Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, Brussel, 24-07-1996[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 29-12-1998 t/m 31-12-2009

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst

Authentiek : NL

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst [Vervallen per 01-01-2010]

De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen,

zijn de hierna volgende bepalingen overeengekomen, welke aan de Overeenkomst worden gehecht:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is onder de in dit Protocol vastgestelde voorwaarden bevoegd bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, hierna te noemen „Europol-Overeenkomst”.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Elke Lid-Staat kan door middel van een bij de ondertekening van het Verdrag afgelegde verklaring of te allen tijde na de ondertekening ervan de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om, bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van de Europol-Overeenkomst erkennen op de in lid 2, onder a, of in lid 2, onder b, vermelde voorwaarden.

 • 2 Elke Lid-Staat die een verklaring in de zin van lid 1 aflegt, kan daarbij aangeven dat

  • a. elke rechterlijke instantie van die Lid-Staat waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over een vraag die in een bij deze instantie aanhangige zaak aan de orde is gekomen en die betrekking heeft op de uitlegging van de Europol-Overeenkomst, indien deze rechterlijke instantie een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, of

  • b. elke rechterlijke instantie van die Lid-Staat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over een vraag die in een bij deze instantie aanhangige zaak aan de orde is gekomen en die betrekking heeft op de uitlegging van de Europol-Overeenkomst, indien deze rechterlijke instantie een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Overeenkomstig het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft elke Lid-Staat, ongeacht of deze een verklaring in de zin van artikel 2 heeft afgelegd, het recht memoriën of schriftelijke opmerkingen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen in zaken die uit hoofde van artikel 1 aanhangig gemaakt worden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit Protocol wordt door de Lid-Staten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

 • 2 De Lid-Staten stellen de depositaris in kennis van de voltooiing van de procedures die overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen vereist zijn voor de aanneming van dit Protocol, alsmede van elke overeenkomstig artikel 2 afgelegde verklaring.

 • 3 Dit Protocol treedt in werking negentig dagen na de in lid 2 beoogde kennisgeving door de Staat die op de datum van aanneming door de Raad van de akte tot vaststelling van dit Protocol lid is van de Europese Unie en die als laatste deze formaliteit vervult. Het treedt evenwel ten vroegste gelijktijdig met de Europol-Overeenkomst in werking.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Elke Staat die lid wordt van de Europese Unie kan tot dit Protocol toetreden.

 • 2 De akten van toetreding worden nedergelegd bij de depositaris.

 • 3 De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van dit Protocol in de taal van de toetredende Lid-Staat is authentiek.

 • 4 Dit Protocol treedt voor de toetredende Lid-Staat in werking negentig dagen na de datum van nederlegging van zijn toetredingsakte, of op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol indien dit na afloop van genoemde periode van negentig dagen nog niet in werking is getreden.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Elke Staat die lid wordt van de Europese Unie en toetreedt tot de Europol-Overeenkomst overeenkomstig artikel 46 daarvan, moet de bepalingen van dit Protocol aanvaarden.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Elke Lid-Staat die Hoge Overeenkomstsluitende Partij is, kan wijzigingen in het Protocol voorstellen. Elk wijzigingsvoorstel wordt aan de depositaris toegezonden, die het aan de Raad mededeelt.

 • 2 De wijzigingen worden vastgesteld door de Raad, die de aanneming daarvan door de Lid-Staten, overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt.

 • 3 De aldus vastgestelde wijzigingen treden in werking volgens de bepalingen van artikel 4.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit Protocol.

 • 2 De depositaris maakt de kennisgevingen, akten of mededelingen in verband met dit Protocol bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de vierentwintigste juli negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek.

Verklaring over de gelijktijdige aanneming van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van deze Overeenkomst [Vervallen per 01-01-2010]

De Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen,

op het moment van de ondertekening van de Akte van de Raad tot opstelling van het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst,

verlangend dat deze Overeenkomst vanaf haar inwerkingtreding zo doeltreffend en uniform mogelijk wordt toegepast,

verklaren zich bereid, alle passende stappen te ondernemen om de nationale procedures voor de aanneming van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de uitlegging ervan, gelijktijdig en zo spoedig mogelijk af te ronden.