Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, Brussel, 12-03-1999[Regeling vervallen per 27-05-2011.]

Geldend van 14-04-2008 t/m 26-05-2011

Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst

Authentiek : NL

Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst [Vervallen per 27-05-2011]

De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen bij dit Protocol, lidstaten van de Europese Unie,

Onder verwijzing naar de Akte van de Raad van de Europese Unie van 12 maart 1999,

Gelet op de op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, hierna „Overeenkomst" genoemd;

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1 [Vervallen per 27-05-2011]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied; Brussel, 26-07-1995]

Artikel 2 [Vervallen per 27-05-2011]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied; Brussel, 26-07-1995]

Artikel 3 [Vervallen per 27-05-2011]

 • 1 Dit Protocol wordt door de lidstaten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

 • 2 De lidstaten stellen de depositaris in kennis van de voltooiing van de overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen voor de aanneming van dit Protocol vereiste procedure.

 • 3 Dit Protocol treedt in werking negentig dagen na de in lid 2 bedoelde kennisgeving door de staat die op de datum van aanneming door de Raad van de akte tot vaststelling van dit Protocol lid is van de Europese Unie en die als laatste deze formaliteit vervult. Het treedt evenwel ten vroegste gelijk met de Overeenkomst in werking.

Artikel 4 [Vervallen per 27-05-2011]

 • 1 Elke staat die lid wordt van de Europese Unie, kan tot dit Protocol toetreden.

 • 2 De akten van toetreding worden nedergelegd bij de depositaris.

 • 3 De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van dit Protocol in de taal van de toetredende staat, is authentiek.

 • 4 Dit Protocol treedt ten aanzien van elke toetredende staat in werking negentig dagen nadat diens akte van toetreding is neergelegd, of op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol indien dit bij het verstrijken van de genoemde periode van negentig dagen nog niet in werking is getreden.

Artikel 5 [Vervallen per 27-05-2011]

Elke staat die lid wordt van de Europese Unie en toetreedt tot de Overeenkomst overeenkomstig artikel 25 daarvan, aanvaardt de bepalingen van dit Protocol.

Artikel 6 [Vervallen per 27-05-2011]

 • 1 Elke lidstaat die een Hoge Overeenkomstsluitende Partij is, kan wijzigingen in het Protocol voorstellen. Wijzigingsvoorstellen worden toegezonden aan de depositaris, die deze voorstellen aan de Raad doorzendt.

 • 2 Wijzigingen worden vastgesteld door de Raad, die de aanneming daarvan door de lidstaten, overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt.

 • 3 De aldus vastgestelde wijzigingen treden in werking overeenkomstig artikel 3.

Artikel 7 [Vervallen per 27-05-2011]

 • 1 De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie treedt op als depositaris van dit Protocol.

 • 2 De depositaris maakt de kennisgevingen, akten of mededelingen met betrekking tot dit Protocol bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

GEDAAN te Brussel, de twaalfde maart negentienhonderd negenennegentig.

Verklaringen: [Vervallen per 27-05-2011]

 • 1. Het Koninkrijk Spanje verklaart voornemens te zijn in het Douane-informatiesysteem in te voeren nadat voor elk geval is nagegaan of de beginselen van de rechtszekerheid en het vermoeden van onschuld in acht zijn genomen, met name wanneer de in te voeren gegevens betrekking hebben op belastingzaken.

 • 2. Denemarken verklaart dat naar zijn oordeel artikel 1 alleen van toepassing is op de basisdelicten ten aanzien waarvan heling van gestolen goederen te allen tijde strafbaar is naar Deens recht, met name krachtens artikel 191 A van het Deense wetboek van strafrecht betreffende heling van gestolen drugs in samenhang met smokkel van bijzonder ernstige aard.