Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie, Tokio, 05-11-1996

Geldend van 03-06-1997 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan inzake samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Japan on co-operation in science and technology

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Japan;

Desiring to further promote the close and friendly relations existing between their two countries, and being aware of the rapid expansion of scientific knowledge and of its positive contribution in promoting bilateral and international co-operation;

Wishing to broaden the scope of scientific and technological co-operation through the creation of a productive partnership for peaceful purposes and for their mutual benefit; and

Affirming their commitment to further strengthen co-operation in science and technology;

Have agreed as follows:

Article I

The two Governments shall develop co-operative activities in such areas of science and technology as may be mutually agreed for peaceful purposes on the basis of equality and mutual benefit.

Article II

Forms of the co-operative activities under this Agreement may include:

 • a) Meetings of various forms, such as those of experts, to discuss and exchange information on scientific and technological aspects of general or specific subjects and to identify research and development projects and programmes that may be usefully undertaken on a co-operative basis;

 • b) Exchange of information on activities, policies, practices, and laws and regulations concerning research and development;

 • c) Implementation of agreed co-operative projects and programmes;

 • d) Visits and exchanges of scientists, technical personnel or other experts on general or specific subjects; and

 • e) Other forms of co-operative activities as may be mutually agreed.

Article III

 • 1 Implementing arrangements setting forth the details and procedures of the specific co-operative activities under this Agreement may be made between the two Governments or their agencies, whichever is appropriate.

 • 2 Co-operative activities between the two Governments in the field of science and technology which have been commenced and not completed by the date of the entry into force of this Agreement shall be incorporated under this Agreement as of that date.

Article IV

For the purpose of effective implementation of this Agreement, the two Governments shall meet on the dates to be agreed upon through the diplomatic channel to review and discuss the co-operative activities and accomplishments under this Agreement.

Article V

 • 1 Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the co-operative activities under this Agreement may be made available to the public by either Government through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

 • 2 The two Governments shall give due consideration to the protection and the distribution of intellectual property rights or other rights of a proprietary nature resulting from the co-operative activities under this Agreement and shall consult with each other for this purpose as necessary.

Article VI

 • 1 Implementation of this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds and to the applicable laws and regulations of each country.

 • 2 Costs for the co-operative activities under this Agreement shall be borne as may be mutually agreed.

Article VII

Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other agreements for co-operation between the two Governments, existing at the date of signature of this Agreement or concluded thereafter.

Article VIII

 • 1 This Agreement shall enter into force on the latter of the dates of the written notifications through the diplomatic channel by which the two Governments confirm that their respective internal legal requirements for the entering into force of this Agreement have been completed and shall remain in force for five years. This Agreement may be extended or amended by mutual consent of the two Governments. Any amendment of this Agreement shall follow the same procedure as its entering into force. Either Government may at any time give written notice to the other Government of its intention to terminate this Agreement, in which case this Agreement shall terminate six months after such notice has been given.

 • 2 The termination of this Agreement shall not affect the carrying out of any project or programme undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement.

DONE in duplicate at Tokyo, this fifth day of November, 1996, in the English language.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

(sd.) H. A. F. M. O. VAN MIERLO

For the Government of Japan:

(sd.) JUKIHIKO IKEDA

Vertaling : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan inzake samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan;

Verlangend de tussen beide landen bestaande nauwe en vriendschappelijke betrekkingen te bevorderen en zich bewust van de snelle uitbreiding van de wetenschappelijke kennis en van de positieve bijdrage daarvan aan de bevordering van bilaterale en internationale samenwerking;

Geleid door de wens de werkingssfeer van de wetenschappelijke en technologische samenwerking uit te breiden door de oprichting van een vruchtbaar partnerschap voor vreedzame doeleinden en voor het wederzijds nut; en

Hun streven bevestigend samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie verder te bevorderen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

Beide Regeringen ontwikkelen samenwerkingsactiviteiten op wederzijds overeengekomen gebieden van wetenschap en technologie voor vreedzame doeleinden, op basis van gelijkheid en wederzijds nut.

Artikel II

De vormen van samenwerkingsactiviteiten krachtens dit Verdrag kunnen omvatten:

 • a. Bijeenkomsten van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld van deskundigen, ter bespreking en uitwisseling van informatie over de wetenschappelijke en technologische aspecten van algemene of specifieke onderwerpen en ter vaststelling van projecten en programma's op het gebied van onderzoek en ontwikkeling die zich goed lenen om gezamenlijk te worden ondernomen;

 • b. Uitwisseling van informatie over activiteiten, beleid, werkwijzen, en wet- en regelgeving betreffende onderzoek en ontwikkeling;

 • c. Uitvoering van overeengekomen samenwerkingsprojecten en -programma's;

 • d. Bezoeken en uitwisselingen van wetenschappers, technisch personeel en andere deskundigen op het gebied van algemene of specifieke onderwerpen; en

 • e. Andere gezamenlijk overeen te komen vormen van samenwerkingsactiviteiten.

Artikel III

 • 1 Regelingen voor de uitvoering waarin de bijzonderheden en procedures van de specifieke samenwerkingsactiviteiten krachtens dit Verdrag worden beschreven, kunnen tot stand worden gebracht tussen beide Regeringen of tussen hun instellingen, naar gelang van welke het meest in aanmerking komen.

 • 2 Samenwerkingsactiviteiten tussen beide Regeringen op het gebied van wetenschap en technologie die zijn begonnen maar niet voltooid op de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, vallen vanaf die datum onder dit Verdrag.

Artikel IV

Ten behoeve van de doelmatige uitvoering van dit Verdrag komen beide Regeringen bijeen op langs diplomatieke weg overeengekomen data teneinde de ingevolge dit Verdrag ontplooide samenwerkingsactiviteiten en bereikte resultaten te beoordelen en te bespreken.

Artikel V

 • 1 Wetenschappelijke en technologische informatie waar geen patent op rust en die voortkomt uit de samenwerkingsactiviteiten krachtens dit Verdrag, kan door een van beide Regeringen langs de gebruikelijke weg ter beschikking worden gesteld van het publiek in overeenstemming met de normale procedures van de deelnemende instellingen.

 • 2 Beide Regeringen geven gepaste aandacht aan de bescherming en de verspreiding van de rechten van de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten die voortkomen uit de samenwerkingsactiviteiten krachtens dit Verdrag en zij plegen hiertoe naar behoefte overleg.

Artikel VI

 • 1 De uitvoering van dit Verdrag is afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde fondsen en van de toepasselijke wet- en regelgeving van elk land.

 • 2 De kosten van de samenwerkingsactiviteiten krachtens dit Verdrag worden gedragen volgens een onderling overeen te komen verdeling.

Artikel VII

Niets in dit Verdrag mag zodanig worden uitgelegd dat dit afbreuk zou doen aan andere op de datum van ondertekening van dit Verdrag bestaande of daarna gesloten samenwerkingsverdragen tussen beide Regeringen.

Artikel VIII

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de datum van de laatste van de schriftelijke kennisgevingen langs diplomatieke weg waarbij beide Regeringen bevestigen dat aan hun onderscheiden nationale wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan, en blijft van kracht gedurende vijf jaar. Dit Verdrag kan worden uitgebreid of gewijzigd met wederzijds goedvinden van beide Regeringen. Voor elke wijziging van dit Verdrag wordt dezelfde procedure gevolgd als voor de inwerkingtreding ervan. Elke Regering kan op ieder moment schriftelijk aan de andere Regering mededeling doen van haar voornemen dit Verdrag te beëindigen, in welk geval dit Verdrag wordt beëindigd zes maanden nadat deze mededeling is gedaan.

 • 2 De beëindiging van dit Verdrag heeft geen invloed op de uitvoering van projecten of programma's die ingevolge dit Verdrag zijn ondernomen en die nog niet volledig zijn uitgevoerd ten tijde van de beëindiging van dit Verdrag.

GEDAAN in tweevoud te Tokio, op de vijfde november 1996, in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Voor de Regering van Japan:

(w.g.) JUKIHIKO IKEDA