Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt [...] Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, Brussel, 26-02-1996[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-05-2004.]

Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Het Koninkrijk België,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

Ierland,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

De Republiek Hongarije,

De Republiek Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

De Republiek Slovenië,

De Republiek Slowakije,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

(hierna „lidstaten van de Gemeenschap’’ genoemd), vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

en

De Europese Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap’’ genoemd), vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

enerzijds, en

Het Koninkrijk Marokko (hierna „Marokko’’ genoemd),

anderzijds,

Overwegende dat de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, hierna „Euro-mediterrane overeenkomst’’ genoemd, op 26 februari 1996 te Brussel is ondertekend en op 1 maart 2000 in werking is getreden.

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna „Toetredingsverdrag’’ genoemd) op 16 april 2003 te Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de aan het Toetredingsverdrag gehechte Akte de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Euro-mediterrane overeenkomst wordt geregeld door sluiting van een protocol bij die overeenkomst.

Overwegende dat het in artikel 23, lid 2, van de Euro-mediterrane overeenkomst bedoelde overleg heeft plaatsgevonden teneinde rekening te kunnen houden met de wederzijdse belangen van de Gemeenschap en Marokko,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst alsmede de gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.

Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Teneinde rekening te houden met de recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie, komen de partijen overeen dat, nu het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is verstreken, de bepalingen van de overeenkomst die naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verwijzen, geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aangegane rechten en verplichtingen heeft overgenomen.

Wijzigingen van de tekst van de euro-mediterrane overeenkomst en de bijlagen en protocolllen daarbij [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Artikel 3. Landbouwproducten [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

[Red: Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996.]

Artikel 4. Oorsprongsregels [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

[Red: Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996.]

Artikel 5. Voorzitterschap van het associatiecomité [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

[Red: Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996.]

Overgangsbepalingen [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Artikel 6. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

 • 1  Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze door Marokko of een van de nieuwe lidstaten zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die deze landen onderling toepassen, worden in de betrokken landen aanvaard, mits:

  • a. de verkrijging van de oorsprong met zich brengt dat een preferentieel tarief wordt toegepast overeenkomstig de in de Euro-mediterrane overeenkomst of in het stelsel van algemene preferenties van de Gemeenschap opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

  • b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

  • c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten wordt ingediend.

   Indien goederen vóór de datum van toetreding ten invoer zijn aangegeven in Marokko of een van de nieuwe lidstaten op grond van op dat tijdstip tussen Marokko en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen achteraf op grond van die overeenkomsten of regelingen afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt voorgelegd.

 • 2  Marokko en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van ‘‘toegelaten exporteur’’ is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

  • a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door Marokko vóór de datum van toetreding met de Gemeenschap gesloten overeenkomst;

  • b. de toegelaten exporteurs de oorsprongsregels uit hoofde van die overeenkomst toepassen.

   Deze vergunningen moeten uiterlijk één jaar na de datum van toetreding worden vervangen door nieuwe vergunningen die volgens de voorwaarden van de overeenkomst zijn afgegeven.

 • 3  Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten en autonome regelingen zoals bedoeld in de leden 1 en 2, worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Marokko en de nieuwe lidstaten en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden ingediend door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.

Artikel 7. Goederen in doorvoer [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

 • 1  De bepalingen van de overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die uit Marokko naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Marokko worden uitgevoerd, die voldoen aan de bepalingen van Protocol nr. 4 en die op de datum van toetreding onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of een vrije zone in Marokko of in die nieuwe lidstaat.

 • 2  In dergelijke gevallen kan preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

Algemene bepalingen en slotbepalingen [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Artikel 8 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Bij dit protocol wordt overeengekomen dat naar aanleiding van de uitbreiding van de Gemeenschap geen claims, verzoeken of beroepen kunnen worden ingediend of concessies kunnen worden gewijzigd of ingetrokken uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT.

Artikel 9 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

De omvang van de nieuwe tariefcontingenten en de hoogte van de referentiehoeveelheden, alsmede de verhoging van de omvang van de bestaande tariefcontingenten worden voor het jaar 2004 berekend naar verhouding tot het basisvolume, rekening houdend met het gedeelte van de periode dat op de datum van inwerkingtreding van dit protocol reeds is verstreken

Artikel 10 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Dit protocol is een integrerend onderdeel van de Euro-mediterrane overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol zijn een integrerend onderdeel van dit protocol.

Artikel 11 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

 • 1  Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door het Koninkrijk Marokko volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

 • 2  De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 12 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

 • 1  Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is nedergelegd.

 • 2  De bepalingen van dit protocol zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 13 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in elk van de officiële talen van de overeenkomstsluitende partijen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 14 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]

De tekst van de Euro-mediterrane overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en protocollen die een integrerend onderdeel ervan zijn, alsmede de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen, worden opgesteld in de Estse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal en deze teksten zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten.

De associatieraad keurt deze teksten goed.

GEDAAN te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.