Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel, Bergen (Duitsland), 06-10-1997[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel

Authentiek : NL

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel [Vervallen per 01-01-2006]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

Gelet op het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het ter beschikking stellen van onroerend goed en het medegebruiken van oefenvoorzieningen van 6 oktober 1997,

zijn het volgende overeengekomen:

1. Juridisch kader [Vervallen per 01-01-2006]

De volgende overeenkomsten zijn van toepassing:

 • - het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten van 19 juni 1951 (NAVO-Status Verdrag),

 • - de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in het Koninkrijk der Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten (Aanvullende Overeenkomst NL) van 6 oktober 1997,

 • - de nog te sluiten Administratieve Overeenkomst inzake het uitvoeren van bouwwerkzaamheden ten behoeve van en door de in het Koninkrijk der Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten (Overeenkomst inzake opdrachten voor bouwwerkzaamheden Nederland - ABV NL).

2. Doel [Vervallen per 01-01-2006]

Dit Akkoord regelt de ondersteuning van de in de Nassau-Dietz-kazerne in Budel gestationeerde eenheden van de Bundeswehr door het Koninkrijk der Nederlanden, met name de samenwerking tussen de »Bundeswehrverwaltungsstelle« in Nederland (BWVSt NL) en het liaisondetachement Nassau-Dietz-kazerne (lso-det. NDK).

3. Gebruik [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. Het onroerend goed in Budel staat onder commando van de Bundeswehr.

 • b. Op het gebruik van dit onroerend goed is overeenkomstig artikel 36 van de Aanvullende Overeenkomst NL Nederlands recht van toepassing, voor zover in de Aanvullende Overeenkomst NL en in andere internationale overeenkomsten niets anders is bepaald en voor zover niet de organisatie, de interne wijze van functioneren en de leiding van de Bundeswehr en haar civiel gevolg, leden en gezinsleden alsmede andere interne aangelegenheden, die geen voorzienbare gevolgen hebben voor de rechten van derden of voor omliggende gemeenten en het publiek in zijn algemeenheid, in het geding zijn.

4. Infrastructuur [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. Het regelmatig onderhoud van de in Bijlage 1 bij dit Akkoord vermelde, door de Nederlandse zijde ter beschikking gestelde voorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van de BWVSt NL. De aard en omvang van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden in het kader van een jaarlijkse bouwinspectie tussen de BWVSt NL en de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Directie Zuid-Nederland (DGWT) overeengekomen.

 • b. Voor zover onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de voorzieningen niet door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd, besteedt de DGWT dit werk uit aan vakbekwame bedrijven en begeleidt zij de uitvoering daarvan technisch.

 • c. Hetzelfde geldt in verband met de uitvoering van nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding van bestaande gebouwen (ABV NL).

 • d. De verwezenlijking van infrastructurele plannen geschiedt op basis van de ABV NL.

 • e. De roerende zaken voor de in Bijlage 1 vermelde voorzieningen die, zonder dat zij deel uitmaken van de hoofdzaak, ertoe bestemd zijn het economisch doel van de hoofdzaak te dienen en daarmee ruimtelijk in verband staan, worden door de Bondsrepubliek Duitsland beheerd. Aanschaf, onderhoud en reparatie van deze roerende zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de chef van de BWVSt NL.

5. Procedure voor de ondersteunende diensten van het lso-det. NDK [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. De ondersteunende diensten ingevolge artikel 4, eerste lid van het Verdrag inzake onroerend goed, die door het lso-det. NDK kunnen worden verleend, zijn vermeld in Bijlage 2 bij dit Akkoord.

 • b. De door het lso-det. NDK aan de chef van de BWVSt NL te verlenen ondersteuning wordt in een door deze op te stellen jaarplan met opgave van de behoeften vastgelegd en dit plan wordt in de maand juni van het jaar voorafgaand aan het jaar van realisatie van het plan (jaar X-1) aan het lso-det. NDK overhandigd ter opstelling van een kostenraming.

 • c. De kostenraming voor de realisatie van het jaarplan wordt uiterlijk op 15 augustus van het jaar X-1 door de commandant van het lsodet. NDK aan de chef van de BWVSt NL voorgelegd.

 • d. Vervolgens wordt het jaarplan in een door de chef van de BWVSt NL en de commandant van het Regionaal Militair Commando Zuid te ondertekenen jaarcontract vastgelegd.

6. Normen, marktconformiteit en belastingen [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. In het door de chef van de BWVSt NL op te stellen jaarplan worden de aard en de omvang van de door het lso-det. NDK te verlenen ondersteuning precies aangegeven.

 • b. In beginsel worden in het kader van de ondersteuning door het lso-det. NDK marktconforme tarieven vastgesteld.

 • c. In met redenen omklede gevallen van uitzondering dient tussen de chef van de BWVSt NL en de commandant van het lso-det. NDK overeenstemming te worden bereikt over afwijkende tarieven.

 • d. Indien van de zijde van de BWVSt NL twijfel bestaat over de marktconforme tarieven, zal de chef van de BWVSt NL zo mogelijk drie alternatieve voorstellen doen, die onder de kostenraming van de VBD-NDK liggen.

 • e. In die gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, heeft de chef van de BWVSt NL het recht via het lso-det. NDK contracten met derden aan te vragen.

 • f. In de kostenraming voor het jaarplan houdt de commandant van het lso-det. NDK rekening met alle belastingen waarvan de Duitse strijdkrachten overeenkomstig het NAVO-Status Verdrag, de Aanvullende Overeenkomst Nederland of op andere gronden zijn vrijgesteld. Ingeval zulks niet is geschied, zal de commandant van het lso-det. NDK zich in samenspraak met de bevoegde Nederlandse autoriteiten inspannen voor teruggave achteraf van de in rekening gebrachte belastingen.

7. Aanpassing van het jaarcontract in het realisatiejaar (jaar X [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. Een zich in het jaar X voordoende aanvullende behoefte zal, met inachtneming van het onder nummer 6 van dit Akkoord gestelde, door de chef van de BWVST NL aan de commandant van het lso-det. NDK worden gemeld, die zich vervolgens voor de desbetreffende realisatie zal inspannen. Het jaarcontract wordt na gezamenlijk overleg dienovereenkomstig aangepast.

 • b. Voor zover de commandant van het lso-det. NDK op grond van nummer 3, onder b), van dit Akkoord aanvullende diensten noodzakelijk acht, deelt hij dit aan de chef van de BWVSt NL onverwijld mede onder vermelding van de toepasselijke bepalingen van het Nederlandse recht. Indien de chef van de BWVSt NL na toetsing instemt met de benodigde aanvullende diensten, wordt het jaarcontract met inachtneming van nummer 6 van dit Akkoord aangepast.

8. Kwartaalcontrole [Vervallen per 01-01-2006]

De commandant van het lso-det. NDK en de chef van de BWVSt NL toetsen elk kwartaal in hoeverre de door het lso-det. NDK te verlenen ondersteuning voldoet aan het in het jaarcontract overeengekomene. De commandant van het lso-det. NDK informeert de chef van de BWVSt NL steeds tijdig, wanneer het gevaar bestaat dat de in het jaarcontract vastgestelde maximumbedragen worden overschreden.

9. Planningshorizon [Vervallen per 01-01-2006]

Omwille van de planning en de doelmatigheid wordt een algemene planningshorizon van 5 jaren gehanteerd, die ieder jaar wordt gecontinueerd.

10. Kostenmatiging [Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van de door het lso-det. NDK te verlenen ondersteuning dienen in beginsel de in het jaarcontract genoemde maximumbedragen niet te overschrijden.

11. Toeslag administratiekosten [Vervallen per 01-01-2006]

Teneinde marktconformiteit te bereiken, wordt op de ondersteunende diensten van het lso-det. NDK geen toeslag voor administratiekosten geheven.

12. Betaling [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. De door de commandant van het lso-det. NDK in verband met de realisatie van het jaarcontract ingediende rekeningen worden door de chef van de BWVSt NL overeenkomstig STANAG 3381 achteraf betaald, tenzij anders overeengekomen bij de ondertekening van het jaarcontract.

 • b. In de rekeningen wordt altijd aan de datum en de titel van dit Akkoord gerefereerd; hetzelfde geldt voor betalingsopdrachten.

13. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-01-2006]

Geschillen die voortvloeien uit de toepassing van dit Akkoord, worden op het laagst mogelijke niveau door overleg tussen de Partijen opgelost en worden niet ter beslechting aan een derde voorgelegd.

14. Evaluatie [Vervallen per 01-01-2006]

De uitvoering van dit Akkoord wordt, voor zover noodzakelijk, ieder jaar geëvalueerd tijdens de onderhandelingen over het jaarcontract als bedoeld onder nummer 5, d).

15. Correspondentie [Vervallen per 01-01-2006]

Correspondentie met betrekking tot dit Akkoord wordt aan de navolgende dienstonderdelen gericht:

 • a. in Duitsland:

  Bundesministerium der Verteidigung

  Referat R II 4

  Postfach 13 28

  D - 53003 Bonn

 • b. in Nederland:

  Ministerie van Defensie

  Directie Juridische Zaken

  Afdeling Internationale en Juridische Beleidsaangelegenheden

  Postbus 20701

  NL - 2500 ES 's-Gravenhage

16. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

 • a. Dit Akkoord treedt in werking op de dag waarop het Verdrag tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake het ter beschikking stellen van onroerend goed en het medegebruiken van oefenvoorzieningen van 6 oktober 1997 in werking treedt.

 • b. Elk der Partijen bij dit Akkoord is gerechtigd de andere Partij voorstellen tot wijziging van dit Akkoord voor te leggen. Wijzigingen worden van kracht, zodra beide Partijen schriftelijk hebben medegedeeld dat zij daarmee instemmen.

 • c. De bijlagen bij dit Akkoord kunnen namens de Partijen bij dit Akkoord door hen te benoemen autoriteiten in gezamenlijk overleg worden gewijzigd. Elke Partij informeert de andere schriftelijk over de door haar hiertoe gemachtigde autoriteiten.

 • d. Dit Akkoord kan door elke Partij schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt ten minste 12 maanden, te beginnen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging.

GEDAAN te Bergen, op 6 oktober 1997, in twee originele exemplaren, elk in de Nederlandse en in de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A.P. VAN WALSUM

Voor de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland

(w.g.) P. HARTMANN

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 2. bij het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel [Vervallen per 01-01-2006]

1 [Vervallen per 01-01-2006]

Het Nederlandse liaison-detachement verleent aan de Bundeswehrverwaltungsstelle in Nederland (BWVSt NL) in hoofdzaak de volgende ondersteuning ten behoeve van de kazerne en de kazerneterreinen in Budel:

 • a. het sluiten van overeenkomsten voor de levering van water, stroom, gas, stookolie en schoonmaakdiensten (van gebouwen en ramen) alsmede overeenkomsten voor afvalverwijdering met inbegrip van bijzonder afval

 • b. bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten voor goederen en diensten

 • c. reiniging van het perceel (eenmaal per halfjaar gebruikmaking van een veegmachine op het desbetreffende terrein)

 • d. personeelsmanagement en -administratie van het Nederlandse burgerpersoneel dat voor dienstverlening als lokale kracht beschikbaar wordt gesteld aan de Duitse instanties en aan de BBV overeenkomstig de Duitse personeelsplanning

 • e. ondersteuning van de Duitse instanies in de contacten met Nederlandse autoriteiten, diensten en bedrijven.

2 [Vervallen per 01-01-2006]

De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT) verleent aan de BWVST NL de volgende ondersteuning:

 • a. uitvoeren van grote en kleine bouwwerkzaamheden, onderhoud van gebouwen

  b. exploitatie, onderhoud en het opheffen van storingen

 • van het elektriciteitssysteem, de trafostations, de schakel- en verdeeltechnologie in huis

 • van de aan- en afvoerleidingen voor water en afvalwater (veront-reinigd water en oppervlaktewater) en van afscheiders

 • c. het leveren van warmte, warm water en noodstroom met inbegrip van het exploiteren en onderhouden van de bijbehorende technische voorzieningen, leidingen en verdeelsystemen alsmede het opheffen van storingen daaraan

 • d. pexploitatie en onderhoud van de zuiveringsinstallatie

 • e. onderhoud van en opheffen van storing aan

 • installaties (bijvoorbeeld hijskranen, liften, poorten, bunkerstations voor olie, bliksembeveiliginginstallaties) die zijn voorzien van een verplicht controle- en signaleringssysteem

 • sanitaire voorzieningen in gebouwen (bijvoorbeeld ventilatoren, werk- en keukenmachines, koelinstallaties)

 • f. uitvoeren van kleine onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen zoals bepaald naar aanleiding van bouwinspectie respectievelijk op verzoek (klein onderhoud)

 • g. verzorging en onderhoud van groenvoorziening en sportterreinen.

3 [Vervallen per 01-01-2006]

3. Het garnizoenskommando Venlo verzorgt de telecommunicatiedienst en de garnizoensschietbaan.