Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake de rechtspositie van de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen, Bonn, 15-07-1993[Regeling vervallen per 01-04-2016.]

Geldend van 02-08-1998 t/m 31-03-2016

Verdrag inzake de rechtspositie van de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen

Authentiek : EN

Agreement on the Legal Status of the International Tracing Service in Arolsen [Vervallen per 01-04-2016]

The contracting Governments,

expressing their wish to ensure the continuation of the activities of the International Tracing Service in Arolsen on the basis of the exchange of Notes of 6 June 1955 between the Governments of the Federal Republic of Germany, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America and within the framework of the Agreement constituting the International Commission of the International Tracing Service concluded at Bonn on 6 June 1955,

Have agreed as follows:

Article 1 [Vervallen per 01-04-2016]

The International Tracing Service in Arolsen shall enjoy legal capacity and can, under German law, enter into the legal transactions necessary for the fulfilment of its tasks, particularly contracts of employment and rental and sales agreements, and may appear in court. For these purposes the International Tracing Service in Arolsen shall be represented by its Director.

Contracts of employment with the International Tracing Service in Arolsen shall be subject to the labour and social law applicable at the place of work.

Article 2 [Vervallen per 01-04-2016]

This Agreement shall remain open for signature by the contracting Governments at the Federal Foreign Office of the Federal Republic of Germany in Bonn from 15 July 1993 to 15 October 1993.

Article 3 [Vervallen per 01-04-2016]

This Agreement shall enter into force 30 days from the date on which all signatories have informed the Government of the Federal Republic of Germany that their respective national requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries have appended their signatures to this Agreement.

DONE at Bonn on 15 July 1993 in the English, German and French languages, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, which shall transmit a certified copy to each other signatory Government and to other Governments on their acceptance of membership on the International Commisssion and also to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Vertaling : NL

Verdrag inzake de rechtspositie van de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen [Vervallen per 01-04-2016]

De Verdragsluitende Regeringen,

Uitdrukking gevend aan hun wens de voortzetting van de werkzaamheden van de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen op basis van de notawisseling van 6 juni 1955 tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Republiek, van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van de Verenigde Staten en in het kader van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten op 6 juni 1955 te Bonn, te waarborgen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2016]

De Internationale Opsporingsdienst te Arolsen bezit rechtsbevoegdheid en kan overeenkomstig het Duitse recht de rechtshandelingen verrichten die nodig zijn voor de vervulling van zijn taken, met name het sluiten van arbeidsovereenkomsten en huur- en koopovereenkomsten, en kan in rechte optreden. Hiertoe wordt de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen vertegenwoordigd door zijn Directeur.

Arbeidsovereenkomsten met de Internationale Opsporingsdienst te Arolsen zijn onderworpen aan het op de plaats van de werkzaamheden toepasselijke arbeidsrecht en sociaal recht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2016]

Dit Verdrag blijft voor ondertekening door de Verdragsluitende Regeringen openstaan bij het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland in Bonn van 15 juli 1993 tot en met 15 oktober 1993.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2016]

Dit Verdrag treedt in werking 30 dagen na de datum waarop alle ondertekenaars de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland hebben medegedeeld dat aan hun onderscheiden nationale vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenende gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Bonn op 15 juli 1993 in de Duitse, de Engelse en de Franse taal, zijnde alle drie teksten gelijkelijk authentiek, in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doet toekomen aan elke ondertekenende Regering en aan andere Regeringen nadat deze het lidmaatschap van de Internationale Commissie hebben aanvaard, alsmede aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor registratie overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties.