entry into force [Vervallen per 01-05-2010]

Vertaling : NL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 2. Aangelegenheden waarop dit Verdrag van toepassing is [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 4. Gelijke behandeling [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 5. Betaling van uitkeringen in het buitenland [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 6. Voorkomen van samenloop van uitkeringen en van inkomenstoetsen [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 7. Algemene regels [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 8. Werknemers [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 9. Gedetacheerde werknemers [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 10. Personeel van internationale luchttransportondernemingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 11. Bemanningsleden aan boord van schepen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 12. Personeel van diplomatieke en consulaire zendingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 13. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

HOOFDSTUK 1. ZIEKTE EN MOEDERSCHAP [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 14. Optelling van verzekeringstijdvakken [Vervallen per 01-05-2010]

HOOFDSTUK 2. INVALIDITEIT, OUDERDOM EN OVERLIJDEN [Vervallen per 01-05-2010]

BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DE MALTESE WETGEVING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 15. Bepalingen betreffende het Maltese invaliditeitspensioen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 16. Bepalingen betreffende Maltese pensioenen ter zake van pensionering en weduwschap [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 17. Berekening van Maltese uitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

BEPALINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN DE NEDERLANDSE WETGEVING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 18. Bepalingen betreffende de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 19. Berekening van Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 20. Bepalingen inzake het Nederlandse ouderdomspensioen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 21. Bepalingen inzake de Nederlandse nabestaandenpensioenen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 22. Berekening van het Nederlandse nabestaandenpensioen [Vervallen per 01-05-2010]

HOOFDSTUK 3. WERKLOOSHEIDSVERZEKERING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 23 [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 24 [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 25 [Vervallen per 01-05-2010]

HOOFDSTUK 4. KINDERBIJSLAGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 26 [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL IV. TOEZICHT OP DE NALEVING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 27. Verificatie van aanvragen en betalingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 28. Identificatie [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 29. Medisch onderzoek [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 30. Terugvordering van onverschuldigde betalingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 31. Procedures voor tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 32. Weigering te betalen, opschorting, intrekking [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL V. ADMINISTRATIEVE EN OVERIGE BEPALINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 33. Administratief akkoord [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 34. Uitwisseling van inlichtingen en wederzijdse bijstand [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 35. Taal [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 36. Vrijstelling van heffingen en legalisering [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 37. Indiening van een aanvraag, mededeling of beroepschrift [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 38. Betaling van uitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 39. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 40. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 41. Bekrachtiging, inwerkingtreding en rechtsbevoegdheid [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 42. Duur van het Verdrag [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 43. Beƫindiging van het Verdrag [Vervallen per 01-05-2010]

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta, ondertekend te Rome op 11 september 2001 [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 2. Verbindingsorganen [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 4. Bevoegde organen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 5. Identificatie [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 6. Verificatie en onderzoek in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 7. Betaling van uitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

DEEL IV. OVERIGE BEPALINGEN [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 8. Formulieren en procedures [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 9. Statistieken [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 10. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-05-2010]