Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, met een bijlage, Rome, 20-11-1992[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 06-03-1995 t/m 29-06-2011

Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, met een bijlage

Authentiek : EN

Protocol of accession of the Hellenic Republic to Western European Union together with an Annex [Vervallen per 30-06-2011]

The High Contracting Parties to the Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on 17 March 1948, as modified and completed by the Protocol signed at Paris on 23 October 1954 and the other Protocols and Annexes which form an integral part thereof, hereinafter referred to as "the Treaty", on the one hand,

and the Hellenic Republic on the other,

Reaffirming the common destiny which binds their countries and in accordance with the undertaking to complete a European Union made at Maastricht on 7 February 1992 in the Treaty on European Union;

Convinced that the construction of an integrated Europe will remain incomplete as long as it does not include the development of a European security and defence identity;

Determined to strengthen the role of WEU, in the longer term perspective of a common defence policy within the European Union which might in time lead to a common defence, compatible with that of the Atlantic Alliance;

Noting that the Hellenic Republic, which is fully committed to the process of European construction and is a member of the Atlantic Alliance, has formally stated that it is prepared to accede to the Treaty;

Noting that the Hellenic Republic accepts the agreements, decisions and rules adopted in conformity with the Treaty and the Declarations starting with the Rome Declaration of 27 October 1984;

Noting that the Hellenic Republic undertakes to develop WEU as the defence component of the European Union and as the means to strengthen the European pillar of the Atlantic Alliance, in keeping with the obligation entered into on 10 December 1991 in the Declaration on the role of WEU and its relations with the European Union and with the Atlantic Alliance attached to the Treaty on European Union, and accepts in full the Petersberg Declaration, in particular its Part III, issued on 19 June 1992;

Recalling the invitation issued on 30 June 1992 by the German Minister of Foreign Affairs and Chairman-in-Office of the Council of Western European Union to the Hellenic Republic to open discussions with a view to its possible accession to the Treaty;

Noting the satisfactory conclusion of the discussions which followed this invitation;

Noting the invitation to accede to the Treaty issued to the Hellenic Republic on 20 November 1992;

Considering that the enlargement of Western European Union to include the Hellenic Republic represents a significant step in the development of the European security and defence identity;

Have agreed as follows:

Article I [Vervallen per 30-06-2011]

By the present Protocol, the Hellenic Republic accedes to the Treaty.

Article II [Vervallen per 30-06-2011]

By its accession to the Treaty, the Hellenic Republic becomes party to the Agreements concluded between the member States, as listed in an annex to the present Protocol.

Article III [Vervallen per 30-06-2011]

Each of the signatory States shall notify the Belgian Government of the acceptance, approval or ratification of the present Protocol, which shall enter into force on the day of the receipt of the last of these notifications. The Belgian Government shall inform the signatory States of each such notification and of the entry into force of the Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

DONE at Rome, this twentieth day of November 1992 in the English and French languages; both texts being equally authoritative, in a single original, which shall remain deposited in the archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit a certified copy to the Governments of the other signatory States.

Annex Agreements concluded between the Member States in fulfilment of the Treaty: [Vervallen per 30-06-2011]

1 [Vervallen per 30-06-2011]

Agreement on the Status of Western European Union, National Representatives and International Staff, signed at Paris on 11 May 1955.

2 [Vervallen per 30-06-2011]

Agreement drawn up in implementation of Article V of Protocol N° II to the Treaty, signed at Paris on 14 December 1957.

Vertaling : NL

Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, met een bijlage [Vervallen per 30-06-2011]

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd en aangevuld bij het Protocol ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954 en de andere Protocollen en Bijlagen die daarvan een integrerend deel uitmaken, hierna te noemen „het Verdrag", enerzijds,

en de Helleense Republiek anderzijds,

Bevestigend de lotsverbondenheid van hun landen en in overeenstemming met de op 7 februari 1992 in Maastricht in het Verdrag betreffende de Europese Unie aangegane verplichting om een Europese Unie op te richten;

Ervan overtuigd dat de opbouw van een geïntegreerd Europa onvolledig blijft zolang deze niet mede de ontwikkeling van een Europese veiligheids- en defensie-identiteit omvat;

Vastbesloten de rol van de WEU te versterken in het vooruitzicht op langere termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid binnen de Europese Unie dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een gemeenschappelijke defensie die verenigbaar is met die van het Atlantisch Bondgenootschap;

Nota nemend van het feit dat de Helleense Republiek, die het Europese eenwordingsproces volledig is toegedaan en lid is van het Atlantisch Bondgenootschap, formeel te kennen heeft gegeven dat zij bereid is toe te treden tot het Verdrag;

Nota nemend van het feit dat de Helleense Republiek de overeenkomsten, besluiten en regelingen aanvaardt die zijn aangenomen in overeenstemming met het Verdrag en de Verklaringen, te beginnen met de Verklaring van Rome van 27 oktober 1984;

Nota nemend van het feit dat de Helleense Republiek zich ertoe verbindt de Westeuropese Unie te ontwikkelen als de defensiecomponent van de Europese Unie en als middel om de Europese pijler van het Atlantisch Bondgenootschap te versterken overeenkomstig de verplichting die op 10 december 1991 is aangegaan in de Verklaring over de rol van de WEU en haar betrekkingen tot de Europese Unie en het Atlantisch Bondgenootschap, die is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, en dat zij de Petersbergverklaring volledig aanvaardt, in het bijzonder deel III daarvan, die op 19 juni 1992 is gepubliceerd;

Herinnerend aan de op 30 juni 1992 door de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken en fungerend Voorzitter van de Raad van de Westeuropese Unie aan de Helleense Republiek gerichte uitnodiging om besprekingen aan te gaan met het oog op haar mogelijke toetreding tot het Verdrag;

Nota nemend van de bevredigende afloop van de besprekingen die op deze uitnodiging zijn gevolgd;

Nota nemend van de op 20 november 1992 aan de Helleense Republiek gerichte uitnodiging om toe te treden tot het Verdrag;

Overwegende dat de uitbreiding van de Westeuropese Unie met de Helleense Republiek een belangrijke stap vormt in de ontwikkeling van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I [Vervallen per 30-06-2011]

Bij dit Protocol treedt de Helleense Republiek toe tot het Verdrag.

Artikel II [Vervallen per 30-06-2011]

Door haar toetreding tot het Verdrag wordt de Helleense Republiek Partij bij de tussen de Lidstaten gesloten overeenkomsten, welke in een bijlage bij dit Protocol zijn genoemd.

Artikel III [Vervallen per 30-06-2011]

Elke Staat die heeft ondertekend stelt de Belgische Regering in kennis van de aanvaarding, goedkeuring of bekrachtiging van dit Protocol, dat in werking treedt op de dag van ontvangst van de laatste van deze kennisgevingen. De Belgische Regering doet de Staten die hebben ondertekend mededeling van elk van deze kennisgevingen en van de inwerkingtreding van dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Rome, op 20 november 1992, in de Franse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in een enkel exemplaar dat zal worden nedergelegd in de archieven van de Belgische Regering en waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift door deze Regering zal worden toegezonden aan alle andere Staten die hebben ondertekend.

Bijlage [Vervallen per 30-06-2011]

Ter uitvoering van het Verdrag tussen de Lidstaten gesloten Overeenkomsten;

1 [Vervallen per 30-06-2011]

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, ondertekend te Parijs op 11 mei 1955.

2 [Vervallen per 30-06-2011]

Overeenkomst ter uitvoering van artikel V van Protocol II bij het Verdrag, ondertekend te Parijs op 14 december 1957.