Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, Brussel, 19-06-1997[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 29-03-2007 t/m 31-12-2009

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden

Authentiek : NL

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden [Vervallen per 01-01-2010]

De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen bij dit protocol, lidstaten van de Europese Unie,

Verwijzende naar de Akte van de Raad van 19/6/97,

Overwegende dat Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden overeenkomstig artikel 41, lid 1, van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), de voor de uitvoering van hun opdracht noodzakelijke voorrechten en immuniteiten genieten krachtens een protocol dat de regelingen bevat die in alle lidstaten van kracht zijn,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent het volgende:

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-01-2010]

In dit protocol wordt verstaan onder

Artikel 2. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van interventie [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Europol geniet immuniteit van rechtsvervolging wat betreft de aansprakelijkheid voor onrechtmatige of onjuiste verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 38, lid 1, van de overeenkomst.

 • 2 De eigendommen, fondsen en bezittingen van Europol, waar op het grondgebied van de lidstaten deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van interventie.

Artikel 3. Onschendbaarheid van archieven [Vervallen per 01-01-2010]

De archieven van Europol, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn onschendbaar.

Artikel 4. Vrijstelling van belastingen en rechten [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 In het kader van zijn officiële activiteiten zijn Europol, zijn bezittingen, inkomsten en andere eigendommen vrijgesteld van alle directe belastingen.

 • 2 Europol is vrijgesteld van indirecte belastingen en van rechten welke een deel vormen van de prijs van roerende en onroerende goederen en diensten die hij voor zijn officieel gebruik heeft verworven en waarmee grote uitgaven gemoeid zijn. De vrijstelling kan worden verleend in de vorm van teruggave.

 • 3 Goederen die overeenkomstig dit artikel met vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde of van accijnzen zijn verworven, mogen niet onder bezwarende titel of anderszins worden overgedragen, tenzij in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de lidstaat die de vrijstelling heeft verleend.

 • 4 Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen en rechten die vergoedingen voor verleende specifieke diensten zijn.

Artikel 5. Vrijheid van beperkingen ten aanzien van financiële bezittingen [Vervallen per 01-01-2010]

Zonder onderworpen te zijn aan financiële controles, voorschriften, verplichtingen tot kennisgeving met betrekking tot financiële transacties of moratoria van enige aard, kan Europol vrijelijk:

 • a) iedere valuta langs de wettige kanalen kopen, bezitten en vervreemden;

 • b) rekeningen in ongeacht welke valuta aanhouden.

Artikel 6. Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De lidstaten staan Europol toe om vrijelijk en zonder het vereiste van bijzondere toestemming te communiceren voor alle officiële doeleindenden en zij beschermen dit recht van Europol. Europol is gerechtigd codes te gebruiken en zijn officiële correspondentie en andere officiële berichten te verzenden en te ontvangen per koerier of in verzegelde tassen, waarvoor dezelfde voorrechten en immuniteiten gelden als voor diplomatieke koeriers en tassen.

 • 2 Voor zover dit verenigbaar is met het Verdrag van 6 november 1982 betreffende de telecommunicatie, geniet Europol voor zijn officiële berichtenverkeer een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke door de lidstaten aan internationale organisaties of regeringen, daaronder begrepen de diplomatieke vertegenwoordiging van die regeringen, wordt toegekend inzake prioriteiten voor poststukken, kabeltelegrammen, telegrammen, telexberichten, radiotelegrammen, televisie-, telefoon-, fax-, satelliet- of andere verbindingen.

Artikel 7. Binnenkomst, verblijf en vertrek [Vervallen per 01-01-2010]

Indien nodig vergemakkelijken de lidstaten de binnenkomst, het verblijf en het vertrek voor dienstdoeleinden van de in artikel 8 genoemde personen. Dit laat de mogelijkheid onverlet om te verlangen dat redelijk bewijs wordt geleverd waaruit blijkt dat de personen die zich op de in dit artikel bedoelde behandeling beroepen, onder de in artikel 8 genoemde categorieën vallen.

Artikel 8. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen van Europol en de personeelsleden van Europol [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De leden van de organen van Europol en de personeelsleden van Europol genieten de volgende immuniteiten:

  • a) onverminderd artikel 32 en, voor zover van toepassing, artikel 40, lid 3, van de overeenkomst, zijn zij vrijgesteld van iedere vorm van rechtsvervolging voor hetgeen zij in de uitoefening van hun officiële taken hebben gezegd, geschreven of gedaan, en blijven zij daarvan vrijgesteld wanneer zij niet langer lid van een orgaan van Europol of personeelslid van Europol zijn;

  • b) al hun officiële papieren, documenten en ander officieel materiaal zijn onschendbaar.

 • 2 De personeelsleden van Europol waarvan de salarissen en emolumenten onderworpen zijn aan een belasting ten bate van Europol als bepaald in artikel 10, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting op de door Europol betaalde salarissen en emolumenten. Deze salarissen en emolumenten mogen evenwel in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de belasting op inkomsten uit andere bronnen. Dit lid is niet van toepassing op pensioenen en annuïteiten die worden uitgekeerd aan voormalige personeelsleden van Europol en te hunnen laste komende personen.

 • 3 Artikel 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op de personeelsleden van Europol.

 • 4 Overeenkomstig artikel 17, lid 2, geldt de immuniteit overeenkomstig lid 1, onder a), niet voor handelingen die ambtshalve worden verricht bij de uitoefening van de in artikel 3 bis van de overeenkomst bedoelde taken die betrekking hebben op de deelname van Europol-functionarissen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams.

Artikel 9. Uitzonderingen op immuniteiten [Vervallen per 01-01-2010]

De immuniteit die aan de in artikel 8 genoemde personen wordt verleend, strekt zich niet uit tot civiele vorderingen van derden wegens schade, lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van verkeersongelukken die door deze personen zijn veroorzaakt.

Artikel 10. Belastingen [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door Europol zijn vastgesteld en door de Raad van Bestuur zijn bekrachtigd, worden de personeelsleden van Europol die voor ten minste een jaar in dienst zijn genomen, op de door Europol betaalde salarissen en emolumenten aan een belasting ten bate van Europol onderworpen.

 • 2 De namen en adressen van de in dit artikel bedoelde personeelsleden van Europol en die van andere op contractbasis werkzame personeelsleden worden elk jaar aan de lidstaten meegedeeld. Europol verstrekt aan elk van hen jaarlijks een bewijs met vermelding van het bruto- en nettobedrag van elke door Europol in het desbetreffende jaar betaalde bezoldiging, met inbegrip van de sommen en de aard van de betalingen en de bedragen van de inhoudingen bij de bron.

 • 3 Dit artikel is niet van toepassing op pensioenen en annuïteiten die worden uitgekeerd aan voormalige personeelsleden van Europol en te hunnen laste komende personen.

Artikel 11. Bescherming van personeel [Vervallen per 01-01-2010]

Indien de directeur van Europol daarom verzoekt, nemen de lidstaten in overeenstemming met hun nationale wetten alle doenlijke maatregelen om de nodige veiligheid en bescherming te waarborgen van de in dit protocol genoemde personen wier veiligheid gevaar loopt als gevolg van ten behoeve van Europol verrichte werkzaamheden.

Artikel 12. Opheffing van immuniteiten [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De bij dit protocol verleende voorrechten en immuniteiten worden in het belang van Europol en niet tot persoonlijk voordeel van de betrokkenen zelf verleend. Het is de plicht van Europol en alle personen die deze voorrechten en immuniteiten genieten, in alle andere opzichten de wetten en voorschriften van de lidstaten na te leven.

 • 2 De directeur is gehouden de immuniteit van Europol en van de personeelsleden van Europol op te heffen, in de gevallen waarin deze de rechtsgang zou belemmeren en opgeheven kan worden zonder dat de belangen van Europol worden geschaad. Ten aanzien van de directeur, de financieel controleur en de leden van het financieel comité heeft de Raad van Bestuur een soortgelijke verplichting. Ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur hebben de respectieve lidstaten de bevoegdheid om de immuniteiten op te heffen.

 • 3 Wanneer de immuniteit van Europol als bedoeld in artikel 2, lid 2, is opgeheven, vinden door de justitiële autoriteiten van de lidstaten bevolen huiszoekingen en beslagleggingen plaats in aanwezigheid van de directeur of van een door hem gemachtigd persoon, overeenkomstig de bij of krachtens de overeenkomst vastgestelde geheimhoudingsregels.

 • 4 Europol werkt te allen tijde met de betrokken autoriteiten van de lidstaten samen om een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken en voorkomt dat de bij dit protocol verleende voorrechten en immuniteiten worden misbruikt.

 • 5 Wanneer een bevoegde autoriteit of een justitieel orgaan van een lidstaat van mening is dat sprake is van misbruik van een bij dit protocol verleend voorrecht of verleende immuniteit, pleegt het orgaan dat uit hoofde van lid 2 voor de opheffing van de immuniteit bevoegd is, op verzoek overleg met de betrokken autoriteiten om vast te stellen of bedoeld misbruik heeft plaatsgevonden. Indien dat overleg niet tot een voor beide zijden bevredigend resultaat leidt, wordt de kwestie overeenkomstig de in artikel 13 vastgestelde procedure opgelost.

Artikel 13. Regeling van geschillen [Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Indien geen oplossing is gevonden, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen een besluit over de wijze waarop het geschil zal worden geregeld.

Artikel 14. Voorbehouden [Vervallen per 01-01-2010]

Ten aanzien van dit protocol zijn geen voorbehouden toegelaten.

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit protocol wordt door de lidstaten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

 • 2 De lidstaten stellen de depositaris in kennis van de voltooiing van de procedures die overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen vereist zijn voor de aanneming van dit protocol.

 • 3 Dit protocol treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de in lid 2 bedoelde kennisgeving door de lidstaat die, lidstaat van de Europese Unie zijnde op de datum waarop de Raad de akte tot vaststelling van dit protocol heeft aangenomen, deze handeling als laatste verricht.

Artikel 16. Toetreding [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Elke staat die lid wordt van de Europese Unie kan tot dit protocol toetreden.

 • 2 De akten van toetreding worden nedergelegd bij de depositaris.

 • 3 De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van dit protocol in de taal van de toetredende staat is authentiek.

 • 4 Dit protocol treedt voor toetredende lidstaten in werking negentig dagen na de datum van nederlegging van de akte van toetreding of op de datum van inwerkingtreding van dit protocol als dit nog niet in werking is getreden op het moment waarop die periode van negentig dagen is verstreken.

Artikel 17. Evaluatie [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit protocol wordt het geëvalueerd onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Artikel 18. Wijzigingen [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Elke lidstaat die een Hoge Overeenkomstsluitende partij is, kan wijzigingen in dit protocol voorstellen. Ieder wijzigingsvoorstel wordt aan de depositaris toegezonden, die het doet toekomen aan de Raad.

 • 2 Wijzigingen worden met eenparigheid van stemmen vastgesteld door de Raad, die de lidstaten aanbeveelt deze overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aan te nemen.

 • 3 De aldus vastgestelde wijzigingen treden in werking overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.

 • 4 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie stelt alle lidstaten in kennis van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen.

Artikel 19. Depositaris [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit protocol.

 • 2 De depositaris maakt kennisgevingen, akten of mededelingen betreffende dit protocol in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.