Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf, Bergen (Duitsland), 06-10-1997[Regeling vervallen per 31-12-2006.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 30-12-2006

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf

Authentiek : NL

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

Gelet op het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het ter beschikking stellen van onroerend goed en het medegebruiken van oefenvoorzieningen van 6 oktober 1997,

zijn het volgende overeengekomen:

1. Juridisch kader [Vervallen per 31-12-2006]

De volgende overeenkomsten zijn van toepassing:

 • - het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten van 19 juni 1951 (NAVO-Status Verdrag),

 • - de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten (Aanvullende Overeenkomst Duitsland) van 3 augustus 1959 in de desbetreffende geldende versie,

 • - de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten (Aanvullende Overeenkomst Duitsland) van 3 augustus 1959 in de desbetreffende geldende versie,

2. Doel [Vervallen per 31-12-2006]

Dit Akkoord regelt de ondersteuning van de in Seedorf gestationeerde Nederlandse strijdkrachten door de Bondsrepubliek Duitsland, met name de samenwerking tussen de Standortverwaltung (StOV) Seedorf en de Netherlands Armed Forces Support Agency Germany (NASAG).

3. Gebruik [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) Het onroerend goed in Seedorf staat onder commando van de Nederlandse strijdkrachten.

 • b) Op het gebruik van dit onroerend goed is Duits recht van toepassing, voor zover in de Aanvullende Overeenkomst Duitsland en in andere internationale overeenkomsten niets anders is bepaald en voor zover niet de organisatie, de interne wijze van functioneren en de leiding van de strijdkrachten en haar civiel gevolg, leden en gezinsleden alsmede andere interne aangelegenheden, die geen voorzienbare gevolgen hebben voor de rechten van derden of voor omliggende gemeenten en het publiek in zijn algemeenheid, in het geding zijn.

4. Infrastructuur [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) De verantwoordelijkheid voor bouwplannen met betrekking tot de in Bijlage 1 bij dit Akkoord vermelde voorzieningen (nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding van bestaande gebouwen alsmede herstel- en onderhoudswerkzaamheden) ligt bij de commandant van de NASAG. De uitvoering van bouwplannen geschiedt overeenkomstig ABG 75 (NL).

 • b) Opdrachten worden namens de commandant van de NASAG door de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Directie Duitsland (DGWT-DD), verstrekt, waarbij de bevoegde Duitse autoriteiten betrokken zijn.

 • c) Programma's om de gehele behoefte aan bouwwerkzaamheden van de Nederlandse strijdkrachten in Seedorf te dekken worden periodiek, maar ten minste eenmaal per jaar, met de Wehrbereichsverwaltung (WBV) II - Hannover, de StOV Seedorf en het Staatshochbauamt (STHBA) Elbe-Weser overeengekomen.

 • d) De roerende zaken voor de in Bijlage 1 vermelde voorzieningen die, zonder dat zij deel uitmaken van de hoofdzaak, ertoe bestemd zijn het economisch doel van de hoofdzaak te dienen en daarmee ruimtelijk in verband staan, worden door Nederland beheerd. Aanschaf, onderhoud en reparatie van deze roerende zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de commandant van de NASAG.

5. Procedure voor de ondersteunende diensten van de StOV Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) De ondersteunende diensten ingevolge artikel 4, tweede lid, van het Verdrag inzake onroerend goed, die door de StOV Seedorf kunnen worden verleend, zijn vermeld in Bijlage 2 bij dit Akkoord.

 • b) De door de StOV Seedorf aan de commandant van de NASAG te verlenen ondersteuning wordt in een door deze op te stellen jaarplan met opgave van de behoeften vastgelegd en dit plan wordt in de maand juni van het jaar voorafgaand aan het jaar van realisatie van het plan (jaar X-1) aan de StOV Seedorf overhandigd ter opstelling van een kostenraming.

 • c) De kostenraming voor de realisatie van het jaarplan wordt uiterlijk op 15 augustus van het jaar X-1 door de chef van de StOV Seedorf aan de commandant van de NASAG voorgelegd.

 • d) Vervolgens wordt het jaarplan in een door de commandant van de NASAG en de chef van de StOV Seedorf te ondertekenen jaarcontract vastgelegd.

6. Normen, marktconformiteit en belastingen [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) In het door de commandant van de NASAG op te stellen jaarplan worden de aard en de omvang van de door de StOV Seedorf te verlenen ondersteuning precies aangegeven.

 • b) In beginsel worden in het kader van de ondersteuning door de StOV Seedorf marktconforme tarieven vastgesteld.

 • c) In met redenen omklede gevallen van uitzondering dient tussen de commandant van de NASAG en de chef van de StOV Seedorf overeenstemming te worden bereikt over afwijkende tarieven.

 • d) Indien van de zijde van de NASAG twijfel bestaat over de marktconforme tarieven, zal de commandant van de NASAG zo mogelijk drie alternatieve voorstellen doen, die onder de kostenraming van de StOV Seedorf liggen.

 • e) In die gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, heeft de commandant van de NASAG het recht via de StOV Seedorf contracten met derden aan te vragen.

 • f) In de kostenraming voor het jaarplan houdt de chef van de StOV Seedorf rekening met alle belastingen waarvan de Nederlandse strijdkrachten overeenkomstig het NAVO-Status Verdrag, de Aanvullende Overeenkomst Duitsland of op andere gronden zijn vrijgesteld. Ingeval zulks niet is geschied, zal de chef van de StOV Seedorf zich in samenspraak met de bevoegde Duitse autoriteiten inspannen voor teruggave achteraf van de in rekening gebrachte belastingen.

7. Aanpassing van het jaarcontract in het realisatiejaar (jaar X) [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) Een zich in het jaar X voordoende aanvullende behoefte zal, met inachtneming van het onder nummer 6 van dit Akkoord gestelde, door de commandant van de NASAG aan de chef van de StOV Seedorf worden gemeld, die zich vervolgens voor de desbetreffende realisatie zal inspannen. Het jaarcontract wordt na gezamenlijk overleg dienovereenkomstig aangepast.

 • b) Voor zover de chef van de StOV Seedorf op grond van nummer 3, onder b), van dit Akkoord aanvullende diensten noodzakelijk acht, deelt hij dit aan de commandant van de NASAG onverwijld mede onder vermelding van de toepasselijke bepalingen van het Duitse recht. Indien de commandant van de NASAG na toetsing instemt met de benodigde aanvullende diensten, wordt het jaarcontract met inachtneming van nummer 6 van dit Akkoord aangepast.

8. Kwartaalcontrole [Vervallen per 31-12-2006]

De chef van de StOV Seedorf, de commandant van de NASAG en de chef van de DGWT toetsen elk kwartaal in hoeverre de door de StOV Seedorf te verlenen ondersteuning voldoet aan het in het jaarcontract overeengekomene. De chef van de StOV Seedorf informeert de commandant van de NASAG steeds tijdig, wanneer het gevaar bestaat dat de in het jaarcontract vastgestelde maximumbedragen worden overschreden.

9. Planningshorizon [Vervallen per 31-12-2006]

Omwille van de planning en de doelmatigheid wordt een algemene planningshorizon van 5 jaren gehanteerd, die ieder jaar wordt gecontinueerd.

10. Kostenmatiging [Vervallen per 31-12-2006]

De kosten van de door de StOV Seedorf te verlenen ondersteuning dienen in beginsel de in het jaarcontract genoemde maximumbedragen niet te overschrijden.

11. Toeslag administratiekosten [Vervallen per 31-12-2006]

Teneinde marktconformiteit te bereiken, wordt op de ondersteunende diensten van de StOV Seedorf geen toeslag voor administratiekosten geheven.

12. Betaling [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) De door de chef van de StOV Seedorf in verband met de realisatie van het jaarcontract ingediende rekeningen worden door de commandant van de NASAG overeenkomstig STANAG 3381 achteraf betaald, tenzij anders overeengekomen bij de ondertekening van het jaarcontract.

 • b) In de rekeningen wordt altijd aan de datum en de titel van dit Akkoord gerefereerd; hetzelfde geldt voor betalingsopdrachten.

13. Beslechting van geschillen [Vervallen per 31-12-2006]

Geschillen die voortvloeien uit de toepassing van dit Akkoord, worden op het laagst mogelijke niveau door overleg tussen de Partijen opgelost en worden niet ter beslechting aan een derde voorgelegd.

14. Evaluatie [Vervallen per 31-12-2006]

De uitvoering van dit Akkoord wordt, voor zover noodzakelijk, ieder jaar geëvalueerd tijdens de onderhandelingen over het jaarcontract als bedoeld onder nummer 5, d).

15. Correspondentie [Vervallen per 31-12-2006]

Correspondentie met betrekking tot dit Akkoord wordt aan de navolgende dienstonderdelen gericht:

 • a) in Duitsland:

  Bundesministerium der Verteidigung

  Referat R II 4

  Postfach 13 28

  D - 53003 Bonn

 • b) in Nederland:

  Ministerie van Defensie

  Directie Juridische Zaken

  Afdeling Internationale en Juridische Beleidsaangelegenheden

  Postbus 20701

  NL 2500 ES 's-Gravenhage

16. Slotbepalingen [Vervallen per 31-12-2006]

 • a) Dit Akkoord treedt in werking op de dag waarop het Verdrag tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake het ter beschikking stellen van onroerend goed en het medegebruiken van oefenvoorzieningen van 6 oktober 1997 in werking treedt.

 • b) Elk der Partijen bij dit Akkoord is gerechtigd de andere Partij voorstellen tot wijziging van dit Akkoord voor te leggen. Wijzigingen worden van kracht, zodra beide Partijen schriftelijk hebben medegedeeld dat zij daarmee instemmen.

 • c) De bijlagen bij dit Akkoord kunnen namens de Partijen bij dit Akkoord door hen te benoemen autoriteiten in gezamenlijk overleg worden gewijzigd. Elke Partij informeert de andere schriftelijk over de door haar hiertoe gemachtigde autoriteiten.

 • d) Dit Akkoord kan door elke Partij schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt ten minste 12 maanden, te beginnen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging.

GEDAAN te Bergen, op 6 oktober 1997, in twee originele exemplaren, elk in de Nederlandse en in de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) A. P. VAN WALSUM

Voor de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

(w.g.) P. HARTMANN

Bijlage 1. [Red: Kaart] [Vervallen per 31-12-2006]

Bijlage 2. bij het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]

De Standortverwaltung Seedorf verleent aan de Netherlands Armed Forces Agency Germany (NASAG) in hoofdzaak de volgende ondersteuning ten behoeve van de kazerne en de kazerneterreinen in Seedorf:

 • 1.

  • a) exploitatie, onderhoud en het opheffen van storingen

   • - van het elektriciteitssysteem, de trafostations, de schakel- en verdeeltechnologie in huis

   • - van aan- en afvoerleidingen voor water en afvalwater (verontreinigd water en oppervlaktewater) en van afscheiders

  • b) het leveren van warmte, warm water en noodstroom met inbegrip van het exploiteren en onderhouden van de bijbehorende technische voorzieningen, leidingen en verdeelsystemen alsmede het opheffen van storingen daaraan

  • c) exploitatie en onderhoud van het opjaagstation voor vers water

  • d) exploitatie en onderhoud van de zuiveringsinstallatie

  • e) onderhoud van en opheffen van storing aan

   – installaties (bijvoorbeeld hijskranen, liften, poorten, bunkerstations voor olie, bliksembeveiliginginstallaties) die zijn voorzien van een verplicht controle- en signaleringssysteem

   – sanitaire voorzieningen in gebouwen (bijvoorbeeld ventilatoren, werk- en keukenmachines, koelinstallaties)

  • f) uitvoeren van kleine onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen zoals bepaald naar aanleiding van bouwinspectie resp. op verzoek (klein onderhoud)

  • g) sluiten van overeenkomsten voor de levering van water, stroom, gas en stookolie

  • h) verzorging en onderhoud van groenvoorziening en sportterreinen.

 • 2. Overige dienstverlening

  • a) exploitatie van het verzamelstation voor gevaarlijk afval en goederen die geschikt zijn voor hergebruik. Het sluiten van overeenkomsten voor afvalverwijdering en afvalverwerking van huisvuil en gevaarlijke stoffen met inbegrip van adequate verwijdering

  • b) schoonmaak van gebouwen en ramen

  • c) reiniging van het perceel inclusief winterdienst

  • d) onderhoud van het blusmaterieel in gebouwen en voorzieningen

  • e) op verzoek: herstelwerkzaamheden aan Nederlandse bij de meubilering behorende of overige apparatuur

  • f) bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten voor goederen en diensten zoals bijvoorbeeld:

   • verstrekking van maaltijden

   • bewakingsdiensten

   • wasserij en chemische reiniging

   • onderhoud van motorrijtuigen

  • g) personeelsmanagement en -administratie (aanstelling, bevordering, opzegging, ontslag enzovoorts) van het burgerpersoneel overeenkomstig de Nederlandse personeelsplanning

  • h) ondersteuning in de contacten met Duitse autoriteiten, diensten en bedrijven

  • i) telecommunicatiediensten.