Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] inzake de bevordering en de bescherming van investeringen, Jakarta, 06-04-1994[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment [Vervallen per 01-07-2015]

Article I. Definitions [Vervallen per 01-07-2015]

Article II. Promotion and Protection of Investment [Vervallen per 01-07-2015]

Article III. Treatment and Most Favoured Nation Provisions [Vervallen per 01-07-2015]

Article IV. Taxation [Vervallen per 01-07-2015]

Article V. Expropriation [Vervallen per 01-07-2015]

Article VI. Compensation for Losses [Vervallen per 01-07-2015]

Article VII. Transfer [Vervallen per 01-07-2015]

Article VIII. Subrogation [Vervallen per 01-07-2015]

Article IX. Settlement of Disputes between Nationals and a Contracting Party [Vervallen per 01-07-2015]

Article X. Settlement of Disputes between the Contracting Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement [Vervallen per 01-07-2015]

Article XI. Applicability of this Agreement [Vervallen per 01-07-2015]

Article XII. Application of other Provisions [Vervallen per 01-07-2015]

Article XIII. Consultation and Amendment [Vervallen per 01-07-2015]

Article XIV. Territorial Application [Vervallen per 01-07-2015]

Article XV. Entry into Force, Duration and Termination [Vervallen per 01-07-2015]

Protocol to the Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment. [Vervallen per 01-07-2015]

Vertaling : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel I. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel II. Bevordering en bescherming van investeringen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel III. Bepalingen inzake behandeling en meestbegunstiging [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel IV. Belasting [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel V. Onteigening [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel VI. Schadeloosstelling voor verliezen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel VII. Overmaking [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel VIII. Subrogatie [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel IX. Regeling van geschillen tussen onderdanen en een Verdragsluitende Partij [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel X. Regeling van geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen betreffende de uitlegging of toepassing van het Verdrag [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XI. Toepassing van dit Verdrag [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XII. Toepassing van andere bepalingen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XIII. Overleg en wijziging [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XIV. Territoriale toepassing [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XV. Inwerkingtreding, geldigheidsduur en beëindiging [Vervallen per 01-07-2015]

Protocol bij het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen [Vervallen per 01-07-2015]