Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen, Paramaribo, 17-08-2001

Geldend van 01-11-2002 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Suriname,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Wensend de export van Nederlandse sociale-verzekeringsuitkeringen naar Suriname mogelijk te maken,

Wensend de samenwerking tussen de beide landen te regelen teneinde de rechtmatige uitvoering van de Nederlandse sociale verzekeringen te bevorderen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „wetgeving": de in artikel 2 bedoelde wet- en regelgeving;

  • b „bevoegd gezag": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Suriname de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;

  • c „bevoegd orgaan": voor de uitvoering van de wetgeving vermeld in artikel 2, onderdelen a, b en c: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, per adres Gak Nederland bv, en voor de uitvoering van de wetgeving vermeld in artikel 2, onderdelen d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank, dan wel de rechtsopvolger van de genoemde organen;

  • d „uitkering": iedere uitkering in geld ingevolge de wetgeving;

  • e „uitkeringsgerechtigde": iedere aanvrager van of gerechtigde op een uitkering;

  • f „gezinslid": iedere persoon ten behoeve van wie recht op uitkering kan bestaan.

 • 2 Elke term die niet in het Verdrag is omschreven heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving die wordt toegepast.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wet- en regelgeving betreffende de volgende takken van sociale verzekering:

 • a uitkeringen in geval van ziekte en moederschap;

 • b arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

 • c arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d ouderdomsuitkeringen;

 • e nabestaandenuitkeringen;

 • f kinderbijslagen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op iedere uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid voorzover hij woont of verblijft op het grondgebied van Suriname.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, kunnen de uitkeringen niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken op grond van het feit dat de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid woont of verblijft op het grondgebied van Suriname.

Artikel 5. Verificatie van aanvragen en betalingen

 • 1 Voor de vaststelling van het recht op uitkering of de rechtmatigheid van de betaling, dient de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid aan het bevoegde orgaan alle daartoe noodzakelijke inlichtingen te verstrekken.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hebben in elk geval betrekking op gegevens terzake van identiteit, woon- of verblijfadres, leefsituatie, het verrichten van arbeid, het volgen van onderwijs, inkomen, gezondheidstoestand, overlijden en detentie.

 • 3 Het bevoegde orgaan kan via de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging de door de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid verstrekte gegevens verifiëren.

 • 4 De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging gaat na of de inlichtingen die betrekking hebben op de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid overeenkomen met de informatie die berust bij de terzake relevante instanties.

 • 5 Tot de in het vierde lid bedoelde instanties worden onder andere gerekend de bevolking- en burgerlijke standadministraties, de belastingdienst, de arbeidsbureaus, de scholen en andere onderwijsinstellingen, het kadaster, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de openbare nutsbedrijven, de douane, de politie en de justitiële instellingen.

 • 6 Voor de toepassing van dit artikel kunnen de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging alsmede de bevoegde organen zich rechtstreeks wenden tot de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid, dan wel tot hun vertegenwoordiger.

Artikel 6. Identificatie

 • 1 Bij iedere aanvraag of verificatie van een lopende uitkering dient de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid zich te identificeren.

 • 2 Identificatie geschiedt door middel van een paspoort of een ander officieel identiteitsbewijs.

 • 3 De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging of, in voorkomend geval, een instantie bedoeld in artikel 5, vijfde lid, identificeert de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid.

 • 4 De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging of, in voorkomend geval, een instantie bedoeld in artikel 5, vijfde lid, stelt het bevoegde orgaan in kennis dat de identiteit naar behoren is vastgesteld onder toezending van een gewaarmerkt afschrift van het paspoort of identiteitsbewijs.

 • 5 Het Nederlandse bevoegde orgaan stelt aan de hand van de identificatie het recht op uitkering of de rechtmatigheid van de betaling vast.

Artikel 7. Medische controle

 • 1 Indien de eerste arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen in een periode van wonen of verblijven in Suriname, dient een uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid zich voor een medisch bewijs van arbeidsongeschiktheid te wenden tot een arts. Niettemin behoudt het Nederlandse bevoegde orgaan het recht om de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid te onderwerpen aan een onderzoek door een arts naar keuze van het orgaan.

 • 2 In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, wordt de administratieve en medische controle van een uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid die in Suriname woont of verblijft, op verzoek van het Nederlandse bevoegde orgaan uitgeoefend door een arts naar keuze van het orgaan.

 • 3 Voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid maakt het Nederlandse bevoegde orgaan gebruik van de geneeskundige rapporten en de administratieve gegevens, welke door de arts naar keuze van het orgaan worden verstrekt. Niettemin behoudt het Nederlandse bevoegde orgaan het recht de aanvrager van een uitkering, de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid op te roepen voor onderzoek in Nederland.

 • 4 De betrokkene is verplicht gehoor te geven aan een oproep om te verschijnen voor medische controle en het onderzoek te ondergaan. Indien het Nederlandse bevoegde orgaan hem heeft opgeroepen naar Nederland en hij meent om medische redenen niet in staat te zijn zich naar Nederland te begeven, informeert hij onmiddellijk het bevoegde orgaan. Alsdan is hij verplicht een medische verklaring over te leggen die is afgegeven door een arts naar keuze van het bevoegde orgaan. De verklaring bevat de medische reden van de ongeschiktheid tot reizen alsmede de datum waarna de ongeschiktheid zal zijn opgeheven.

 • 5 De kosten van het onderzoek alsmede de reis- en verblijfkosten, ook in geval van onderzoek in Nederland, zijn voor rekening van het Nederlandse bevoegde orgaan.

Artikel 8. Weigering, schorsing, intrekking

 • 1 Het Nederlands bevoegde orgaan kan de uitkering weigeren, schorsen of intrekken, indien de uitkeringsgerechtigde geen of onvoldoende inlichtingen verstrekt, dan wel de onderzoekingen als bedoeld in artikel 7 niet of onvoldoende ondergaat.

 • 2 De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging kan in geval van verificatie van aanvragen en betalingen als bedoeld in artikel 5, inlichtingen vragen aan de in artikel 5, vijfde lid, bedoelde instanties. Deze instanties zullen de gevraagde inlichtingen verstrekken binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van het verzoek.

Artikel 9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Republiek Suriname is niet aansprakelijk voor de niet-betaling van uitkeringen die kan voortvloeien uit de toepassing van dit Verdrag.

Artikel 10. Erkenning van beslissingen en uitspraken

 • 1 De door het bevoegde orgaan op grond van de wetgeving genomen beslissingen waartegen in het Koninkrijk der Nederlanden geen gewone rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend, alsmede de rechterlijke uitspraken terzake van deze beslissingen waartegen in het Koninkrijk der Nederlanden geen gewone rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend, worden door de Republiek Suriname erkend.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde beslissingen en uitspraken worden niet erkend:

  • a indien de erkenning strijdig is met de openbare orde van de Republiek Suriname;

  • b indien de beslissing of oproeping voor het gerecht niet regelmatig en zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend, is betekend of is medegedeeld.

 • 3 De voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen en uitspraken welke overeenkomstig de voorgaande leden zijn erkend, worden door de Republiek Suriname ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen welke in de Republiek Suriname van kracht zijn voor de tenuitvoerlegging van vergelijkbare beslissingen en uitspraken.

Artikel 11. Verrekening

Wanneer het Nederlandse bevoegde orgaan een beslissing heeft genomen als bedoeld in artikel 10 terzake van een aan een uitkeringsgerechtigde onverschuldigd betaalde uitkering, kan dit orgaan aan het Surinaamse bevoegde gezag dat een uitkering aan deze uitkeringsgerechtigde is verschuldigd, verzoeken het onverschuldigd betaalde bedrag en de in verband hiermee eventueel verschuldigde administratieve boete in te houden op de door het Surinaamse bevoegde gezag aan de betrokkene verschuldigde achterstallige of toekomstige betalingen. Het Surinaamse bevoegde gezag houdt het bedrag in op de wijze en binnen de grenzen als bepaald in de Surinaamse wetgeving en maakt het ingehouden bedrag over aan het Nederlandse bevoegde orgaan dat de vorderingen heeft.

Artikel 12. Gegevensbescherming

De mededeling of het gebruik van persoonsgegevens voor de toepassing van dit Verdrag dan wel voor andere dan socialezekerheidsdoelen is alleen mogelijk met goedkeuring van de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid dan wel overeenkomstig andere garanties neergelegd in de van toepassing zijnde nationale wetgeving.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen inzake de interpretatie en toepassing van dit Verdrag worden door onderhandelingen tussen het bevoegde gezag van beide Verdragsluitende Partijen beslecht.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1 De Verdragsluitende Partijen delen elkaar schriftelijk mede dat in hun landen aan de terzake geldende constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst van de laatste van de in het eerste lid bedoelde kennisgevingen.

 • 3 Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van ondertekening.

Artikel 15. Territoriale toepassing

Voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt dit Verdrag uitsluitend toegepast op het grondgebied van het Koninkrijk in Europa.

Artikel 16. Beëindiging

Elk van de beide Verdragsluitende Partijen kan dit Verdrag te allen tijde opzeggen. De opzegging geschiedt door daarvan mededeling te doen aan de andere Verdragsluitende Partij. In geval van opzegging blijft dit Verdrag van kracht tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de andere Verdragsluitende Partij de opzegging heeft ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Paramaribo, op 17 augustus 2001, in de Nederlandse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) R. J. TREFFERS

Rudolf J. Treffers

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Voor de Republiek Suriname

(w.g.) S. P. SOMOHARDJO

Slamet P. Somohardjo

Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting